ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรณิการ์ กันธะรักษา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กรรณิการ์ กันธะรักษา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงฤดี ลาศุขะ 4
2 เกสรา ศรีพิชญาการ 3
3 ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ 2
4 ฉวีวรรณ ธงชัย 2
5 กนกพร สุคำวัง 2
6 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 2
7 อัครอนงค์ ปราโมช 2
8 สุธิศา ล่ามช้าง 2
9 จันทิรา ภาวิไล 2
10 วิลาวัณย์ รินทร์ศรี 2
11 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
12 มาลี เอื้ออำนวย 2
13 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
14 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
15 อัมพร วิมลเกษม 2
16 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
17 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 2
18 ลาวัลย์ สมบูรณ์ 2
19 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 2
20 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
21 อรพิน พรหมตัน 2
22 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
23 รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ 2
24 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
25 อรอนงค์ กวินกุล 2
26 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
27 สุนีย์ จันทร์มหเสถียร 2
28 ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 2
29 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
30 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2
31 ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง 2
32 อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล 2
33 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
34 จรัสศรี เย็นบุตร 1
35 ศรีพรรณ กันธวัง 1
36 อรศิริ กาสมุทร 1
37 ฆนรส ม่วงทอง 1
38 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 1
39 ชญาณิศวร์ กุณา 1
40 อัญชลี รุ่งฉาย 1
41 กัตติกา พิงคะสัน 1
42 พวงพยอม ปัญญา 1
43 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ 1
44 พุทธวรรณ มากสุวรรณ 1
45 นวลอนงค์ หล่อดี 1
46 เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ 1
47 อินธาวุธ งามพสุธาดล 1
48 ศศิวิมล พงษ์นิลละอาภรณ์ 1
49 เสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 8
3 2552 6
4 2551 1
5 2543 1
6 2541 1
7 2536 1
8 2535 3
9 2533 1
10 2532 1
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2553
2 การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพยาบาล
4 การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
6 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
8 ผลของการให้ข้อมูลและการติดตามทางโทรศัพท์ต่อความเหนื่อยล้าของมารดาหลังคลอด
9 ผลของการเตรียมมารดาต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่มีบุตรคนแรก
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการให้อาหารผ่านทางเดินอาหารในผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลกำแพงเพชร
11 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค ในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ของสตรีวัยเจริญพันธุ์
12 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจำแนกผู้ป่วย ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา
13 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจัดการทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่
14 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
15 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของมารดา ในโรงพยาบาลจอมทอง
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
17 กระบวนการเปลี่ยนผ่านของสตรีมีครรภ์คนไทย
ปี พ.ศ. 2541
18 ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2536
19 ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2535
20 การเปรียบเทียบความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน กระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยบางประการกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
22 เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่
ปี พ.ศ. 2533
23 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยบางประการกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2532
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยบางประการกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การดูแลสตรีที่เป็นเบาหวานในระยะตั้งครรภ์: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์
26 ผลของการเตรียมมารดาต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่มีบุตรคนแรก
27 ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของสตรีตั้งครรภ์
28 Development of Clinical Practice Guidelines for Promoting the Early Initiation of Breastfeeding
29 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก
30 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก.
31 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นโรงพยาบาลแพร่
32 เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่
33 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน