ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
2 สมชัย นิจพานิช 2
3 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2
4 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
5 คำรณ ไชยศิริ 1
6 ศรินยา พงศ์พันธ์ 1
7 นิทัศน์ รายยวา 1
8 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
10 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
12 นิรมล ปัญสุวรรณ 1
13 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
14 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
15 อุษา โถหินัง 1
16 มณฑา เก่งการพานิช 1
17 พงษ์เดช สารการ 1
18 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
19 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
20 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
21 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
22 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
23 สมบัติ แทนประเสริฐสุข 1
24 ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ 1
25 ไม่มีข้อมูล 1
26 องค์การอนามัยโลก 1
27 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
28 พัชชราวลัย กนกจรรยา 1
29 จิตรา อ่อนน้อม 1
30 ดรุณี ภู่ขาว 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
32 อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 1
33 เพ็ญพักตร์ อุทิศ 1
34 นันทวัน ยันตะดิลก 1
35 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
36 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
37 สิทธิกร รองสำลี 1
38 กิติยา พรมอ่อน 1
39 วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
40 ประไพพิศ เชาวลิต 1
41 ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ 1
42 อำพล จินดาวัฒนะ 1
43 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
44 ชลน่าน ศรีแก้ว 1
45 สุธีรา อาจเจริญ 1
46 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
47 นันทา อ่วมกุล 1
48 คลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา 1
49 Ministry of Public Health 1
50 วลัยพร พัชรนฤมล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 1
7 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
2 นโยบายเรื่อง การลดความเหลื่อมล้า เพิ่มความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
3 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
4 คำกล่าวเปิดการประชุมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
5 มุมมองและทิศทางของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 หลักประกันสุขภาพ 10 ปีต่อไปควรเป็นอย่างไร
7 ผลกระทบ UC ต่อบริการปฐมภูมิ
8 10 ปีหลักประกันสุขภาพ คนไทยได้อะไร
ปี พ.ศ. 2554
9 การสาธารณสุขในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง
ปี พ.ศ. 2553
10 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด
11 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
12 ทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
13 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2552
14 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
15 ร่วมใจภาคีสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2524
16 รายงานการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง สังคมจิตวิทยาในการสาธารณสุข