ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
3 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
5 นภาพร วาณิชย์กุล 2
6 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 2
7 ไม่มีข้อมูล 2
8 ณภากุล โรจนสุภัค 2
9 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 2
10 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
12 วรรณี นิธิยานันท์ 2
13 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
14 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
15 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
16 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
17 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
18 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
19 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
20 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
21 ภาสกร อัครเสวี 1
22 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
23 สุวิมล แทนพระเดช 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
25 ศรันยา บุญใหญ่ 1
26 อรพรรณ แสงวรรณลอย 1
27 สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ 1
28 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
29 ปาหนัน พิชยภิญโญ 1
30 ฉันทนา ผดุงทศ 1
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
32 วันเพ็ญ แก้วปาน 1
33 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
34 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
35 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
36 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
37 กฤช ลี่ทองอิน 1
38 เรืองรอง ชีพสัตยากร 1
39 สมชาย ลี่ทองอิน 1
40 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย 1
41 ธเนศ กาญธีรานนท์ 1
42 สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 1
43 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล 1
44 อรรถพล ชีพสัตยากร 1
45 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
47 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
48 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
49 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
50 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
51 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
52 แสงโฉม ศิริพานิช 1
53 กาญจนีย์ ดำนาคแก้ว 1
54 อวยพร คำวงค์ศา 1
55 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
4 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
5 การควบคุมกำกับและประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ปี พ.ศ. 2552
6 วิทยาการระบาดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย
7 ผลจากการควบคุมวัณโรคในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงพิเศษต่อการเป็นวัณโรคในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาแบบการสังเกต