ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรณิการ์ สัจกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 8
3 สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 4
4 จุมพล พลูภัทรชีวิน 4
5 เพียงใจ ศุขโรจน์ 4
6 มัทนียา พงศ์สุวรรณ 3
7 พรทิพย์ อันทิวโรทัย 2
8 บุญมี เณรยอด 2
9 ศาลินา บุญเกื้อ 2
10 จินตนุช กุลทนันทน์ 1
11 สงัด ภูเขาทอง 1
12 ขวัญใจ ฮีลีย์ 1
13 สมปอง คำมุงคุล 1
14 กฤษณา พิทักษ์อรรณพ 1
15 ประจวบ ทองศรี 1
16 ประพันธ์ โกยสวัสดิ์ 1
17 วรวรรณ เงินทอง 1
18 นิสิตา กลางณรงค์ 1
19 กรรณิการ์ สัจกุล 1
20 อังคณา สำเภาประเสริฐ 1
21 นิพัทธ์ เลิศณรงค์ 1
22 อัควิทย์ เรืองรอง 1
23 สัญญา วงศ์อร่าม 1
24 สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ 1
25 รัชนุช สละโวหาร 1
26 สงบศึก ธรรมวิหาร 1
27 สุกัญญา สุจฉายา 1
28 วรวุฒิ เพ็งพันธ์ 1
29 สุรกุล เจนอบรม 1
30 รัชดา ภุมรินทร์วรากุล 1
31 ปรเมศวร์ ชรอยนุช 1
32 อรุณ บุญสวัสดิ์ 1
33 สุขสันต์ พ่วงกลัด 1
34 ชำนาญ เล็กบรรจง 1
35 รุ่งอรุณ กุลธำรง 1
36 สวัสดิ์ จงกล 1
37 ปวลักขิ์ สุรัสวดี 1
38 นงเยาว์ เสถียรวัฒน์ 1
39 กิติยวดี บุญซื่อ 1
40 สุวิทย์ ยอดมณี 1
41 อมรชัย ตันติเมธ 1
42 ศิริณา กระสาทอง 1
43 แนม ชินพงศ์ 1
44 จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 1
45 เหมราช เหมหงษา 1
46 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
47 วรวุฒิ สุภาพ 1
48 นฤมล บุลนิม 1
49 ใกล้รุ่ง รัตนอมตกุล 1
50 กำพล ชูธรัตน์ 1
51 อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร 1
52 หทัยรัตน์ ทับพร 1
53 ดวงกมล บางชวด 1
54 ธงชัย สมบูรณ์ 1
55 กมล สุดประเสริฐ 1
56 มาณี พันธุ์เมือง 1
57 พยุงพร ไตรรัตน์สิงหกุล 1
58 วาสนา บุญญาพิทักษ์ 1
59 วิศนี ศิลตระกูล 1
60 อภิสิทธิ์ พึ่งพร 1
61 สุวิมล เอกอุรุ 1
62 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
63 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
64 อัจฉรา เจริญรัถ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 3
5 2550 1
6 2548 1
7 2547 2
8 2546 1
9 2545 1
10 2544 2
11 2541 1
12 2540 2
13 2539 4
14 2538 3
15 2537 2
16 2536 1
17 2535 1
18 2534 4
19 2533 4
20 2531 4
21 2530 2
22 2529 2
23 2528 1
24 2522 3
25 2521 1
26 2519 1
27 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ตามแนวคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์
ปี พ.ศ. 2555
2 อาหารกับสังคม
3 การวิเคราะห์แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาขาดนตรี และนาฏศิลป์ไทย
5 การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพื่อเสริมสร้างสำนึกความรักชาติ
6 การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่สูง
8 การนำเสนอแนวทางการสืบทอดพระปรีชาญาณแบบองค์รวมของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
9 การนำเสนอแนวทางการสืบทอดพระปรีชาญาณแบบองค์รวมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาในมณฑลปัตตานี ระหว่าง พ.ศ. 2449-2468
ปี พ.ศ. 2548
11 การวิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของตลาดน้ำในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ำ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2547
12 การวิเคราะห์คุณค่า การดำรงอยู่ และการสืบทอดผญาอีสาน
13 การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา จากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
14 กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2545
15 บทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝั่งธนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน
17 การศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการถ่ายทอดของครูไทย ในอดีตและปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2541
18 วิวัฒนาการการถ่ายทอดการบรรเลงจะเข้ : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2540
19 การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : กระบี่กระบอง
20 การศึกษากระบวนการและผลของโครงการสื่อชาวบ้าน เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคมในภูมิภาคที่ต่างกัน : กรณีศึกษาคณะละครมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2539
21 การวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของครูมนตรี ตราโมท ในกลุ่มผู้สืบทอดที่ต่างกัน
22 บทบาทผู้ส่งสารของหวังเต๊ะในการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านสื่อพื้นบ้านประเภทลำตัด : การศึกษาเฉพาะกรณี
23 การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ในการถ่ายทอดการบรรเลงซอสามสาย
24 วิวัฒนาการและอนาคตภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2538
25 การวิเคราะห์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างยุวชนให้เป็นสุภาพบุรุษ
26 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน บ้านหนองปาตอง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
27 การวิเคราะห์แนวคิดในการปลูกฝังจริยธรรมของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ปี พ.ศ. 2537
28 การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ในระบบโรงเรียนระหว่างพุทธศักราช 2455-2532 : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
29 การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ของบทบาทและความร่วมมือระหว่างวัด และวังในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์
ปี พ.ศ. 2536
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะแรกตั้งจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2535
31 การวิเคราะห์โครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2494-2502
ปี พ.ศ. 2534
32 แนวคิดและวิธีการของมนตรี ตราโมท ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทย
33 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
34 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อโครงการศึกษาไทย (พ.ศ. 2441-2464)
35 การวิเคราะห์เนื้อหาทางวัฒนธรรมในหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2533
36 การวิเคราะห์กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวกับการศึกษาในระหว่าง พ.ศ. 2475-2516
37 แนวคิดและบทบาททางการศึกษาของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
38 อุดมการณ์ทางการศึกษาของโรงเรียนมหาดเล็ก ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
39 สภาพและปัญหาของดนตรีศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
40 พัฒนาการหลักสูตรศิลปหัตถกรรม สาขาช่างโลหะรูปพรรณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
41 พัฒนาการของสถาบันฝึกหัดครูและวิชาชีพครูในประเทศไทย พ.ศ.2435-2475
42 การศึกษาในมณฑลอีสาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
43 การศึกษาของชาวจีนฮ่อ : การศึกษาเฉพาะกรณีบ้านถ้ำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2530
44 การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจนเขตการศึกษา 11
45 จุดมุ่งหมายและบทบาททางการศึกษาของวัดพระเชตุพนฯ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394)
ปี พ.ศ. 2529
46 ความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับกิจกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในสถานศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
47 สภาพและปัญหาของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
48 จริยธรรมและศักยภาพของการปฏิบัติจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2522
49 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
50 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
51 ความเป็นไปได้ในการดัดแปลงหลักสูตรประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2521
52 บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2519
53 แบบฝึกหัดคัดลายมือสำหรับเด็กเริ่มเรียน