ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 อมร รักษาสัตย์ 2
3 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
4 มานพ ภาคสุวรรณ 2
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
6 สีดา สอนศรี 2
7 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
8 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
9 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
10 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
11 ประณต นันทิยะกุล 2
12 Supa Chantharasakul 1
13 Sumphan Wongseripipatana 1
14 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
15 Garnpimol C. Ritthidej 1
16 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
17 วัฒนชัย สมิทธากร 1
18 Vimolmas Lipipun 1
19 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
20 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
21 Panee Boonthavi 1
22 Kittisak Likhitwitayawuid 1
23 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
24 Naiyana Chaiyabutr 1
25 Sompol Sanguanrungsirikul 1
26 Puttipongse Varavudhi 1
27 Kitpramuk Tantayaporn 1
28 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 มยุรี ตันติสิระ 1
31 บรรจง คณะวรรณ 1
32 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
33 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
34 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
35 Boonchai Sangpetngam 1
36 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
37 Chalermpol Leevailoj 1
38 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
39 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
40 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
41 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
43 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
44 Srilert Chotpantarat 1
45 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
46 กาญจนา แก้วเทพ 1
47 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
48 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 ละอองทิพย์ เหมะ 1
51 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
53 ศิริชัย ศิริกายะ 1
54 Vanida Chantarateptawan 1
55 Wilai Anomasiri 1
56 สุมา เมืองใย 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 Acom Sornsute 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Thada Jirajaras 1
69 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
70 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
71 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
72 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
73 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
74 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 พรรณี กาญจนพลู 1
81 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
82 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
83 Chakkaphan Sutthirat 1
84 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
87 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
88 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
89 วิมล เหมะจันทร 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
92 สุมิตรา พูลทอง 1
93 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 Yeshey Penjor 1
97 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
98 ๋Janes, Gavin W. 1
99 ชอุ่ม มลิลา 1
100 รุ่งราวี ทองกันยา 1
101 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
103 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
104 นิพนธ์ คำพา 1
105 อวย เกตุสิงห์ 1
106 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
107 สุดา กาเดอร์ 1
108 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
109 สมชัย วัฒนการุณ 1
110 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
111 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
112 Suchin Arunsawatwong 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 Rajalida Lipikorn 1
115 ไววิทย์ พุทธารี 1
116 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 ปภัสสร สาตรวาหา 1
119 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
122 Walaisiri Muangsiri 1
123 Varunee Padmasankh 1
124 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
125 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
126 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
127 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
128 Chonticha Srisawang 1
129 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
130 Phanphen Wattanaarsakit 1
131 วินัย งามแสง 1
132 กำจัด มงคลกุล 1
133 นภสร โกวรรธนะกุล 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 Jittima Chatchawansaisin 1
136 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
139 Chariya Uiyyasathian 1
140 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
141 Kasidit Nootong 1
142 สิทธิพร แอกทอง 1
143 Chayaporn Supachartwong 1
144 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
145 Anawatch Mitpratan 1
146 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
147 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
148 สมาน ทองศรี 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
150 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
153 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
154 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
155 เรืองชัย จงสงวน 1
156 วิสากร สระทองคำ 1
157 ธวัชชัย สันติสุข 1
158 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
159 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
160 วิไล ชินธเนศ 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
162 อุทัย บุญประเสริฐ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
164 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
166 อดุลย์ กอวัฒนา 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
168 คัคนางค์ มณีศรี 1
169 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
170 สำเริง แย้มโสภี 1
171 อุษา ชัชวาลย์ 1
172 วาสนา เสียงดัง 1
173 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
174 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
175 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
176 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
177 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
178 ชยินธร สุคนธร 1
179 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
180 ดนัย ทองใหญ่ 1
181 สายฝน ควรผดุง 1
182 สุวิชา ทองสิมา 1
183 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
184 วัลลภ แย้มเหมือน 1
185 พรรณี ไทยานนท์ 1
186 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
187 สมพร พรมดี 1
188 ธงไชย แสงประดับ 1
189 สิริพร สิวราวุฒิ 1
190 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
191 Somying Tumwasorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2538 3
4 2537 1
5 2523 1
6 2522 2
7 2521 3
8 2520 1
9 2519 4
10 2518 4
11 2517 2
12 2516 5
13 2515 1
14 2514 3
15 2513 2
16 2510 5
17 2508 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
3 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
5 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
6 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
7 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
8 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
10 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
11 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
12 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
13 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
14 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
15 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
17 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
18 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
19 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
20 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
22 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
23 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
24 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 กบฎแมนฮัตตัน
26 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
27 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
28 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
30 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
31 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
33 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
34 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
35 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
36 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
37 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
39 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
40 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
41 ปัญหาลาว
42 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย