ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
2 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
4 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
5 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
6 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
7 ทัศนีย์ ญาณะ 1
8 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
9 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
10 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
11 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
12 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
13 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
14 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
15 ไม่มีข้อมูล 1
16 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
17 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
18 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
19 Sriphan Tantiwet 1
20 Misnistry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy 1
21 แพรว เอี่ยมน้อย 1
22 พัฒนาวิไล อินใหม 1
23 กฤษณา คำมูล 1
24 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
25 จเร วิชาไทย 1
26 กันยา บุญธรรม 1
27 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
28 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
29 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
30 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
31 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
32 Ministry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy 1
33 Ubonwan Khophueng 1
34 ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ 1
35 อุบลวรรณ ขอพึ่ง 1
36 Khwanchai Wisitanon 1
37 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
38 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
39 Sripen Tantivess 1
40 Ministry of Public Health. International Health Policy Program, Bureau of Policy and Strategy 1
41 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
42 ภูษิต ประคองสาย 1
43 เยาวมาลย์ เสือแสงทอง 1
44 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
45 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
46 รำไพ แก้ววิเชียร 1
47 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 3
5 2550 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 บทเรียนและทิศทางการถ่ายโอนสถานีอนามัย
2 ๕ ปีของการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล: การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
ปี พ.ศ. 2554
3 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
ปี พ.ศ. 2553
4 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
5 การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล
ปี พ.ศ. 2552
6 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
7 วันพรุ่งนี้กับการจัดการเบาหวานและความดันโลหิตสูงในบริการปฐมภูมิ :สถานการณ์ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
8 โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล อีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
9 Thai traditional medicine model hospital : A proposal of Thai traditional medicine service establishment for sufficiency health care and development of human resources and knowledge
10 ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา
11 บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะ