ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 สีดา สอนศรี 2
3 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
4 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
5 มานพ ภาคสุวรรณ 2
6 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
7 อมร รักษาสัตย์ 2
8 ประณต นันทิยะกุล 2
9 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
10 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
11 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
12 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
13 วินัย งามแสง 1
14 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
15 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
16 Phanphen Wattanaarsakit 1
17 Yeshey Penjor 1
18 Chonticha Srisawang 1
19 สุมิตรา พูลทอง 1
20 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 นภสร โกวรรธนะกุล 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 สิทธิพร แอกทอง 1
25 Kasidit Nootong 1
26 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
27 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
30 Jittima Chatchawansaisin 1
31 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
32 Chayaporn Supachartwong 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 Chakkaphan Sutthirat 1
35 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
36 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
37 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
38 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
39 ละอองทิพย์ เหมะ 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 Naiyana Chaiyabutr 1
42 Sompol Sanguanrungsirikul 1
43 Puttipongse Varavudhi 1
44 วิมล เหมะจันทร 1
45 สุมา เมืองใย 1
46 ประคอง ชอบเสียง 1
47 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
48 ๋Janes, Gavin W. 1
49 ชอุ่ม มลิลา 1
50 Chariya Uiyyasathian 1
51 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
52 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
53 พรรณี กาญจนพลู 1
54 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
55 รุ่งราวี ทองกันยา 1
56 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
57 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
58 อุษา ชัชวาลย์ 1
59 วาสนา เสียงดัง 1
60 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
61 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
62 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
63 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
64 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
65 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
66 ชยินธร สุคนธร 1
67 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
68 ดนัย ทองใหญ่ 1
69 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
70 สุวิชา ทองสิมา 1
71 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
72 วัลลภ แย้มเหมือน 1
73 สมพร พรมดี 1
74 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
75 สายฝน ควรผดุง 1
76 ธงไชย แสงประดับ 1
77 สิริพร สิวราวุฒิ 1
78 ปภัสสร สาตรวาหา 1
79 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
80 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
81 สุดา กาเดอร์ 1
82 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
83 นิพนธ์ คำพา 1
84 Suchin Arunsawatwong 1
85 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
86 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
87 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
88 สมชัย วัฒนการุณ 1
89 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
90 อวย เกตุสิงห์ 1
91 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
92 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
93 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
94 ไววิทย์ พุทธารี 1
95 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
96 Varunee Padmasankh 1
97 Walaisiri Muangsiri 1
98 ประธาน ดาบเพชร 1
99 Rajalida Lipikorn 1
100 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
101 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
102 Vimolmas Lipipun 1
103 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
104 เรืองชัย จงสงวน 1
105 วิสากร สระทองคำ 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
108 สำเริง แย้มโสภี 1
109 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
110 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
111 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
112 พรรณี ไทยานนท์ 1
113 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
116 อดุลย์ กอวัฒนา 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
118 คัคนางค์ มณีศรี 1
119 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
121 สมาน ทองศรี 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
123 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
124 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
125 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 Acom Sornsute 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
141 Thada Jirajaras 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
145 กมลชนก ยวดยง 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
147 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
151 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
152 Wilai Anomasiri 1
153 Jaitip Paiboon 1
154 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
155 กาญจนา แก้วเทพ 1
156 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
157 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
158 Panee Boonthavi 1
159 Kittisak Likhitwitayawuid 1
160 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
161 มยุรี ตันติสิระ 1
162 บรรจง คณะวรรณ 1
163 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
164 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
165 Garnpimol C. Ritthidej 1
166 Supa Chantharasakul 1
167 Sumphan Wongseripipatana 1
168 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
169 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
170 Vanida Chantarateptawan 1
171 Somying Tumwasorn 1
172 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
173 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
175 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
176 อุทัย บุญประเสริฐ 1
177 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
178 วิไล ชินธเนศ 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
180 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
181 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
182 Srilert Chotpantarat 1
183 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
184 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
185 ศิริชัย ศิริกายะ 1
186 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
187 Chalermpol Leevailoj 1
188 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
189 Boonchai Sangpetngam 1
190 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
191 Ampa Luiengpirom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2538 3
4 2537 1
5 2523 1
6 2522 2
7 2521 3
8 2520 1
9 2519 4
10 2518 4
11 2517 2
12 2516 5
13 2515 1
14 2514 3
15 2513 2
16 2510 5
17 2508 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
3 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
5 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
6 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
7 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
8 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
10 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
11 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
12 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
13 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
14 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
15 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
17 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
18 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
19 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
20 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
22 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
23 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
24 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 กบฎแมนฮัตตัน
26 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
27 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
28 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
30 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
31 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
33 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
34 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
35 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
36 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
37 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
39 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
40 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
41 ปัญหาลาว
42 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย