ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 อมร รักษาสัตย์ 2
3 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
4 มานพ ภาคสุวรรณ 2
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
6 สีดา สอนศรี 2
7 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
8 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
9 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
10 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
11 ประณต นันทิยะกุล 2
12 สิริพร สิวราวุฒิ 1
13 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
14 สุวิชา ทองสิมา 1
15 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
16 สมพร พรมดี 1
17 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
18 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
19 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
20 ดนัย ทองใหญ่ 1
21 สายฝน ควรผดุง 1
22 ธงไชย แสงประดับ 1
23 วาสนา เสียงดัง 1
24 วิสากร สระทองคำ 1
25 ธวัชชัย สันติสุข 1
26 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
28 เรืองชัย จงสงวน 1
29 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
30 พรรณี ไทยานนท์ 1
31 สำเริง แย้มโสภี 1
32 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
33 วัลลภ แย้มเหมือน 1
34 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
35 Walaisiri Muangsiri 1
36 Varunee Padmasankh 1
37 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
38 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
39 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
40 Rajalida Lipikorn 1
41 อวย เกตุสิงห์ 1
42 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
46 ชยินธร สุคนธร 1
47 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
48 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
49 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
50 สมาน ทองศรี 1
51 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 ปภัสสร สาตรวาหา 1
54 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
55 อุษา ชัชวาลย์ 1
56 อดุลย์ กอวัฒนา 1
57 Vanida Chantarateptawan 1
58 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
59 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
60 กาญจนา แก้วเทพ 1
61 ศิริชัย ศิริกายะ 1
62 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
63 Chalermpol Leevailoj 1
64 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
65 Srilert Chotpantarat 1
66 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
67 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
68 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
69 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
70 Panee Boonthavi 1
71 Kittisak Likhitwitayawuid 1
72 Supa Chantharasakul 1
73 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
74 วัฒนชัย สมิทธากร 1
75 Jaitip Paiboon 1
76 Wilai Anomasiri 1
77 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
78 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
79 Boonchai Sangpetngam 1
80 คัคนางค์ มณีศรี 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 นิพนธ์ คำพา 1
86 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
88 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
90 วิไล ชินธเนศ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
98 อุทัย บุญประเสริฐ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
100 Somying Tumwasorn 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
102 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
103 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
104 Vimolmas Lipipun 1
105 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
106 มยุรี ตันติสิระ 1
107 Garnpimol C. Ritthidej 1
108 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
109 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
110 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
111 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
112 Sumphan Wongseripipatana 1
113 บรรจง คณะวรรณ 1
114 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
115 Kitpramuk Tantayaporn 1
116 ละอองทิพย์ เหมะ 1
117 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
118 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
119 Puttipongse Varavudhi 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 Naiyana Chaiyabutr 1
124 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
125 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 Acom Sornsute 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
141 Thada Jirajaras 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
145 กมลชนก ยวดยง 1
146 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
147 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
148 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
149 Anawatch Mitpratan 1
150 สิทธิพร แอกทอง 1
151 Kasidit Nootong 1
152 Chayaporn Supachartwong 1
153 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
154 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
155 Chonticha Srisawang 1
156 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
157 Jittima Chatchawansaisin 1
158 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
159 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
160 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
161 Suchin Arunsawatwong 1
162 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
163 สุดา กาเดอร์ 1
164 สมชัย วัฒนการุณ 1
165 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
166 Chariya Uiyyasathian 1
167 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
168 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
169 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
170 Phanphen Wattanaarsakit 1
171 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
172 Chakkaphan Sutthirat 1
173 ประคอง ชอบเสียง 1
174 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
175 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
176 พรรณี กาญจนพลู 1
177 วิมล เหมะจันทร 1
178 สุมา เมืองใย 1
179 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
180 ๋Janes, Gavin W. 1
181 ชอุ่ม มลิลา 1
182 กำจัด มงคลกุล 1
183 นภสร โกวรรธนะกุล 1
184 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
185 วินัย งามแสง 1
186 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
187 สุมิตรา พูลทอง 1
188 รุ่งราวี ทองกันยา 1
189 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
190 Yeshey Penjor 1
191 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2538 3
4 2537 1
5 2523 1
6 2522 2
7 2521 3
8 2520 1
9 2519 4
10 2518 4
11 2517 2
12 2516 5
13 2515 1
14 2514 3
15 2513 2
16 2510 5
17 2508 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
3 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
5 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
6 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
7 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
8 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
10 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
11 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
12 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
13 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
14 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
15 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
17 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
18 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
19 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
20 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
22 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
23 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
24 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 กบฎแมนฮัตตัน
26 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
27 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
28 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
30 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
31 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
33 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
34 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
35 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
36 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
37 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
39 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
40 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
41 ปัญหาลาว
42 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย