ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของกานเย่เพื่อการคุมกำเนิดของวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลพิจิตร
2 ผลของการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
ปี พ.ศ. 2557
3 คุณภาพชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด กำแพงเพชร
4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ รายวิชา 501342 การพยาบาลทางสูติศาสตร์2
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพศศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ปี พ.ศ. 2545
6 ผลการใช้โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ทฤษฎีของโอเร็มต่อความรู้และทักษะการดูแลของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก (โครงการต่อเนื่องปี 45)
ปี พ.ศ. 2539
7 การศึกษาการใช้เวลาและการบริหารเวลาของอาจารย์พยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาล กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
8 การศึกษาการใช้เวลาและการบริหารเวลาของอาจารย์พยาบาลสถาบันการศึกษา พยาบาล กรุงเทพมหานคร