ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรณิการ์ ดวงมาลย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์ 12
2 วสุ ปฐมอารีย์ 12
3 อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตร 6
4 ทัศนีย์ บุญประคอง 2
5 วิทย์ ธารชลานุกิจ 2
6 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 2
7 นฤชิต ดำปิน 2
8 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 2
9 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 2
10 เกษม จันทร์แก้ว 2
11 กิตติชัย ดวงมาลย์ 2
12 อลงกรณ์ อินทรักษา 2
13 อรอนงค์ ผิวนิล 2
14 กันตภณ พุ่มประดับ 1
15 ดร. วสุ ปฐมอารีย์ 1
16 นางสาวจารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย 1
17 นายวินัย ไชย ไชยพิทักษ์ชลธาร 1
18 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์ 1
19 นางสาวจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ 1
20 ชัยวัฒน์ กิตติกูล 1
21 นายวีระ ศรีอินทร์สุทธิ์ 1
22 รัชนี มิ่งมา 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
24 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
25 ธันย์ชนก สายสม 1
26 วิเชียร ยงมานิตชัย 1
27 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 1
28 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
29 นางสาวพิรัฐธิชา ม่วงศิริ 1
30 ภูวดล เหล่าอาภากุล 1
31 สตรีไทย พุ่มไม้ 1
32 กัญจนา ธีระกุล 1
33 นางสาวสมจิต อ่ำอินทร์ 1
34 เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล 1
35 เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ (ตาปราบ) 1
36 สาวิตรี ลิ่มทอง 1
37 ดร. ภัทรพร รัตนวารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 2
8 2549 1
9 2538 1
10 2537 1
11 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แอคติโนมัยซีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกของไทยและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมต่อจุลินทรีย์ในป่าชายเลน และการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
3 เอนไซม์ L-asparaginase และความสามารถในการยับยั้ง Candida albicans ของแอคติโนมัยสีทจากดินนาเกลือที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
4 แอคติโนมัยสีทจากพืชป่าชายเลนและความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2555
5 แอคติโนมัยซีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกของไทยและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
6 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากต้นยางพาราเพื่อยับยั้ง Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa
7 การผลิตหัวเชื้อสเตรพโตมัยสีทเพื่อยับยั้งราก่อโรคข้าว
8 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
ปี พ.ศ. 2553
9 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากต้นยางพาราเพื่อยับยั้ง Corynespora cassiicola และ Phytophthora botryosa
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
11 การแยกและคัดกรองแอกติโนไมซีสต์ที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะจากดินในถ้ำธารลอด
ปี พ.ศ. 2552
12 การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช
13 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทกลุ่มปฏิปักษ์ ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว
14 ความหลากหลายทางชีวภาพและสารต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากถ้ำ
ปี พ.ศ. 2551
15 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทกลุ่มปฏิปักษ์ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว
16 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่อาศัยในบริเวณไรโซสเฟียและในรากพืชตระกูลถั่ว และความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
17 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากพืชสมุนไพร และประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2538
18 การผลิตบีตาไซโลซิเดสโดย streptomyces sp. ในขวดเขย่า
ปี พ.ศ. 2537
19 การผลิตบีตาไซโลซีเตสโดย Streptomyces sp. ในขวดเขย่า