ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรุง สีตะธนี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริกุล วะสี 8
2 วรรณวิไล อินทนู 6
3 จิระเดช แจ่มสว่าง 6
4 ชัชรี นฤทุม 3
5 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 2
6 อรสา ดิสถาพร 2
7 วสันต์ ชมศิริตระกูล 2
8 บัญญัติ เศรษฐฐิติ 1
9 ดร. จริยา วิสิทธิ์พานิช 1
10 ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ 1
11 ปริยานุช จุลกะ 1
12 เบญจมาศ ศิลาย้อย 1
13 จิราภา จอมไธสงค์ 1
14 เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี 1
15 ดรอุทัย วิชัย 1
16 สกว. 1
17 ดร. อุทัย วิชัย 1
18 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 1
19 อุทัย วิชัย 1
20 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 1
21 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
22 วารุณี ธนะแพสย์ 1
23 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
24 จุลภาค คุ้นวงศ์ 1
25 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
26 อรรัตน์ มงคลพร 1
27 สุจินต์ ภัทรภูวดล 1
28 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
29 สาคร ชินวงค์ 1
30 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
31 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
32 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
33 วลี สงสุวงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2554 3
4 2553 1
5 2551 1
6 2549 6
7 2548 1
8 2547 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการศึกษาความเผ็ดของพริกเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาปริมาณสาร Capsaicinoid, Capsiate, Capsanthin, Beta-carotene, Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
5 พัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก)เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
6 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2553
7 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการศึกษาจัดทำคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2549
9 Application of Molecular Markers to Broaden the Genetic Base of Tomato for Improve Tropical Adaptation and Durable Resistance.
10 Field Triais of L. hirsutum LA 1777 Intogaession Lines.
11 การปรับปรุงสภาพดินปลูกและการเตรียมต้นกล้าในกระบะเพาะ เพื่อการผลิตผักกินใบอย่างต่อเนื่องในโรงตาข่าย
12 การพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
13 การเพิ่มรอบการผลิตผักคะน้าในโรงเรือนตาข่าย
14 การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2548
15 การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผักและผลไม้
ปี พ.ศ. 2547
16 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช