ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรกนก อิงคนินันท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 20
2 แหล่งทุนภายนอก 19
3 จารุภา วิโยชน์ 14
4 เนติ วระนุช 14
5 นันทกา โกรานา 13
6 วรี ติยะบุญชัย 12
7 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 10
8 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 7
9 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 7
10 พัฒนา ศรีพลากิจ 6
11 สุธิรา เลิศตระกูล 5
12 เสมอ ถาน้อย 5
13 สุทิสา ถาน้อย 5
14 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 4
15 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
16 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 3
17 คณิต สุวรรณบริรักษ์ 3
18 อนุชิต พลับรู้การ 3
19 วราภรณ์ แก้วคอน 3
20 สุภาพร ล้ำเลิศธน 3
21 ณฐกร คำแก้ว 3
22 ทิพย์ภาพร บัวเลิง 2
23 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 2
24 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
25 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 2
26 อำนาจ อ่อนสะอาด 2
27 นิสาพร วัฒนศัพท์ 2
28 สุทธาทิพย์ มากมี 2
29 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
30 สิริพร ฉัตรทิพากร 2
31 วัชรินทร์ พัวพัน 2
32 อัญชลี พงศ์ชัยเดชา 2
33 นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 2
34 รัตติยา ทองรุ่ง 2
35 ภัญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 2
36 ทศพล ปิยะปัทมินทร์ 2
37 วิโรจน์ แก้วเรือง 1
38 นิทรา เนื่องจำนงค์ 1
39 อภิชาต สุขสำราญ 1
40 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 1
41 สะการะ ตันโสภณ 1
42 อรยา เครื่องทิพย์ 1
43 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 1
44 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
45 Norman Scholfield 1
46 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 1
47 สราวุธ คำปวน 1
48 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 1
49 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
50 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
51 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
52 ปราณี นางงาม 1
53 ดวงพร เปรมจิต 1
54 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
55 อรุณี เหมะธุลิน 1
56 Kornkanok Ingkaninan 1
57 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
58 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
59 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
60 วธู พรหมพิทยารัตน์ 1
61 ณัฏธยาน์ภรณ์ เริ่มยินดี 1
62 เกศรา บางสารี 1
63 อุดมพร แพ่งนคร 1
64 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
65 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 4
3 2558 4
4 2557 4
5 2556 4
6 2555 3
7 2554 9
8 2553 11
9 2552 17
10 2551 14
11 2550 4
12 2549 1
13 2548 8
14 2546 1
15 2545 1
16 2544 2
17 2536 1
18 543 80
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะ 3
ปี พ.ศ. 2559
2 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
3 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและต้านความดันปอดสูงของสารสกัดว่านอึ่ง
5 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและความดันปอดสูง
ปี พ.ศ. 2558
6 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
7 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
8 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
9 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
ปี พ.ศ. 2557
10 การศึกษาเมตาบอไลท์ของ Bacopaside I สารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพจากพรมมิในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง
11 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและความดันปอดสูง
12 การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของขนรักแร้ที่มีว่านมหาเมฆเป็นองค์ประกอบ
13 การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 การศึกษาสารอนุพันธ์ของเคอคูมินในการเป็นสารฤทธิ์ต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์
15 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟฟ์จากสมุนไพรไทย(นางสาวประภาพรรณ เต็มกิจถาวร)
16 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนจากแหล่งธรรมชาติและการสังเคราะห์
17 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี พ.ศ. 2555
18 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟฟ์จากสมุนไพรไทย(นางสาวประภาพรรณ เต็มกิจถาวร)
19 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อการ shatavarin IV เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพราก
20 ฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิโปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2554
21 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนในว่านมหาเมฆ
22 การประเมินฤทธิ์การต้านเชื้อราจากรากสามสิบ
23 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนจากแหล่งธรรมชาติและการสังเคราะห์
24 ศักยภาพของสารสกัดจากแก่นต้นสาเกต่อการฟื้นฟูการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบีและกลไกที่เกี่ยวข้อง
25 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
26 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำระยะที่ 4
27 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
28 กลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง
29 พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
ปี พ.ศ. 2553
30 โครงการ การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก (Terminalia bellerica Roxb.)
31 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำระยะที่ 4
32 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อการ shatavarin IV เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพราก
33 การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
34 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
35 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
36 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
37 ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก
38 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
39 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอล ของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
40 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
41 โครงการวิจัย การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
42 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
43 โครงการย่อย 3 กลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนของว่านมหาเมฆในเซลล์เพาะเลี้ยง : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
44 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
45 ฤทธิ์ลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
46 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
47 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -โครงการบริหารงานวิจัย
48 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
49 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การศึกษาปัจจัยในการเก็บเกี่ยวที่มีผลกับปริมาณของ Saponins ในพรมมิ
50 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ
51 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
52 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
53 การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
54 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
55 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]
56 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
57 การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
ปี พ.ศ. 2551
58 โครงการ : ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ
59 การตรวจหาสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส
60 การพัฒนาวิธีการแยกและบ่งชี้สารต้านออกซิเดชันในสารสกัดจากพืชอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคการต่อเครื่องตรวจวัดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเข้ากับเครื่องแยกของเหลวด้วยความดันสูง
61 การแยกหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเลสจากรากพุดซ้อน
62 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟฟ์ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
63 การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและความคงตัวของสมุนไพรหม่อน
64 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
65 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรหม่อนเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
66 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
67 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
68 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก
69 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine singaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
70 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
71 ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทย จากพิษของอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2550
72 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วันและบาโคไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
73 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นาสมุนไพรบำรุงความจำ (ระยะที่ 3)
74 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
75 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
ปี พ.ศ. 2549
76 โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ
ปี พ.ศ. 2548
77 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
78 การศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบางชนิด
79 การพัฒนาวิธีการสกัดและควบคุมคุณภาพของพืชสมุนไพรขิง พริกไทย และดีปลี
80 การแยกหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส จากรากพุดจีบ
81 การศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง ของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบางชนิด
82 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรส จากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
83 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว
84 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ปี พ.ศ. 2546
85 การตรวจหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
86 การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2544
87 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารกลุ่มโพลีฟินอลจากชาเขียว ในตำรับยาครีม ในการผ่านผิวหนังของหนู
88 การซึมผ่านผิวหนังของ [-] epigallocathechin-3-gallate ในตำรับโลชันที่ประกอบด้วยสารสกัดชาเขียว
ปี พ.ศ. 2536
89 การศึกษาทางพฤกษเคมีของก้นจ้ำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
90 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิ และสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู