ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤตยา อาชวนิจกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kritaya archavanitkul 3
2 วาสนา อิ่มเอม 2
3 กนกวรรณ ธราวรรณ 2
4 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
5 นัฐวุฒิ สิงห์กุล 1
6 พสุภา ชินวรโสภาค 1
7 ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 1
8 ศศิธร ศิลป์วุฒยา 1
9 นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ 1
10 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
11 อิสระ 1
12 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข 1
13 Kanokwan Tharawan 1
14 Mahidol University. Institute for Population and Social Research 1
15 กุลภา วจนสาระ 1
16 สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข 1
17 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
18 วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน 1
19 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
20 กฤติกา พนาธนสาร 1
21 Pannachat Seangdung 1
22 พิมพวัลย์ บุญมงคล 1
23 ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 1
24 อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ 1
25 ญาณาธร เจียรรัตนกุล 1
26 ไชยันต์ ไชยพร 1
27 พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 1
28 Phanthip Kanchanachittra Saisoonthorn 1
29 ชาย โพธิสิตา 1
30 Umaporn Pattaravanich 1
31 Kullawee Siriratmongkon 1
32 Suporn Jarassit 1
33 Chai Podhisita 1
34 สุภรต์ จรัสสิทธิ์ 1
35 กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล 1
36 ปาณฉัตร เสียงดัง 1
37 ไม่มีข้อมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 3
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 2
9 2546 2
10 2545 1
11 2543 2
12 2541 2
13 2540 6
14 2538 1
15 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
ปี พ.ศ. 2553
2 วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
3 การจ้างแรงงานข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 กับการจัดทำบัญชีรายชื่ออาชีพ สำหรับคนต่างชาติ
ปี พ.ศ. 2551
4 สุขภาพคนไทย 2551
5 รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
6 YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง
7 เครือข่ายสังคมวิทยากับนโยบายสาธารณะ
8 วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีในเอดส์ศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
9 สถานะความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและทิศทางการวิจัยที่พึงพิจารณา
ปี พ.ศ. 2548
10 คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงาน
11 วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
12 เพศมิติและความรุนแรงทางเพศ
13 ความรุนแรงในชีวิตคู่กับสุขภาพผู้หญิง
ปี พ.ศ. 2546
14 ความรุนแรงในชีวิตคู่กับสุขภาพผู้หญิง
15 สถานะความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย และทิศทางการวิจัยที่พึงพิจารณา
ปี พ.ศ. 2545
16 เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธุ์และความรุนแรง : ประสบการณ์ชีวิตของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า
ปี พ.ศ. 2543
17 เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธุ์และความรุนแรง : ประสบการณ์ชีวิตของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า
18 โสเภณีชาวเขาและชนกลุ่มน้อยกับขบวนการค้าหญิง ในประเทศไทยและข้ามชาติ
ปี พ.ศ. 2541
19 โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม
20 โสเภณีชาวเขาและชนกลุ่มน้อยกับขบวนการค้าหญิง ในประเทศไทยและข้ามชาติ
ปี พ.ศ. 2540
21 โครงการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง ทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย
22 ผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วย และการตาย ของแรงงานข้ามชาติ ต่อนโยบายสาธารณสุข
23 เส้นทางแรงงานหญิงจากประเทศเพื่อนบ้านสู่ธุรกิจ การค้าบริการทางเพศในประเทศไทย
24 ผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วย และการตาย ของแรงงานข้ามชาติ ต่อนโยบายสาธารณสุข
25 เส้นทางแรงงานหญิงจากประเทศเพื่อนบ้านสู่ธุรกิจ การค้าบริการทางเพศในประเทศไทย
26 วัยรุ่นชายไทยกับการซื้อประเวณี:การศึกษาแนวทาง การเปลี่ยนแปลงค่านิยมการซื้อประเวณี
ปี พ.ศ. 2538
27 วัยรุ่นชายไทยกับการซื้อประเวณี:การศึกษาแนวทาง การเปลี่ยนแปลงค่านิยมการซื้อประเวณี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 สถานะความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและทิศทางการวิจัยที่พึงพิจารณา
29 วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา