ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 18
2 เรวดี สกุลอาริยะ 5
3 ศศิพันธุ์ กันยอง 5
4 รุจิรัตน์ กำมะหยี่ 5
5 สิทธิพร ครามานนท์ 4
6 บัลลังค์ เหลืองวรานันท์ 3
7 นิธินันท์ โกมล 2
8 ปาริชาต ธงภักดี 2
9 ธนพล เลี้ยงสุขสันต์ 2
10 สุชาดา สร้อยสน 2
11 วรวีร์ ธนประกฤต 2
12 บัญชรี สุจริตธรรม 2
13 อภิญญา เจริญฉ่ำ 2
14 ธนพร หิรัญรักษ์ 1
15 เยาวลักษณ์ กงษี 1
16 กัญชพร แก้วถาเจริญ 1
17 ทักษ์ดนัย วังวล 1
18 ศุภกฤต จันทรประทักษ์ 1
19 นิภาพร เหลืองวงศ์งาม 1
20 ศิรินภา ชูรัศมี 1
21 ภาณิชญาดา ทองคำสุข 1
22 ภัทรพร ว่องเจริญ 1
23 พิพัฒน์ ตันมณ 1
24 วราลี ทองศรี 1
25 ธนชาติ แดงสังวาลย์ 1
26 อภิพร เป็งปิง 1
27 ณัฐกาญ หาญประสิทธิ์ธาดา 1
28 ประภาพรรณ เชิญกลาง 1
29 ณัฐสุดา เต้พันธ์ 1
30 แพรวไพลิน สมณะช้างเผือก 1
31 เบญจพล กรอุไร 1
32 พิศุทธิภา เมธีกุล 1
33 สารญา ธัญญเจริญ 1
34 ภาณุเดช สายแสน 1
35 พลากร ศรีพูนทอง 1
36 ฐิติรัตน์ ทองพหล 1
37 จุรีรัตน์ นิลจันทึก 1
38 รัตนกร รัตนชีวร 1
39 ไพลิน ลิ้มวัฒนชัย 1
40 ปรัศนีย์ อุ้มเครือ 1
41 ลภัสรดา รุ่นเจริญ 1
42 ศนิ พงษ์สุระนันทน์ 1
43 กันตพัฒน์ เทพินทราภิรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 4
4 2555 4
5 2554 1
6 2553 8
7 2552 8
8 2551 7
9 2550 3
10 2547 2
11 2545 2
12 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาที่บุตรได้รับการวินิจฉัยภาวะดาวน์ก่อนคลอด
ปี พ.ศ. 2557
2 อิทธิพลของสัมพันธภาพในครอบครัวต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นหญิง
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของชายรักชายต่อความรู้สึกด้อยค่าจากการรักเพศเดียวกันของชายรักชาย
5 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวซาเทียร์ต่อความสอดคล้องกลมกลืนในตนของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองของเพศชาย
7 ผลของการใช้สื่อในการเปลี่ยนเจตคติต่อชายรักชาย
ปี พ.ศ. 2555
8 ประสบการณ์ความกลมกลืนของชีวิตและการงาน : กรณีศึกษาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา
9 ประสบการณ์ความกลมกลืนของชีวิตและการงาน : กรณีศึกษาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา
10 ผลของกิจกรรมกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นตอนต้น
11 การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในบริบทพุทธธรรม ความเชื่ออำนาจในการควบคุมตนและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีและไม่มีพฤติกรรมบนบาน
ปี พ.ศ. 2554
12 ประสบการณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่มั่นใจในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน
ปี พ.ศ. 2553
13 ประสบการณ์ด้านจิตใจของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในการเลี้ยงดูบุตร : การศึกษาเชิงคุณภาพ
14 ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาอุปการะเมื่อส่งเด็กกลับคืนครอบครัว
15 ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาภายหลังการทำแท้งแบบผิดกฎหมาย
16 ความไว้วางใจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อแพทย์ผู้รักษา : การศึกษาเชิงคุณภาพ
17 ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาภายหลังการทำแท้งแบบผิดกฏหมาย
18 ความไว้วางใจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อแพทย์ผู้รักษา:
19 ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาอุปการะเมื่อส่งเด็กกลับคืนครอบครัว
20 ประสบการณ์ด้านจิตใจของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในการเลี้ยงดูบุตร:
ปี พ.ศ. 2552
21 ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกาย
22 ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทย
23 การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานคร
24 การพยากรณ์โชคชะตาและกระบวนการช่วยเหลือด้านจิตใจ
25 ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทย
26 การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานคร
27 การพยากรณ์โชคชะตาและกระบวนการช่วยเหลือด้านจิตใจ
28 ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ปี พ.ศ. 2551
29 พฤติกรรมการหลบหนีการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : การศึกษาเชิงคุณภาพ
30 ผลของการจัดโปรแกรมการทำค่านิยมให้กระจ่างต่อความสุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
31 ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
32 ผลของกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารตามแนวคิดซาทีร์ต่อความพึงพอใจในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
33 การสร้างโปรแกรมการจัดการกับความโกรธสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
34 ความพึงพอใจในชีวิตของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
35 ประสบการณ์ด้านจิตใจ ของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2550
36 ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลต่อการเพิ่มความหมายในชีวิตของผู้ติดยาเสพติด
37 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลต่อการเพิ่มความสามารถในการฟื้นพลังของผู้ติดยาเสพติด
38 ผลของกลุ่มการศึกษาเชิงจิตวิทยาต่อความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2547
39 การเสริมสร้างการสื่อสารแบบสอดคล้องของกลุ่มครูพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
40 ประสบการณ์ความสะเทือนใจของผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้ : กรณีศึกษาชุมชนในเขตบางยี่ขัน
ปี พ.ศ. 2545
41 สาเหตุของความว้าเหว่และการเผชิญกับความว้าเหว่ของนักเรียนประจำวัยรุ่น
42 สาเหตุของความว้าเหว่ และการเผชิญกับความว้าเหว่ของนักเรียนประจำวัยรุ่น