ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 ประณต นันทิยะกุล 2
3 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
4 สีดา สอนศรี 2
5 อมร รักษาสัตย์ 2
6 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
7 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
8 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
9 มานพ ภาคสุวรรณ 2
10 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
11 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
12 มยุรี ตันติสิระ 1
13 บรรจง คณะวรรณ 1
14 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
15 Ampa Luiengpirom 1
16 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
17 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
18 Naiyana Chaiyabutr 1
19 Garnpimol C. Ritthidej 1
20 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
21 Vimolmas Lipipun 1
22 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
23 Sumphan Wongseripipatana 1
24 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
25 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
26 วิมล เหมะจันทร 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
29 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 Kitpramuk Tantayaporn 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 Sompol Sanguanrungsirikul 1
34 วัฒนชัย สมิทธากร 1
35 ศิริชัย ศิริกายะ 1
36 Vanida Chantarateptawan 1
37 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
38 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
39 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
41 Chalermpol Leevailoj 1
42 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
43 Srilert Chotpantarat 1
44 กาญจนา แก้วเทพ 1
45 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
46 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
47 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
48 Panee Boonthavi 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
51 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
52 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
53 Jaitip Paiboon 1
54 Wilai Anomasiri 1
55 Supa Chantharasakul 1
56 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
57 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
58 Chariya Uiyyasathian 1
59 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
60 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
61 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
62 Kasidit Nootong 1
63 Chayaporn Supachartwong 1
64 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
65 Anawatch Mitpratan 1
66 สิทธิพร แอกทอง 1
67 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
70 นิพนธ์ คำพา 1
71 อวย เกตุสิงห์ 1
72 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
73 สุดา กาเดอร์ 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
77 Suchin Arunsawatwong 1
78 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
79 Jittima Chatchawansaisin 1
80 ชอุ่ม มลิลา 1
81 รุ่งราวี ทองกันยา 1
82 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
83 Yeshey Penjor 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
86 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
87 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
88 Chakkaphan Sutthirat 1
89 ประคอง ชอบเสียง 1
90 สุมิตรา พูลทอง 1
91 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
92 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
93 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
94 Chonticha Srisawang 1
95 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
96 Phanphen Wattanaarsakit 1
97 วินัย งามแสง 1
98 กำจัด มงคลกุล 1
99 นภสร โกวรรธนะกุล 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 พรรณี กาญจนพลู 1
102 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
103 Walaisiri Muangsiri 1
104 Varunee Padmasankh 1
105 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
106 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
107 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
108 Rajalida Lipikorn 1
109 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
110 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
111 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
112 ประธาน ดาบเพชร 1
113 ไววิทย์ พุทธารี 1
114 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
115 ชยินธร สุคนธร 1
116 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
117 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
118 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
119 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
120 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
121 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
122 ปภัสสร สาตรวาหา 1
123 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
124 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
125 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 Acom Sornsute 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
141 Thada Jirajaras 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
145 กมลชนก ยวดยง 1
146 อุษา ชัชวาลย์ 1
147 วาสนา เสียงดัง 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
149 คัคนางค์ มณีศรี 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
151 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
152 อดุลย์ กอวัฒนา 1
153 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
155 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
157 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
159 วิไล ชินธเนศ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
161 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
162 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
163 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
164 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
165 Somying Tumwasorn 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
167 อุทัย บุญประเสริฐ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
169 สมาน ทองศรี 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
171 สิริพร สิวราวุฒิ 1
172 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
173 สมพร พรมดี 1
174 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
175 ธงไชย แสงประดับ 1
176 สายฝน ควรผดุง 1
177 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
178 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
179 ดนัย ทองใหญ่ 1
180 สุวิชา ทองสิมา 1
181 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
182 เรืองชัย จงสงวน 1
183 วิสากร สระทองคำ 1
184 ธวัชชัย สันติสุข 1
185 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
186 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
187 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
188 วัลลภ แย้มเหมือน 1
189 พรรณี ไทยานนท์ 1
190 สำเริง แย้มโสภี 1
191 Boonchai Sangpetngam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2544 1
3 2541 1
4 2540 1
5 2539 3
6 2538 4
7 2537 1
8 2523 1
9 2522 2
10 2521 3
11 2520 1
12 2519 4
13 2518 4
14 2517 2
15 2516 5
16 2515 1
17 2514 3
18 2513 2
19 2510 5
20 2508 2
21 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
2 การก่อตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของอินเดียและฟิลิปปินส์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
3 การก่อตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของอินเดียและฟิลิปปินส์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
4 คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2539
5 ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ.2523-2526)
6 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
7 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
8 คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ
9 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
10 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
11 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
12 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
13 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
14 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
15 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
16 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
17 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
18 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
19 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
20 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
21 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
22 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
23 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
24 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
25 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
27 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
28 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
29 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
30 กบฎแมนฮัตตัน
31 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
32 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
33 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
34 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
35 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
36 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
37 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
38 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
39 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
40 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
41 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
42 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
43 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
44 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
45 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
46 ปัญหาลาว
47 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ.2523-2526)