ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรณิการ์ สัจกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 8
3 สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 4
4 จุมพล พลูภัทรชีวิน 4
5 เพียงใจ ศุขโรจน์ 4
6 มัทนียา พงศ์สุวรรณ 3
7 พรทิพย์ อันทิวโรทัย 2
8 บุญมี เณรยอด 2
9 ศาลินา บุญเกื้อ 2
10 วรวรรณ เงินทอง 1
11 สวัสดิ์ จงกล 1
12 อรุณ บุญสวัสดิ์ 1
13 สุขสันต์ พ่วงกลัด 1
14 ปรเมศวร์ ชรอยนุช 1
15 สมปอง คำมุงคุล 1
16 ประจวบ ทองศรี 1
17 สัญญา วงศ์อร่าม 1
18 อัควิทย์ เรืองรอง 1
19 จินตนุช กุลทนันทน์ 1
20 สงัด ภูเขาทอง 1
21 ขวัญใจ ฮีลีย์ 1
22 กฤษณา พิทักษ์อรรณพ 1
23 สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ 1
24 เหมราช เหมหงษา 1
25 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
26 วรวุฒิ สุภาพ 1
27 นฤมล บุลนิม 1
28 ใกล้รุ่ง รัตนอมตกุล 1
29 วรวุฒิ เพ็งพันธ์ 1
30 สุกัญญา สุจฉายา 1
31 สุรกุล เจนอบรม 1
32 รัชดา ภุมรินทร์วรากุล 1
33 รัชนุช สละโวหาร 1
34 นิพัทธ์ เลิศณรงค์ 1
35 สงบศึก ธรรมวิหาร 1
36 รุ่งอรุณ กุลธำรง 1
37 อัจฉรา เจริญรัถ 1
38 อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร 1
39 กำพล ชูธรัตน์ 1
40 อภิสิทธิ์ พึ่งพร 1
41 วิศนี ศิลตระกูล 1
42 สุวิมล เอกอุรุ 1
43 ศิริณา กระสาทอง 1
44 อมรชัย ตันติเมธ 1
45 แนม ชินพงศ์ 1
46 จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 1
47 กิติยวดี บุญซื่อ 1
48 นงเยาว์ เสถียรวัฒน์ 1
49 สุวิทย์ ยอดมณี 1
50 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
51 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
52 ชำนาญ เล็กบรรจง 1
53 มาณี พันธุ์เมือง 1
54 นิสิตา กลางณรงค์ 1
55 ประพันธ์ โกยสวัสดิ์ 1
56 กรรณิการ์ สัจกุล 1
57 กมล สุดประเสริฐ 1
58 ธงชัย สมบูรณ์ 1
59 พยุงพร ไตรรัตน์สิงหกุล 1
60 วาสนา บุญญาพิทักษ์ 1
61 ดวงกมล บางชวด 1
62 ปวลักขิ์ สุรัสวดี 1
63 หทัยรัตน์ ทับพร 1
64 อังคณา สำเภาประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 3
5 2550 1
6 2548 2
7 2547 2
8 2546 1
9 2545 1
10 2544 3
11 2543 2
12 2541 1
13 2540 2
14 2539 4
15 2538 3
16 2537 2
17 2536 1
18 2535 1
19 2534 4
20 2533 4
21 2531 4
22 2530 2
23 2529 2
24 2528 1
25 2522 3
26 2521 1
27 2519 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ตามแนวคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์
ปี พ.ศ. 2555
2 อาหารกับสังคม
3 การวิเคราะห์แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาขาดนตรี และนาฏศิลป์ไทย
5 การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพื่อเสริมสร้างสำนึกความรักชาติ
6 การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่สูง
8 การนำเสนอแนวทางการสืบทอดพระปรีชาญาณแบบองค์รวมของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
9 การนำเสนอแนวทางการสืบทอดพระปรีชาญาณแบบองค์รวมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาในมณฑลปัตตานี ระหว่าง พ.ศ. 2449-2468
ปี พ.ศ. 2548
11 การวิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของตลาดน้ำในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ำ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
12 สถานภาพและทางเลือกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ปี พ.ศ. 2547
13 การวิเคราะห์คุณค่า การดำรงอยู่ และการสืบทอดผญาอีสาน
14 การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา จากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
15 กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2545
16 บทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝั่งธนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน
18 การศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการถ่ายทอดของครูไทย ในอดีตและปัจจุบัน
19 สถานภาพและทางเลือกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ปี พ.ศ. 2543
20 การศึกษานำล่องทางเลือกในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อความพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว
21 การศึกษานำล่องทางเลือกในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อความพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว
ปี พ.ศ. 2541
22 วิวัฒนาการการถ่ายทอดการบรรเลงจะเข้ : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2540
23 การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : กระบี่กระบอง
24 การศึกษากระบวนการและผลของโครงการสื่อชาวบ้าน เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคมในภูมิภาคที่ต่างกัน : กรณีศึกษาคณะละครมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2539
25 การวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของครูมนตรี ตราโมท ในกลุ่มผู้สืบทอดที่ต่างกัน
26 บทบาทผู้ส่งสารของหวังเต๊ะในการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านสื่อพื้นบ้านประเภทลำตัด : การศึกษาเฉพาะกรณี
27 การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ในการถ่ายทอดการบรรเลงซอสามสาย
28 วิวัฒนาการและอนาคตภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2538
29 การวิเคราะห์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างยุวชนให้เป็นสุภาพบุรุษ
30 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน บ้านหนองปาตอง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
31 การวิเคราะห์แนวคิดในการปลูกฝังจริยธรรมของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ปี พ.ศ. 2537
32 การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ในระบบโรงเรียนระหว่างพุทธศักราช 2455-2532 : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
33 การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ของบทบาทและความร่วมมือระหว่างวัด และวังในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์
ปี พ.ศ. 2536
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะแรกตั้งจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2535
35 การวิเคราะห์โครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2494-2502
ปี พ.ศ. 2534
36 แนวคิดและวิธีการของมนตรี ตราโมท ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทย
37 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
38 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อโครงการศึกษาไทย (พ.ศ. 2441-2464)
39 การวิเคราะห์เนื้อหาทางวัฒนธรรมในหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2533
40 การวิเคราะห์กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวกับการศึกษาในระหว่าง พ.ศ. 2475-2516
41 แนวคิดและบทบาททางการศึกษาของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
42 อุดมการณ์ทางการศึกษาของโรงเรียนมหาดเล็ก ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
43 สภาพและปัญหาของดนตรีศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
44 พัฒนาการหลักสูตรศิลปหัตถกรรม สาขาช่างโลหะรูปพรรณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
45 พัฒนาการของสถาบันฝึกหัดครูและวิชาชีพครูในประเทศไทย พ.ศ.2435-2475
46 การศึกษาในมณฑลอีสาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
47 การศึกษาของชาวจีนฮ่อ : การศึกษาเฉพาะกรณีบ้านถ้ำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2530
48 การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจนเขตการศึกษา 11
49 จุดมุ่งหมายและบทบาททางการศึกษาของวัดพระเชตุพนฯ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394)
ปี พ.ศ. 2529
50 ความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับกิจกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในสถานศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
51 สภาพและปัญหาของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
52 จริยธรรมและศักยภาพของการปฏิบัติจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2522
53 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
54 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
55 ความเป็นไปได้ในการดัดแปลงหลักสูตรประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2521
56 บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2519
57 แบบฝึกหัดคัดลายมือสำหรับเด็กเริ่มเรียน