ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรองจิต เกษจินดา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระศักดิ์ อุดมโชค 14
2 พูลศิริ ชูชีพ 12
3 อรรณพ หอมจันทร์ 9
4 นิตยา เลาหะจินดา 8
5 ประหยัด นันทศีล 7
6 ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ 5
7 วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ 3
8 วิรัช วงศ์ไพบูลย์ 3
9 กิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์ 3
10 กาญจน์เขจร ชูชีพ 2
11 ทรงพล รอดทอง 1
12 บัญชา บูรพัฒนสิริ 1
13 ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
14 ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 1
15 ไพบูลย์ บุบผา 1
16 ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 1
17 ธรรมนูญ แก้วอำพุท 1
18 สุชาติ มูลเมือง 1
19 พันธ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
20 ชลาทร ศรีตุลานนท์ 1
21 กำพล เกษจินดา 1
22 นิดา ชาญบรรยง 1
23 ยุพิน ซิ่งเถียรตระกูล 1
24 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 1
25 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 1
26 สายฝน ทมกระโทก 1
27 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 1
28 กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ 1
29 สำเริง ปานอุทัย 1
30 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 1
31 พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ 1
32 นางสาวปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงษ์ 1
33 บุญมา ดีแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2549 2
4 2548 2
5 2547 2
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 โครงการวิจัยเรี่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2549
3 การศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว/แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อ.วังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2548
5 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
6 โครงการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการเพิ่มเติมน้ำฝน เพื่อการทำฝนให้แก่ผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำของประเทศไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2547
7 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน