ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กร ศรเลิศล้ำวาณิช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กร ศรเลิศลำวาณิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลกระทบของอุดมศึกษาที่มีต่อเภสัชกรผู้แทนยา: กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2553
2 การรวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน
3 การศึกษาเชิงคุณภาพความสัมพันธ์ของวิชาชีพเภสัชกรรมกับบทบาทผู้แทนยา
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่อการบริหารจัดการวัคซีนของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงขลา
5 การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานของผู้แทนยา
ปี พ.ศ. 2550
6 การประเมินความสามารถทางวิชาชีพเภสัชกรของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากการสอบประมวลความรู้
ปี พ.ศ. 2549
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทางด้านวิชาชีพของผู้แทนที่เป็นเภสัชกร
8 ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการจ่ายของผู้ป่วยต่อบริการให้คำปรึกษาด้านยาในร้านขายยา
9 การศึกษาความคิดเห็นของแพทย์และผู้แทนยาที่มีต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ทางการตลาดของสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ (PReMA)
ปี พ.ศ. 2547
10 การประเมินความต้องการเภสัชกรด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหรเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
11 การศึกษาผลิตภาพของผู้แทนยาเขตภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
12 ทัศนคติของบริษัทยาเกี่ยวกับผลกระทบด้านการตลาดจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
13 การสำรวจความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างเภสัชกรการตลาด
ปี พ.ศ. 2544
14 ทรรศนะของแพทย์ต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรการตลาดเมื่อเทียบกับผู้แทนยาที่ไม่ใช่เภสัชกร
15 ความคิดเห็นของแพทย์และเภสัชกรต่อประโยชน์และความเสี่ยงของผู้บริโภคในการใช้บริการด้านยาบน Internet.
16 การศึกษาลักษณะ WEB SITE ของบริษัทยาที่ตรงตามความต้องการของแพทย์
17 การสำรวจหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทยาให้แก่ผู้แทนยาในประเทศไทย
18 การศึกษารูปแบบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคายาภายหลังหมดมาตรการการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2543
19 ทัศนคติของบริษัทยาต่อมาตรการการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์
20 การสร้างแนวทางการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างแพทย์กับผู้แทนยาใน จ.สงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 ประสบการณ์ของผู้เรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตร 6 ปี