ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการเลี้ยงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบน้ำไหลเวียนแบบปิด (ปี 2557)
2 การศึกษาการเลี้ยงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบน้ำไหลเวียนแบบปิด
ปี พ.ศ. 2556
3 การบริโภคแมกนีเซียมและแคลเซียมในน้ำและผลของสัดส่วนแมกนีเซียมและแคลเซียมต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด และระยะเวลาลอกคราบของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ที่ความเค็ม 3 ระดับ.
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
5 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
ปี พ.ศ. 2554
6 การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่เลี้ยงต่อสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
7 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
8 ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
9 การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่เลี้ยงต่อสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2553
10 การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกราม ในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด
ปี พ.ศ. 2552
11 การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกรามในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด
12 การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกราม ในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด
13 การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม
14 ระบบการเลี้ยงปลาบึกอายุ 1-2 ปี ในบ่อดินเพื่อการค้า
15 การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกรามในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด
16 ความสำคัญของแร่ธาตุหลัก 5 ชนิด (Na, K, Ca, Mg และ C1) สำหรับการอนุบาลกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man)
ปี พ.ศ. 2551
17 ระบบการเลี้ยงปลาบึกอายุ 1 - 2 ปี ร่วมกับปลาเผาะในบ่อดินเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2550
18 ระบบการเลี้ยงปลาบึกอายุ 1-2 ปี ในบ่อดินเพื่อการค้า
19 การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2549
20 การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมน จากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2548
21 การศึกษาแหล่งที่มาและการใช้แร่ธาตุหลักในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม(Macrobrachium rosenbergii) และกุ้งขาว (Litopenaeus vanamei)ในระบบการเลี้ยงแบบปิด
22 การใช้ปลาเป็น Biomarker ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสารรบกวนระบบฮอร์โมนจากสารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม
23 การศึกษาแหล่งที่มาและการใช้แร่ธาตุหลักในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม(Macrobrachium rosenbergii) และกุ้งขาว (Litopenaeus vanamei)ในระบบการเลี้ยงแบบปิด
ปี พ.ศ. 2543
24 การศึกษาชีววิทยาบางประการและความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) แบบมหมวล
25 การศึกษาชีววิทยาบางประการและความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) แบบมหมวล
ปี พ.ศ. 2542
26 การศึกษาชีววิทยาบางประการและความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) แบบมหมวล (ปี 2542)
27 การศึกษาชีววิทยาบางประการ และความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) ไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย
ปี พ.ศ. 2536
28 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2535
29 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากระพงขาว
30 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcavifer Bloch)