ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กร ศรเลิศล้ำวาณิช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กร ศรเลิศลำวาณิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ความพร้อมของคณะเภสัชศาสตร์ในการตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ความพร้อมของการนำรูปแบบการเรียนรู้ Transformative Learning เพื่อใช้ในคณะเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2558
3 ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลของนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2556
4 ประสบการณ์ของผู้เรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตร 6 ปี
ปี พ.ศ. 2555
5 ผลกระทบของอุดมศึกษาที่มีต่อเภสัชกรผู้แทนยา: กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ผลกระทบของอุดมศึกษาที่มีต่อเภสัชกรผู้แทนยา: กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2553
7 การรวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน
8 การศึกษาเชิงคุณภาพความสัมพันธ์ของวิชาชีพเภสัชกรรมกับบทบาทผู้แทนยา
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่อการบริหารจัดการวัคซีนของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงขลา
10 การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานของผู้แทนยา
11 รวบรวมและสืบค้นข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
12 การประเมินความสามารถทางวิชาชีพเภสัชกรของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากการสอบประมวลความรู้
13 การศึกษาความคิดเห็นของแพทย์และผู้แทนยาที่มีต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ทางการตลาดของสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ (PReMA)
14 การศึกษาความคิดเห็นของแพทย์และผู้แทนยาที่มีต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ทางการตลาดของสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ (PReMA)
ปี พ.ศ. 2549
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทางด้านวิชาชีพของผู้แทนที่เป็นเภสัชกร
16 ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการจ่ายของผู้ป่วยต่อบริการให้คำปรึกษาด้านยาในร้านขายยา
17 การศึกษาความคิดเห็นของแพทย์และผู้แทนยาที่มีต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ทางการตลาดของสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ (PReMA)
ปี พ.ศ. 2547
18 การประเมินความต้องการเภสัชกรด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหรเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
19 การศึกษาผลิตภาพของผู้แทนยาเขตภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
20 ทัศนคติของบริษัทยาเกี่ยวกับผลกระทบด้านการตลาดจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 การสำรวจความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างเภสัชกรการตลาด
ปี พ.ศ. 2544
22 ทรรศนะของแพทย์ต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรการตลาดเมื่อเทียบกับผู้แทนยาที่ไม่ใช่เภสัชกร
23 ความคิดเห็นของแพทย์และเภสัชกรต่อประโยชน์และความเสี่ยงของผู้บริโภคในการใช้บริการด้านยาบน Internet.
24 การศึกษาลักษณะ WEB SITE ของบริษัทยาที่ตรงตามความต้องการของแพทย์
25 การสำรวจหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทยาให้แก่ผู้แทนยาในประเทศไทย
26 การศึกษารูปแบบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคายาภายหลังหมดมาตรการการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2543
27 ทัศนคติของบริษัทยาต่อมาตรการการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์
28 การสร้างแนวทางการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างแพทย์กับผู้แทนยาใน จ.สงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 ประสบการณ์ของผู้เรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตร 6 ปี