ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรกนก อิงคนินันท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 20
2 แหล่งทุนภายนอก 17
3 เนติ วระนุช 14
4 จารุภา วิโยชน์ 13
5 นันทกา โกรานา 12
6 วรี ติยะบุญชัย 11
7 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 9
8 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 7
9 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 6
10 เสมอ ถาน้อย 5
11 สุทิสา ถาน้อย 5
12 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
13 สุธิรา เลิศตระกูล 4
14 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 4
15 คณิต สุวรรณบริรักษ์ 3
16 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
17 วราภรณ์ แก้วคอน 3
18 อนุชิต พลับรู้การ 3
19 ณฐกร คำแก้ว 3
20 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 3
21 สุภาพร ล้ำเลิศธน 3
22 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
23 ทิพย์ภาพร บัวเลิง 2
24 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
25 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 2
26 สุทธาทิพย์ มากมี 2
27 อำนาจ อ่อนสะอาด 2
28 นิสาพร วัฒนศัพท์ 2
29 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 2
30 นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 2
31 วัชรินทร์ พัวพัน 2
32 อัญชลี พงศ์ชัยเดชา 2
33 สิริพร ฉัตรทิพากร 2
34 รัตติยา ทองรุ่ง 2
35 ทศพล ปิยะปัทมินทร์ 2
36 ภัญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 2
37 อุดมพร แพ่งนคร 1
38 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
39 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
40 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
41 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
42 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 1
43 สราวุธ คำปวน 1
44 สะการะ ตันโสภณ 1
45 ดวงพร เปรมจิต 1
46 ณัฏธยาน์ภรณ์ เริ่มยินดี 1
47 วธู พรหมพิทยารัตน์ 1
48 เกศรา บางสารี 1
49 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
50 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 1
51 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
52 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 1
53 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
54 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 1
55 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
56 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
57 อรุณี เหมะธุลิน 1
58 Kornkanok Ingkaninan 1
59 Norman Scholfield 1
60 ปราณี นางงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2558 4
3 2557 4
4 2556 6
5 2555 7
6 2554 14
7 2553 28
8 2552 32
9 2551 23
10 2550 10
11 2549 4
12 2548 10
13 2547 1
14 2546 3
15 2545 1
16 2544 4
17 2536 1
18 1086 2
19 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
2 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
3 การศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและต้านความดันปอดสูงของสารสกัดว่านอึ่ง
4 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและความดันปอดสูง
ปี พ.ศ. 2558
5 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
6 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
7 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
8 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
ปี พ.ศ. 2557
9 การศึกษาเมตาบอไลท์ของ Bacopaside I สารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพจากพรมมิในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง
10 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและความดันปอดสูง
11 การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของขนรักแร้ที่มีว่านมหาเมฆเป็นองค์ประกอบ
12 การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
ปี พ.ศ. 2556
13 การศึกษาสารอนุพันธ์ของเคอคูมินในการเป็นสารฤทธิ์ต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์
14 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟฟ์จากสมุนไพรไทย(นางสาวประภาพรรณ เต็มกิจถาวร)
15 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนจากแหล่งธรรมชาติและการสังเคราะห์
16 ฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิโปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
17 การแยกซีดีเอนเอและการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน b-caryophyllene synthase จาก Piper betle L.
18 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี พ.ศ. 2555
19 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟฟ์จากสมุนไพรไทย(นางสาวประภาพรรณ เต็มกิจถาวร)
20 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนจากแหล่งธรรมชาติและการสังเคราะห์
21 เป้าหมายระดับโมเลกุลและกลไกการออกฤทธิ์ของพรมมิต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
22 กลไกการออกฤทธิ์ของพรมมิต่อหลอดเลือดปอดและหลอดเลือดทางเดินอาหารหนูแรท
23 การประเมินผลของสารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวงในการลดสารสื่ออักเสบและเม็ดสีผิวที่ผลิตโดยเซลล์ผิวหนังมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
24 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อการ shatavarin IV เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพราก
25 ฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิโปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2554
26 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนในว่านมหาเมฆ
27 การประเมินฤทธิ์การต้านเชื้อราจากรากสามสิบ
28 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนจากแหล่งธรรมชาติและการสังเคราะห์
29 โครงการ การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก (Terminalia bellerica Roxb.)
30 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
31 การศึกษากลไกของการเพิ่มความไวต่อรังสีของสารสกัดจากเถาวัยล์เปรียงในเซลล์มะเร็งของเยื่อบุลำไส้ใหญ่ (HT29)
32 การสำรวจฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ต่อโรคที่ เกิดจากการเสื่อม
33 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
34 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสาร shatavarin IV เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพรากสามสิบ
35 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
36 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำระยะที่ 4
37 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
38 กลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง
39 พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
ปี พ.ศ. 2553
40 โครงการ การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก (Terminalia bellerica Roxb.)
41 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำระยะที่ 4
42 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อการ shatavarin IV เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพราก
43 การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย
44 โครงการ การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก (Terminalia bellerica Roxb.)
45 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
46 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
47 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ Adenosine Signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
49 ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ
50 โครงการวิจัย การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
51 โครงการย่อย 3 กลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนของว่านมหาเมฆในเซลล์เพาะเลี้ยง : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
52 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
53 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
54 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิ และสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู
55 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
56 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์
57 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
58 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
59 กลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง
60 การศึกษาผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการป้องกันการสลายของเนื้อกระดูกและผลต่ออวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของหนูที่ถูกตัดรังไข่
61 พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู
62 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
63 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
64 ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก
65 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
66 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอล ของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
67 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
68 โครงการวิจัย การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
69 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
70 โครงการย่อย 3 กลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนของว่านมหาเมฆในเซลล์เพาะเลี้ยง : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
71 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
72 ฤทธิ์ลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
73 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
74 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -โครงการบริหารงานวิจัย
75 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
76 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การศึกษาปัจจัยในการเก็บเกี่ยวที่มีผลกับปริมาณของ Saponins ในพรมมิ
77 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ
78 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
79 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า
80 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
81 โครงการวิจัย การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
82 โครงการย่อย 3 กลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนของว่านมหาเมฆในเซลล์เพาะเลี้ยง : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
83 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
84 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
85 ฤทธิ์ลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
86 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
87 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
88 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของสารสกัดว่านมหาเมฆ
89 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
90 การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
91 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
92 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วม หลอดเลือดในหนู
93 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ
94 กลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนของว่านมหาเมฆในเซลล์เพาะเลี้ยง
95 การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง
96 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
97 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.]
98 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์
99 การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
ปี พ.ศ. 2551
100 โครงการ : ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ
101 การตรวจหาสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส
102 การพัฒนาวิธีการแยกและบ่งชี้สารต้านออกซิเดชันในสารสกัดจากพืชอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคการต่อเครื่องตรวจวัดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเข้ากับเครื่องแยกของเหลวด้วยความดันสูง
103 การแยกหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเลสจากรากพุดซ้อน
104 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟฟ์ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
105 การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและความคงตัวของสมุนไพรหม่อน
106 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
107 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรหม่อนเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
108 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
109 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
110 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ Adenosine Signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
111 โครงการ : ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ
112 การยับยั้งการทำงานเอนไซม์โคลิเนสเทอเรสในระบบไหลเวียนของเลือด และในส่วนของสมองส่วนฮิพโพแคมพัส ในสัตว์ทดลองจากผลของสารสกัดจากต้นพุดพิทยา (ทาเบอร์นามอนทานาไดวาริคาทา)
113 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อ จากสารสกัดพริกไทย
114 ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ
115 ผลของสารสกัดรากพุดจีบต่อระดับไขมันในเลือดและระบบไหลเวียนโลหิตในหนู
116 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ
117 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
118 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
119 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก
120 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine singaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
121 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
122 ฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทย จากพิษของอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2550
123 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วันและบาโคไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
124 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นาสมุนไพรบำรุงความจำ (ระยะที่ 3)
125 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
126 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วันและบาโคไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ
127 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ (ระยะที่ 3)
128 การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและความคงตัวของสมุนไพรหม่อน
129 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
130 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
131 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
132 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
ปี พ.ศ. 2549
133 โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ
134 การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
135 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
136 การศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบางชนิด
ปี พ.ศ. 2548
137 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
138 การพัฒนาวิธีการสกัดและควบคุมคุณภาพของพืชสมุนไพรขิง พริกไทย และดีปลี
139 การศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบางชนิด
140 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
141 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
142 การแยกหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส จากรากพุดจีบ
143 การศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง ของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบางชนิด
144 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรส จากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
145 การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว
146 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ปี พ.ศ. 2547
147 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
ปี พ.ศ. 2546
148 การตรวจหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากพืชในประเทศไทย
149 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารกลุ่มโพลีฟินอลจากชาเขียว ในตำรับยาครีม ในการผ่านผิวหนังของหนู
150 การพัฒนาสูตรตำรับ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปาก ที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2545
151 การพัฒนาสูตรตำรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2544
152 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารกลุ่มโพลีฟินอลจากชาเขียว ในตำรับยาครีม ในการผ่านผิวหนังของหนู
153 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารกลุ่มโพลีฟินอลจากชาเขียว ในตำรับยาครีม ในการผ่านผิวหนังของหนู
154 การพัฒนาสูตรตำรับ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปาก ที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง
155 การซึมผ่านผิวหนังของ [-] epigallocathechin-3-gallate ในตำรับโลชันที่ประกอบด้วยสารสกัดชาเขียว
ปี พ.ศ. 2536
156 การศึกษาทางพฤกษเคมีของก้นจ้ำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
157 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิ และสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู (ปี 2553)
158 นวัตกรรมควบคุมการเจริญของผมและขนจาก ว่านมหาเมฆ
159 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิ และสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู
160 การยับยั้งการทำงานเอนไซม์โคลิเนสเทอเรสในระบบไหลเวียนของเลือด และในส่วนของสมองส่วนฮิพโพแคมพัส ในสัตว์ทดลองจากผลของสารสกัดจากต้นพุดพิทยา (ทาเบอร์นามอนทานาไดวาริคาทา)
161 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิ และสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู
162 โครงการวิจัย ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
163 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์