ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 อมร รักษาสัตย์ 2
3 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
4 มานพ ภาคสุวรรณ 2
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
6 สีดา สอนศรี 2
7 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
8 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
9 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
10 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
11 ประณต นันทิยะกุล 2
12 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
13 Boonchai Sangpetngam 1
14 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
15 Chalermpol Leevailoj 1
16 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
18 Srilert Chotpantarat 1
19 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
21 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
22 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
23 Somying Tumwasorn 1
24 กาญจนา แก้วเทพ 1
25 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
26 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
27 Jaitip Paiboon 1
28 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
29 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
30 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
31 ศิริชัย ศิริกายะ 1
32 Vanida Chantarateptawan 1
33 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
34 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
35 สมาน ทองศรี 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
37 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
40 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
41 เรืองชัย จงสงวน 1
42 วิสากร สระทองคำ 1
43 ธวัชชัย สันติสุข 1
44 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
47 วิไล ชินธเนศ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
49 อุทัย บุญประเสริฐ 1
50 Wilai Anomasiri 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
52 อดุลย์ กอวัฒนา 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
56 Kittisak Likhitwitayawuid 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 Acom Sornsute 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Thada Jirajaras 1
69 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
70 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
71 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
72 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
73 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
74 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 Sumphan Wongseripipatana 1
81 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
82 Garnpimol C. Ritthidej 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 Supa Chantharasakul 1
85 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
86 วัฒนชัย สมิทธากร 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
89 Panee Boonthavi 1
90 Vimolmas Lipipun 1
91 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
92 Naiyana Chaiyabutr 1
93 Sompol Sanguanrungsirikul 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
97 Ampa Luiengpirom 1
98 มยุรี ตันติสิระ 1
99 บรรจง คณะวรรณ 1
100 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
101 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
102 สุวิชา ทองสิมา 1
103 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
104 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
105 Chonticha Srisawang 1
106 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
107 Phanphen Wattanaarsakit 1
108 วินัย งามแสง 1
109 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
110 กำจัด มงคลกุล 1
111 นภสร โกวรรธนะกุล 1
112 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
113 Jittima Chatchawansaisin 1
114 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
115 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
116 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
117 Chariya Uiyyasathian 1
118 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
119 Kasidit Nootong 1
120 สิทธิพร แอกทอง 1
121 Chayaporn Supachartwong 1
122 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 สุมิตรา พูลทอง 1
125 Yeshey Penjor 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
131 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
132 Puttipongse Varavudhi 1
133 Kitpramuk Tantayaporn 1
134 ละอองทิพย์ เหมะ 1
135 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
136 พรรณี กาญจนพลู 1
137 ๋Janes, Gavin W. 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
141 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
142 ประคอง ชอบเสียง 1
143 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
144 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
145 Chakkaphan Sutthirat 1
146 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
147 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
148 อุษา ชัชวาลย์ 1
149 วาสนา เสียงดัง 1
150 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
151 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
152 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
153 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
154 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
155 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
156 ชยินธร สุคนธร 1
157 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
158 ดนัย ทองใหญ่ 1
159 สายฝน ควรผดุง 1
160 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
161 วัลลภ แย้มเหมือน 1
162 พรรณี ไทยานนท์ 1
163 สำเริง แย้มโสภี 1
164 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
165 สมพร พรมดี 1
166 ธงไชย แสงประดับ 1
167 สิริพร สิวราวุฒิ 1
168 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
169 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
170 ปภัสสร สาตรวาหา 1
171 สุดา กาเดอร์ 1
172 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
173 นิพนธ์ คำพา 1
174 อวย เกตุสิงห์ 1
175 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
176 Suchin Arunsawatwong 1
177 สมชัย วัฒนการุณ 1
178 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
179 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
180 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
181 ประธาน ดาบเพชร 1
182 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
183 ไววิทย์ พุทธารี 1
184 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
185 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
186 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
187 Varunee Padmasankh 1
188 Rajalida Lipikorn 1
189 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
190 Walaisiri Muangsiri 1
191 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2538 3
4 2537 1
5 2523 1
6 2522 2
7 2521 3
8 2520 1
9 2519 4
10 2518 4
11 2517 2
12 2516 5
13 2515 1
14 2514 3
15 2513 2
16 2510 5
17 2508 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
3 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
5 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
6 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
7 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
8 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
10 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
11 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
12 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
13 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
14 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
15 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
17 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
18 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
19 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
20 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
22 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
23 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
24 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 กบฎแมนฮัตตัน
26 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
27 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
28 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
30 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
31 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
33 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
34 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
35 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
36 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
37 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
39 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
40 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
41 ปัญหาลาว
42 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย