ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
2 ณภากุล โรจนสุภัค 2
3 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
4 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
5 ไม่มีข้อมูล 2
6 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
7 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
8 วรรณี นิธิยานันท์ 2
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
10 นภาพร วาณิชย์กุล 2
11 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
12 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
13 วันเพ็ญ แก้วปาน 1
14 สุวิมล แทนพระเดช 1
15 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
16 ปาหนัน พิชยภิญโญ 1
17 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
18 ศรันยา บุญใหญ่ 1
19 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
20 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
21 ฉันทนา ผดุงทศ 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
23 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย 1
24 สมชาย ลี่ทองอิน 1
25 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
26 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
27 กฤช ลี่ทองอิน 1
28 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
29 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล 1
30 สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ 1
31 ธเนศ กาญธีรานนท์ 1
32 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
33 อรพรรณ แสงวรรณลอย 1
34 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
35 อวยพร คำวงค์ศา 1
36 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
37 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
38 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
39 กาญจนีย์ ดำนาคแก้ว 1
40 แสงโฉม ศิริพานิช 1
41 เรืองรอง ชีพสัตยากร 1
42 อรรถพล ชีพสัตยากร 1
43 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ 1
44 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
45 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
46 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
47 ภาสกร อัครเสวี 1
48 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
49 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
50 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
51 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
52 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
53 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
54 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
55 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
4 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
5 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ปี พ.ศ. 2552
6 วิทยาการระบาดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย
7 ผลจากการควบคุมวัณโรคในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงพิเศษต่อการเป็นวัณโรคในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาแบบการสังเกต