ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรณิการ์ สุขเกษม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 20
2 เลขา วัลไพจิตร 6
3 สุพรรณี ไชยอำพร 6
4 ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร 4
5 บันทัน ดอกไธสง 4
6 ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 4
7 วิศาล บุปผเวส 4
8 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 4
9 ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ 4
10 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 4
11 สุวรรณ บัวทวน 2
12 สุรเดช ถาวรพิทักษ์ 2
13 รังสรรค์ เนียมสนิท 2
14 นิพันธ์ จิตะสมบัติ 2
15 อำพล ห่อนาค 2
16 วิยุทธ จำรัสพันธุ์ 2
17 วันเพ็ญ วอกลาง 2
18 วัฒนา พัฒนพงศ์ 2
19 รำจวน เบญจศิริ 2
20 อาชอำพล ขัมพานนท์ 2
21 โศภิต ผ่องเสรี 2
22 วรรณวิภา ปสันธนาทร 2
23 โสภิต ผ่องเสรี 2
24 วุฒิเทพ อินทปัญญา 2
25 โกเมน มหาปราบ 2
26 ไพศาล สุริยะมงคล 2
27 น้ำเพชร อยู่สกุล 2
28 สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์ 2
29 ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 2
30 ปูริดา กล้าประเสริฐ 2
31 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง