ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรวรรณ สังขกร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กรวรรณ สังขกร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนเชิงบูรณาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงปี 2551 : ตลาดใหม่และความท้าทาย
3 การศึกษาทัศนคติของคนในท้องถิ่นต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
4 การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism ในภาคเหนือตอนบนที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก
6 การประเมินศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
7 การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism ในภาคเหนือตอนบนที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
8 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวชุมชน
9 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
10 แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย
11 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง
13 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการค้าและการท่องเที่ยวในลุ่มน้ำโขงตอนบน
14 กลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย และ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวจีน
15 พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นไทย
16 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวชุมชน
17 ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กของไทย
ปี พ.ศ. 2551
18 ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก
19 กลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย และ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวจีน
20 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวชุมชน
21 พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2550
22 พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นไทย
23 กลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยและประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้ภาวการณ์ขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวจีน
24 การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 2
ปี พ.ศ. 2549
25 การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 2
ปี พ.ศ. 2548
26 ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2547
27 ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์