ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 อมร รักษาสัตย์ 2
3 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
4 มานพ ภาคสุวรรณ 2
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
6 สีดา สอนศรี 2
7 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
8 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
9 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
10 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
11 ประณต นันทิยะกุล 2
12 Vimolmas Lipipun 1
13 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
14 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
15 บรรจง คณะวรรณ 1
16 มยุรี ตันติสิระ 1
17 Supa Chantharasakul 1
18 Ampa Luiengpirom 1
19 Sumphan Wongseripipatana 1
20 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
21 Garnpimol C. Ritthidej 1
22 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
23 Kittisak Likhitwitayawuid 1
24 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
25 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
26 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 ละอองทิพย์ เหมะ 1
29 Kitpramuk Tantayaporn 1
30 Naiyana Chaiyabutr 1
31 Sompol Sanguanrungsirikul 1
32 Puttipongse Varavudhi 1
33 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
34 Wilai Anomasiri 1
35 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
36 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
37 ศิริชัย ศิริกายะ 1
38 Vanida Chantarateptawan 1
39 Srilert Chotpantarat 1
40 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
41 Boonchai Sangpetngam 1
42 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
43 Chalermpol Leevailoj 1
44 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
45 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 วัฒนชัย สมิทธากร 1
48 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
49 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
50 วิมล เหมะจันทร 1
51 Jaitip Paiboon 1
52 กาญจนา แก้วเทพ 1
53 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 Panee Boonthavi 1
56 Chakkaphan Sutthirat 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 Acom Sornsute 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Thada Jirajaras 1
69 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
70 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
71 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
72 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
73 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
74 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
81 ๋Janes, Gavin W. 1
82 ชอุ่ม มลิลา 1
83 รุ่งราวี ทองกันยา 1
84 ประคอง ชอบเสียง 1
85 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
86 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
89 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
90 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
91 Yeshey Penjor 1
92 วินัย งามแสง 1
93 Phanphen Wattanaarsakit 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
97 นภสร โกวรรธนะกุล 1
98 สุมิตรา พูลทอง 1
99 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
100 กำจัด มงคลกุล 1
101 สุมา เมืองใย 1
102 Somying Tumwasorn 1
103 Rajalida Lipikorn 1
104 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
105 Walaisiri Muangsiri 1
106 Varunee Padmasankh 1
107 ประธาน ดาบเพชร 1
108 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
109 สุดา กาเดอร์ 1
110 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
111 นิพนธ์ คำพา 1
112 อวย เกตุสิงห์ 1
113 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
114 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
115 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
116 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
117 ชยินธร สุคนธร 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 ปภัสสร สาตรวาหา 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 Suchin Arunsawatwong 1
126 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
127 Chayaporn Supachartwong 1
128 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
129 Anawatch Mitpratan 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
134 Chonticha Srisawang 1
135 สิทธิพร แอกทอง 1
136 Kasidit Nootong 1
137 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
138 สมชัย วัฒนการุณ 1
139 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
140 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
141 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
144 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
145 Chariya Uiyyasathian 1
146 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
147 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
149 อดุลย์ กอวัฒนา 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
151 คัคนางค์ มณีศรี 1
152 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
155 สมาน ทองศรี 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
157 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
159 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
160 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
161 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
163 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
165 อุทัย บุญประเสริฐ 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
167 วิไล ชินธเนศ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
169 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
170 ธวัชชัย สันติสุข 1
171 สายฝน ควรผดุง 1
172 ธงไชย แสงประดับ 1
173 สิริพร สิวราวุฒิ 1
174 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
175 ดนัย ทองใหญ่ 1
176 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
177 อุษา ชัชวาลย์ 1
178 วาสนา เสียงดัง 1
179 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
180 สมพร พรมดี 1
181 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
182 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
183 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
184 เรืองชัย จงสงวน 1
185 วิสากร สระทองคำ 1
186 สำเริง แย้มโสภี 1
187 พรรณี ไทยานนท์ 1
188 สุวิชา ทองสิมา 1
189 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
190 วัลลภ แย้มเหมือน 1
191 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2544 1
3 2541 1
4 2540 1
5 2539 3
6 2538 4
7 2537 1
8 2523 1
9 2522 2
10 2521 3
11 2520 1
12 2519 4
13 2518 4
14 2517 2
15 2516 5
16 2515 1
17 2514 3
18 2513 2
19 2510 5
20 2508 2
21 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2544
2 การก่อตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของอินเดียและฟิลิปปินส์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
3 การก่อตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของอินเดียและฟิลิปปินส์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
4 คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2539
5 ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ.2523-2526)
6 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
7 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
8 คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ
9 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
10 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
11 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
12 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
13 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
14 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
15 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
16 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
17 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
18 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
19 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
20 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
21 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
22 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
23 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
24 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
25 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
27 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
28 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
29 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
30 กบฎแมนฮัตตัน
31 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
32 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
33 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
34 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
35 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
36 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
37 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
38 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
39 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
40 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
41 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
42 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
43 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
44 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
45 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
46 ปัญหาลาว
47 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ.2523-2526)