ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระมล ทองธรรมชาติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กระมล ทองธรรมชาตื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 สีดา สอนศรี 2
3 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 2
4 ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 2
5 มานพ ภาคสุวรรณ 2
6 สุรพล ราชภัณฑารักษ์ 2
7 อมร รักษาสัตย์ 2
8 ประณต นันทิยะกุล 2
9 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 2
10 วีระพล สุวรรณนันต์ 2
11 ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ 2
12 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
13 Suchin Arunsawatwong 1
14 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
15 สุดา กาเดอร์ 1
16 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 นิพนธ์ คำพา 1
19 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
20 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
21 สมชัย วัฒนการุณ 1
22 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
23 Chariya Uiyyasathian 1
24 Varunee Padmasankh 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 วันชัย วิบูลย์กาญจน์ 1
27 ไววิทย์ พุทธารี 1
28 Walaisiri Muangsiri 1
29 สุวรรณ สุวรรณเวโช 1
30 สุเพ็ญ ศิริคูณ 1
31 ประธาน ดาบเพชร 1
32 Rajalida Lipikorn 1
33 อวย เกตุสิงห์ 1
34 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
35 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
36 วินัย งามแสง 1
37 Phanphen Wattanaarsakit 1
38 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
39 นภสร โกวรรธนะกุล 1
40 กำจัด มงคลกุล 1
41 Yeshey Penjor 1
42 สุมิตรา พูลทอง 1
43 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
44 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
45 Chonticha Srisawang 1
46 Anawatch Mitpratan 1
47 สิทธิพร แอกทอง 1
48 Kasidit Nootong 1
49 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
50 ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 1
51 Chayaporn Supachartwong 1
52 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
53 Jittima Chatchawansaisin 1
54 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 ชยินธร สุคนธร 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 Acom Sornsute 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Thada Jirajaras 1
69 เกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 1
70 เทพย์ ธีรจันทรานนท์ 1
71 ประเสริฐ โยธีพิทักษ์ 1
72 ปริญญา อุดมทรัพย์ 1
73 เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 1
74 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 ปรีดา ผูกพันธ์ 1
81 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
82 อุษา ชัชวาลย์ 1
83 วาสนา เสียงดัง 1
84 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 ปภัสสร สาตรวาหา 1
87 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
88 นิเวศน์ หาญสมุทร์ 1
89 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
90 จำนงค์ ใจเที่ยง 1
91 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
92 สมพร พรมดี 1
93 นันทิวัฒน์ สามารถ 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 1
97 สิริพร สิวราวุฒิ 1
98 ดนัย ทองใหญ่ 1
99 สายฝน ควรผดุง 1
100 ธงไชย แสงประดับ 1
101 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
102 Chakkaphan Sutthirat 1
103 Somying Tumwasorn 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
105 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
113 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
114 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
115 Srilert Chotpantarat 1
116 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 ศิริชัย ศิริกายะ 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 Chalermpol Leevailoj 1
121 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
125 คัคนางค์ มณีศรี 1
126 เพียงใจ ธรรมสุจริต 1
127 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
128 เรืองชัย จงสงวน 1
129 วิสากร สระทองคำ 1
130 สำเริง แย้มโสภี 1
131 พรรณี ไทยานนท์ 1
132 สุวิชา ทองสิมา 1
133 บัณฑิตย์ ธนาธนะ 1
134 วัลลภ แย้มเหมือน 1
135 ธวัชชัย สันติสุข 1
136 วีระยุทธ รัตนมนตรี 1
137 สุรพันธุ์ บุณยมานพ 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 อดุลย์ กอวัฒนา 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
142 สุกิจจา กรุณานนท์ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
144 สมาน ทองศรี 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
146 Vanida Chantarateptawan 1
147 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
151 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
152 Kitpramuk Tantayaporn 1
153 Puttipongse Varavudhi 1
154 Ampa Luiengpirom 1
155 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
156 Naiyana Chaiyabutr 1
157 Sompol Sanguanrungsirikul 1
158 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
159 วิมล เหมะจันทร 1
160 ประคอง ชอบเสียง 1
161 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
162 ๋Janes, Gavin W. 1
163 ชอุ่ม มลิลา 1
164 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
165 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
166 สุมา เมืองใย 1
167 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
168 พรรณี กาญจนพลู 1
169 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
170 บรรจง คณะวรรณ 1
171 Wilai Anomasiri 1
172 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
173 วัฒนชัย สมิทธากร 1
174 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
175 Jaitip Paiboon 1
176 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
177 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
178 กาญจนา แก้วเทพ 1
179 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
180 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
181 Panee Boonthavi 1
182 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
183 Vimolmas Lipipun 1
184 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
185 มยุรี ตันติสิระ 1
186 Garnpimol C. Ritthidej 1
187 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
188 Kittisak Likhitwitayawuid 1
189 Supa Chantharasakul 1
190 Sumphan Wongseripipatana 1
191 รุ่งราวี ทองกันยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2538 3
4 2537 1
5 2523 1
6 2522 2
7 2521 3
8 2520 1
9 2519 4
10 2518 4
11 2517 2
12 2516 5
13 2515 1
14 2514 3
15 2513 2
16 2510 5
17 2508 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 บทบาทของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลชาติชายกับรัฐบาลชวน
3 พัฒนาการทางการเมืองกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งแบบสังกัดพรรคการเมือง กับการเลือกตั้งแบบอิสระ
ปี พ.ศ. 2538
4 บทบาทรัฐสภาไทยในการควบคุมรัฐบาล โดยอาศัยการเปิดอภิปรายทั่วไป : ศึกษากรณีควบคุม รัฐบาล ชาติชาย และ รัฐบาล ชวน
5 บทบาทของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน กับการเมืองไทย : ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
6 แนวทางในการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย โดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
7 ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม
ปี พ.ศ. 2523
8 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปที่ดิน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
9 พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัติ
10 ปัญหาด้านเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐบาลผสม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปี พ.ศ. 2521
11 การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
12 บทบาทของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในการระงับข้อพิพาทแรงงานของไทย
13 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481
ปี พ.ศ. 2520
14 บทบาทของพรรคสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพม่า
ปี พ.ศ. 2519
15 ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้นายอำเภอได้รับความสำเร็จ ในการปฎิบัติหน้าที่
17 การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯ
18 อุปสรรคในการปกครองของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา (ศึกษาเฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลผสมชุดที่ 2 ปี 2505)
ปี พ.ศ. 2518
19 ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะกรณีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนระดับอำเภอ
20 กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506)
22 การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487
ปี พ.ศ. 2517
23 วิเคราะห์การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
24 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทย
ปี พ.ศ. 2516
25 กบฎแมนฮัตตัน
26 บทบาทและพฤติกรรมของวุฒิสภาไทยสมัยต่างๆ
27 นโยบายต่างประเทศของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2473-2488
28 กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหา
29 การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่
ปี พ.ศ. 2515
30 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504
ปี พ.ศ. 2514
31 วิเคราะห์วิธีการและปัญหาของการควบคุมคนต่างด้าวในประเทศไทย
32 การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกา
33 วิเคราะห์บทบาททางการเมืองของทหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
34 การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทย
35 การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2510
36 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
37 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
38 ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
39 กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
40 กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2508
41 ปัญหาลาว
42 ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซีย