ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรกนก อิงคนินันท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 20
2 แหล่งทุนภายนอก 17
3 เนติ วระนุช 14
4 จารุภา วิโยชน์ 13
5 นันทกา โกรานา 12
6 วรี ติยะบุญชัย 11
7 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 9
8 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 7
9 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 6
10 เสมอ ถาน้อย 5
11 สุทิสา ถาน้อย 5
12 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
13 สุธิรา เลิศตระกูล 4
14 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 4
15 คณิต สุวรรณบริรักษ์ 3
16 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
17 วราภรณ์ แก้วคอน 3
18 อนุชิต พลับรู้การ 3
19 ณฐกร คำแก้ว 3
20 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 3
21 สุภาพร ล้ำเลิศธน 3
22 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
23 ทิพย์ภาพร บัวเลิง 2
24 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
25 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 2
26 สุทธาทิพย์ มากมี 2
27 อำนาจ อ่อนสะอาด 2
28 นิสาพร วัฒนศัพท์ 2
29 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 2
30 นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 2
31 วัชรินทร์ พัวพัน 2
32 อัญชลี พงศ์ชัยเดชา 2
33 สิริพร ฉัตรทิพากร 2
34 รัตติยา ทองรุ่ง 2
35 ทศพล ปิยะปัทมินทร์ 2
36 ภัญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 2
37 สะการะ ตันโสภณ 1
38 สราวุธ คำปวน 1
39 ณัฏธยาน์ภรณ์ เริ่มยินดี 1
40 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
41 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 1
42 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 1
43 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
44 Norman Scholfield 1
45 วธู พรหมพิทยารัตน์ 1
46 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 1
47 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
48 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 1
49 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
50 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
51 อรุณี เหมะธุลิน 1
52 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
53 Kornkanok Ingkaninan 1
54 ปราณี นางงาม 1
55 ดวงพร เปรมจิต 1
56 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
57 อุดมพร แพ่งนคร 1
58 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
59 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
60 เกศรา บางสารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2558 4
3 2557 4
4 2556 4
5 2555 3
6 2554 8
7 2553 10
8 2552 17
9 2551 15
10 2550 4
11 2549 1
12 2548 7
13 2546 1
14 2545 1
15 2544 2
16 2536 1
17 543 78
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
2 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
3 การศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและต้านความดันปอดสูงของสารสกัดว่านอึ่ง
4 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและความดันปอดสูง
ปี พ.ศ. 2558
5 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
6 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
7 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
8 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
ปี พ.ศ. 2557
9 การศึกษาเมตาบอไลท์ของ Bacopaside I สารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพจากพรมมิในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง
10 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและความดันปอดสูง
11 การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของขนรักแร้ที่มีว่านมหาเมฆเป็นองค์ประกอบ
12 การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
ปี พ.ศ. 2556
13 การศึกษาสารอนุพันธ์ของเคอคูมินในการเป็นสารฤทธิ์ต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์
14 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟฟ์จากสมุนไพรไทย(นางสาวประภาพรรณ เต็มกิจถาวร)
15 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนจากแหล่งธรรมชาติและการสังเคราะห์
16 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี พ.ศ. 2555
17 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟฟ์จากสมุนไพรไทย(นางสาวประภาพรรณ เต็มกิจถาวร)
18 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อการ shatavarin IV เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพราก
19 ฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิโปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2554
20 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนในว่านมหาเมฆ
21 การประเมินฤทธิ์การต้านเชื้อราจากรากสามสิบ
22 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนจากแหล่งธรรมชาติและการสังเคราะห์
23 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
24 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำระยะที่ 4
25 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
26 กลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง
27 พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
ปี พ.ศ. 2553
28 โครงการ การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก (Terminalia bellerica Roxb.)
29 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำระยะที่ 4
30 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อการ shatavarin IV เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพราก
31 การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
32 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
33 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
34 ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก
35 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
36 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอล ของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
37 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
38 โครงการวิจัย การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
39 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
40 โครงการย่อย 3 กลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนของว่านมหาเมฆในเซลล์เพาะเลี้ยง : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
41 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
42 ฤทธิ์ลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
43 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
44 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -โครงการบริหารงานวิจัย
45 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
46 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การศึกษาปัจจัยในการเก็บเกี่ยวที่มีผลกับปริมาณของ Saponins ในพรมมิ
47 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ
48 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
49 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
50 การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
51 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
52 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]
53 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
54 การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
ปี พ.ศ. 2551
55 โครงการ : ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ
56 การตรวจหาสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส
57 การพัฒนาวิธีการแยกและบ่งชี้สารต้านออกซิเดชันในสารสกัดจากพืชอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคการต่อเครื่องตรวจวัดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเข้ากับเครื่องแยกของเหลวด้วยความดันสูง
58 การแยกหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเลสจากรากพุดซ้อน
59 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟฟ์ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
60 การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและความคงตัวของสมุนไพรหม่อน
61 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
62 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรหม่อนเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
63 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
64 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
65 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
66 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก
67 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine singaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
68 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
69 ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทย จากพิษของอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2550
70 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วันและบาโคไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
71 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นาสมุนไพรบำรุงความจำ (ระยะที่ 3)
72 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
73 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
ปี พ.ศ. 2549
74 โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ
ปี พ.ศ. 2548
75 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
76 การพัฒนาวิธีการสกัดและควบคุมคุณภาพของพืชสมุนไพรขิง พริกไทย และดีปลี
77 การแยกหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส จากรากพุดจีบ
78 การศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง ของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบางชนิด
79 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรส จากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
80 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว
81 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ปี พ.ศ. 2546
82 การตรวจหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
83 การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2544
84 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารกลุ่มโพลีฟินอลจากชาเขียว ในตำรับยาครีม ในการผ่านผิวหนังของหนู
85 การซึมผ่านผิวหนังของ [-] epigallocathechin-3-gallate ในตำรับโลชันที่ประกอบด้วยสารสกัดชาเขียว
ปี พ.ศ. 2536
86 การศึกษาทางพฤกษเคมีของก้นจ้ำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
87 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิ และสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู