ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
2 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2
3 สมชัย นิจพานิช 2
4 สิทธิกร รองสำลี 1
5 เพ็ญพักตร์ อุทิศ 1
6 พัชชราวลัย กนกจรรยา 1
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
8 อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 1
9 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
10 พงษ์เดช สารการ 1
11 ภูษิตา อินทรประสงค์ 1
12 จิตรา อ่อนน้อม 1
13 นันทวัน ยันตะดิลก 1
14 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 Ministry of Public Health 1
17 สุธีรา อาจเจริญ 1
18 ชลน่าน ศรีแก้ว 1
19 ประไพพิศ เชาวลิต 1
20 คลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา 1
21 นันทา อ่วมกุล 1
22 มณฑา เก่งการพานิช 1
23 กิติยา พรมอ่อน 1
24 วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
25 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
26 ดรุณี ภู่ขาว 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
29 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
30 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
31 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
32 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
33 วลัยพร พัชรนฤมล 1
34 ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ 1
35 อำพล จินดาวัฒนะ 1
36 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
37 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
38 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
39 นิทัศน์ รายยวา 1
40 อุษา โถหินัง 1
41 สมบัติ แทนประเสริฐสุข 1
42 ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ 1
43 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
44 องค์การอนามัยโลก 1
45 นิรมล ปัญสุวรรณ 1
46 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
47 คำรณ ไชยศิริ 1
48 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
49 ศรินยา พงศ์พันธ์ 1
50 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 1
7 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
2 นโยบายเรื่อง การลดความเหลื่อมล้า เพิ่มความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
3 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
4 คำกล่าวเปิดการประชุมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
5 มุมมองและทิศทางของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 หลักประกันสุขภาพ 10 ปีต่อไปควรเป็นอย่างไร
7 ผลกระทบ UC ต่อบริการปฐมภูมิ
8 10 ปีหลักประกันสุขภาพ คนไทยได้อะไร
ปี พ.ศ. 2554
9 การสาธารณสุขในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง
ปี พ.ศ. 2553
10 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด
11 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
12 ทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
13 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2552
14 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
15 ร่วมใจภาคีสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2524
16 รายงานการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง สังคมจิตวิทยาในการสาธารณสุข