ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 อมร รักษาสัตย์ 2
3 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
4 มานพ ภาคสุวรรณ 2
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
6 สีดา สอนศรี 2
7 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
8 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
9 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
10 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
11 ประณต นันทิยะกุล 2
12 สิทธิพร แอกทอง 1
13 Kasidit Nootong 1
14 Chariya Uiyyasathian 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Jittima Chatchawansaisin 1
18 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 Chayaporn Supachartwong 1
21 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
22 Anawatch Mitpratan 1
23 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
24 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
25 สุดา กาเดอร์ 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 นิพนธ์ คำพา 1
28 Suchin Arunsawatwong 1
29 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
30 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
31 สมชัย วัฒนการุณ 1
32 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
35 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
36 ๋Janes, Gavin W. 1
37 ชอุ่ม มลิลา 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 ประคอง ชอบเสียง 1
40 Chakkaphan Sutthirat 1
41 พรรณี กาญจนพลู 1
42 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
43 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
44 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
45 Yeshey Penjor 1
46 วินัย งามแสง 1
47 Phanphen Wattanaarsakit 1
48 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
49 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
50 อวย เกตุสิงห์ 1
51 นภสร โกวรรธนะกุล 1
52 สุมิตรา พูลทอง 1
53 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
54 กำจัด มงคลกุล 1
55 Chonticha Srisawang 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 สุวิชา ทองสิมา 1
58 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
59 วัลลภ แย้มเหมือน 1
60 พรรณี ไทยานนท์ 1
61 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
62 สมพร พรมดี 1
63 สายฝน ควรผดุง 1
64 ธงไชย แสงประดับ 1
65 สิริพร สิวราวุฒิ 1
66 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
67 สำเริง แย้มโสภี 1
68 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
70 สมาน ทองศรี 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
72 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
73 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
74 ธวัชชัย สันติสุข 1
75 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
76 เรืองชัย จงสงวน 1
77 วิสากร สระทองคำ 1
78 ดนัย ทองใหญ่ 1
79 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
80 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
81 ไววิทย์ พุทธารี 1
82 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
83 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
84 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
85 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
86 ประธาน ดาบเพชร 1
87 Rajalida Lipikorn 1
88 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
89 Walaisiri Muangsiri 1
90 ปภัสสร สาตรวาหา 1
91 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
92 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
93 อุษา ชัชวาลย์ 1
94 วาสนา เสียงดัง 1
95 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
96 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
97 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
98 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
99 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
100 ชยินธร สุคนธร 1
101 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
102 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
103 อดุลย์ กอวัฒนา 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
108 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
109 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
110 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
111 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
113 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
116 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
118 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
119 Somying Tumwasorn 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
121 วิไล ชินธเนศ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
123 อุทัย บุญประเสริฐ 1
124 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
125 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 Acom Sornsute 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
141 Thada Jirajaras 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
145 กมลชนก ยวดยง 1
146 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
149 มยุรี ตันติสิระ 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
152 Vimolmas Lipipun 1
153 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
154 Supa Chantharasakul 1
155 Sumphan Wongseripipatana 1
156 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
157 Garnpimol C. Ritthidej 1
158 Ampa Luiengpirom 1
159 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
160 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
161 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
162 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
163 วิมล เหมะจันทร 1
164 ละอองทิพย์ เหมะ 1
165 Kitpramuk Tantayaporn 1
166 Naiyana Chaiyabutr 1
167 Sompol Sanguanrungsirikul 1
168 Puttipongse Varavudhi 1
169 Kittisak Likhitwitayawuid 1
170 Panee Boonthavi 1
171 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
172 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
173 ศิริชัย ศิริกายะ 1
174 Vanida Chantarateptawan 1
175 Srilert Chotpantarat 1
176 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
177 Boonchai Sangpetngam 1
178 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
179 Chalermpol Leevailoj 1
180 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
181 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
182 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
183 วัฒนชัย สมิทธากร 1
184 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
185 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
186 Wilai Anomasiri 1
187 Jaitip Paiboon 1
188 กาญจนา แก้วเทพ 1
189 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
190 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
191 สุมา เมืองใย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2538 3
4 2537 1
5 2523 1
6 2522 2
7 2521 3
8 2520 1
9 2519 4
10 2518 4
11 2517 2
12 2516 5
13 2515 1
14 2514 3
15 2513 2
16 2510 5
17 2508 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
3 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
5 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
6 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
7 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
8 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
10 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
11 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
12 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
13 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
14 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
15 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
17 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
18 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
19 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
20 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
22 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
23 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
24 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 กบฎแมนฮัตตัน
26 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
27 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
28 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
30 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
31 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
33 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
34 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
35 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
36 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
37 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
39 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
40 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
41 ปัญหาลาว
42 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย