ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรกนก อิงคนินันท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 20
2 แหล่งทุนภายนอก 18
3 เนติ วระนุช 14
4 จารุภา วิโยชน์ 13
5 นันทกา โกรานา 13
6 วรี ติยะบุญชัย 12
7 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 10
8 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 7
9 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 6
10 พัฒนา ศรีพลากิจ 6
11 เสมอ ถาน้อย 5
12 สุทิสา ถาน้อย 5
13 สุธิรา เลิศตระกูล 4
14 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 4
15 คณิต สุวรรณบริรักษ์ 3
16 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
17 วราภรณ์ แก้วคอน 3
18 อนุชิต พลับรู้การ 3
19 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 3
20 สุภาพร ล้ำเลิศธน 3
21 ณฐกร คำแก้ว 3
22 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
23 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 2
24 ทิพย์ภาพร บัวเลิง 2
25 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 2
26 สุทธาทิพย์ มากมี 2
27 อำนาจ อ่อนสะอาด 2
28 นิสาพร วัฒนศัพท์ 2
29 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
30 สิริพร ฉัตรทิพากร 2
31 วัชรินทร์ พัวพัน 2
32 อัญชลี พงศ์ชัยเดชา 2
33 นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 2
34 รัตติยา ทองรุ่ง 2
35 ภัญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 2
36 ทศพล ปิยะปัทมินทร์ 2
37 วิโรจน์ แก้วเรือง 1
38 นิทรา เนื่องจำนงค์ 1
39 อภิชาต สุขสำราญ 1
40 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 1
41 สะการะ ตันโสภณ 1
42 อรยา เครื่องทิพย์ 1
43 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 1
44 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
45 Norman Scholfield 1
46 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 1
47 สราวุธ คำปวน 1
48 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 1
49 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
50 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
51 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
52 ปราณี นางงาม 1
53 ดวงพร เปรมจิต 1
54 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
55 อรุณี เหมะธุลิน 1
56 Kornkanok Ingkaninan 1
57 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
58 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
59 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
60 วธู พรหมพิทยารัตน์ 1
61 ณัฏธยาน์ภรณ์ เริ่มยินดี 1
62 เกศรา บางสารี 1
63 อุดมพร แพ่งนคร 1
64 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
65 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 4
3 2558 4
4 2557 4
5 2556 4
6 2555 3
7 2554 8
8 2553 10
9 2552 17
10 2551 15
11 2550 4
12 2549 1
13 2548 8
14 2546 1
15 2545 1
16 2544 2
17 2536 1
18 543 80
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะ 3
ปี พ.ศ. 2559
2 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
3 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและต้านความดันปอดสูงของสารสกัดว่านอึ่ง
5 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและความดันปอดสูง
ปี พ.ศ. 2558
6 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
7 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
8 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
9 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
ปี พ.ศ. 2557
10 การศึกษาเมตาบอไลท์ของ Bacopaside I สารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพจากพรมมิในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง
11 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและความดันปอดสูง
12 การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของขนรักแร้ที่มีว่านมหาเมฆเป็นองค์ประกอบ
13 การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 การศึกษาสารอนุพันธ์ของเคอคูมินในการเป็นสารฤทธิ์ต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์
15 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟฟ์จากสมุนไพรไทย(นางสาวประภาพรรณ เต็มกิจถาวร)
16 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนจากแหล่งธรรมชาติและการสังเคราะห์
17 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี พ.ศ. 2555
18 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟฟ์จากสมุนไพรไทย(นางสาวประภาพรรณ เต็มกิจถาวร)
19 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อการ shatavarin IV เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพราก
20 ฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิโปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2554
21 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนในว่านมหาเมฆ
22 การประเมินฤทธิ์การต้านเชื้อราจากรากสามสิบ
23 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนจากแหล่งธรรมชาติและการสังเคราะห์
24 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
25 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำระยะที่ 4
26 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
27 กลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง
28 พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
ปี พ.ศ. 2553
29 โครงการ การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก (Terminalia bellerica Roxb.)
30 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำระยะที่ 4
31 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อการ shatavarin IV เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพราก
32 การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
33 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
34 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
35 ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก
36 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
37 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอล ของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
38 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
39 โครงการวิจัย การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
40 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
41 โครงการย่อย 3 กลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนของว่านมหาเมฆในเซลล์เพาะเลี้ยง : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
42 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
43 ฤทธิ์ลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
44 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
45 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -โครงการบริหารงานวิจัย
46 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
47 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การศึกษาปัจจัยในการเก็บเกี่ยวที่มีผลกับปริมาณของ Saponins ในพรมมิ
48 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ
49 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
50 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
51 การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
52 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
53 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]
54 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
55 การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
ปี พ.ศ. 2551
56 โครงการ : ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ
57 การตรวจหาสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส
58 การพัฒนาวิธีการแยกและบ่งชี้สารต้านออกซิเดชันในสารสกัดจากพืชอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคการต่อเครื่องตรวจวัดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเข้ากับเครื่องแยกของเหลวด้วยความดันสูง
59 การแยกหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเลสจากรากพุดซ้อน
60 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟฟ์ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
61 การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและความคงตัวของสมุนไพรหม่อน
62 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
63 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรหม่อนเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
64 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
65 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
66 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
67 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก
68 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine singaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
69 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
70 ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทย จากพิษของอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2550
71 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วันและบาโคไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
72 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นาสมุนไพรบำรุงความจำ (ระยะที่ 3)
73 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
74 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
ปี พ.ศ. 2549
75 โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ
ปี พ.ศ. 2548
76 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
77 การศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบางชนิด
78 การพัฒนาวิธีการสกัดและควบคุมคุณภาพของพืชสมุนไพรขิง พริกไทย และดีปลี
79 การแยกหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส จากรากพุดจีบ
80 การศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง ของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบางชนิด
81 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรส จากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
82 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว
83 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ปี พ.ศ. 2546
84 การตรวจหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
85 การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2544
86 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารกลุ่มโพลีฟินอลจากชาเขียว ในตำรับยาครีม ในการผ่านผิวหนังของหนู
87 การซึมผ่านผิวหนังของ [-] epigallocathechin-3-gallate ในตำรับโลชันที่ประกอบด้วยสารสกัดชาเขียว
ปี พ.ศ. 2536
88 การศึกษาทางพฤกษเคมีของก้นจ้ำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
89 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิ และสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู