ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการเลี้ยงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบน้ำไหลเวียนแบบปิด (ปี 2557)
2 การศึกษาการเลี้ยงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบน้ำไหลเวียนแบบปิด
ปี พ.ศ. 2556
3 การบริโภคแมกนีเซียมและแคลเซียมในน้ำและผลของสัดส่วนแมกนีเซียมและแคลเซียมต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด และระยะเวลาลอกคราบของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ที่ความเค็ม 3 ระดับ.
ปี พ.ศ. 2555
4 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
ปี พ.ศ. 2554
5 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
6 ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
7 การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่เลี้ยงต่อสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2553
8 การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกราม ในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด
ปี พ.ศ. 2552
9 การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกรามในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด
10 ความสำคัญของแร่ธาตุหลัก 5 ชนิด (Na, K, Ca, Mg และ C1) สำหรับการอนุบาลกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man)
ปี พ.ศ. 2550
11 การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2548
12 การศึกษาแหล่งที่มาและการใช้แร่ธาตุหลักในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม(Macrobrachium rosenbergii) และกุ้งขาว (Litopenaeus vanamei)ในระบบการเลี้ยงแบบปิด
13 การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมนจากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม
14 การศึกษาแหล่งที่มาและการใช้แร่ธาตุหลักในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม(Macrobrachium rosenbergii) และกุ้งขาว (Litopenaeus vanamei)ในระบบการเลี้ยงแบบปิด
ปี พ.ศ. 2543
15 การศึกษาชีววิทยาบางประการและความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) แบบมหมวล
16 การศึกษาชีววิทยาบางประการและความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) แบบมหมวล
ปี พ.ศ. 2542
17 การศึกษาชีววิทยาบางประการและความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) แบบมหมวล (ปี 2542)
18 การศึกษาชีววิทยาบางประการ และความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) ไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย
ปี พ.ศ. 2536
19 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2535
20 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากระพงขาว
21 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcavifer Bloch)