ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรมอนามัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 4
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
3 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
4 ศิริพร กัญชนะ 2
5 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
6 สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 2
7 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
8 บวร งามศิริอุดม 2
9 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
10 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 2
11 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
12 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
13 สมหญิง สายธนู 2
14 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
16 Phenkhae Lapying 1
17 Department of Health 1
18 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
19 แพร จิตตินันทน์ 1
20 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
21 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 1
3 2545 1
4 543 5