ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 อมร รักษาสัตย์ 2
3 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
4 มานพ ภาคสุวรรณ 2
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
6 สีดา สอนศรี 2
7 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
8 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
9 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
10 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
11 ประณต นันทิยะกุล 2
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
13 อุทัย บุญประเสริฐ 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
15 Somying Tumwasorn 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
17 คัคนางค์ มณีศรี 1
18 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
20 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
22 วิไล ชินธเนศ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
24 Chalermpol Leevailoj 1
25 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
26 Srilert Chotpantarat 1
27 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
28 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
29 Boonchai Sangpetngam 1
30 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
31 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
32 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
35 พรรณี ไทยานนท์ 1
36 สำเริง แย้มโสภี 1
37 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
38 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
39 วัลลภ แย้มเหมือน 1
40 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
41 สมพร พรมดี 1
42 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
43 สุวิชา ทองสิมา 1
44 เรืองชัย จงสงวน 1
45 วิสากร สระทองคำ 1
46 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
48 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
50 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 สมาน ทองศรี 1
52 ธวัชชัย สันติสุข 1
53 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
55 อดุลย์ กอวัฒนา 1
56 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 Acom Sornsute 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Thada Jirajaras 1
69 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
70 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
71 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
72 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
73 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
74 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 Jaitip Paiboon 1
81 Wilai Anomasiri 1
82 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
83 วัฒนชัย สมิทธากร 1
84 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
85 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
86 Vanida Chantarateptawan 1
87 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
88 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
89 กาญจนา แก้วเทพ 1
90 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
91 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
92 Garnpimol C. Ritthidej 1
93 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 Sumphan Wongseripipatana 1
98 Panee Boonthavi 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 ศิริชัย ศิริกายะ 1
102 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 Yeshey Penjor 1
105 สุมิตรา พูลทอง 1
106 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
107 รุ่งราวี ทองกันยา 1
108 ชอุ่ม มลิลา 1
109 Chakkaphan Sutthirat 1
110 ประคอง ชอบเสียง 1
111 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
112 ๋Janes, Gavin W. 1
113 กำจัด มงคลกุล 1
114 นภสร โกวรรธนะกุล 1
115 Chonticha Srisawang 1
116 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
117 Jittima Chatchawansaisin 1
118 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
119 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
122 วินัย งามแสง 1
123 Phanphen Wattanaarsakit 1
124 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
125 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
126 Ampa Luiengpirom 1
127 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
131 บรรจง คณะวรรณ 1
132 Vimolmas Lipipun 1
133 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
134 มยุรี ตันติสิระ 1
135 Puttipongse Varavudhi 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 วิมล เหมะจันทร 1
138 สุมา เมืองใย 1
139 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
140 พรรณี กาญจนพลู 1
141 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
142 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
143 ละอองทิพย์ เหมะ 1
144 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
145 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
146 Chayaporn Supachartwong 1
147 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
148 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
149 ปภัสสร สาตรวาหา 1
150 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
151 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
152 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
153 ไววิทย์ พุทธารี 1
154 Walaisiri Muangsiri 1
155 Varunee Padmasankh 1
156 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
157 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
158 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
159 ชยินธร สุคนธร 1
160 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
161 ดนัย ทองใหญ่ 1
162 สายฝน ควรผดุง 1
163 ธงไชย แสงประดับ 1
164 วาสนา เสียงดัง 1
165 อุษา ชัชวาลย์ 1
166 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
167 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
168 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
169 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
170 Rajalida Lipikorn 1
171 Chariya Uiyyasathian 1
172 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
173 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
174 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
175 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
176 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
177 Anawatch Mitpratan 1
178 สิทธิพร แอกทอง 1
179 Kasidit Nootong 1
180 สมชัย วัฒนการุณ 1
181 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
182 นิพนธ์ คำพา 1
183 อวย เกตุสิงห์ 1
184 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
185 ประธาน ดาบเพชร 1
186 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
187 สุดา กาเดอร์ 1
188 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
189 Suchin Arunsawatwong 1
190 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
191 สิริพร สิวราวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2538 3
4 2537 1
5 2523 1
6 2522 2
7 2521 3
8 2520 1
9 2519 4
10 2518 4
11 2517 2
12 2516 5
13 2515 1
14 2514 3
15 2513 2
16 2510 5
17 2508 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
3 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
5 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
6 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
7 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
8 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
10 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
11 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
12 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
13 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
14 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
15 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
17 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
18 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
19 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
20 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
22 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
23 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
24 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 กบฎแมนฮัตตัน
26 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
27 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
28 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
30 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
31 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
33 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
34 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
35 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
36 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
37 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
39 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
40 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
41 ปัญหาลาว
42 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย