ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรกช ธิวงศ์คำ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เกริกชัย ทองหนู
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 3
3 2557 4
4 2556 1
5 2552 3
6 2550 1
7 2549 3
8 2547 1
9 2540 1
10 2539 1
11 2537 1
12 2534 1
13 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่าเครือข่ายสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2558
2 เครื่องไตเตรทอัตโนมัติโดยใช้ตัวตรวจวัดแสง
3 การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
4 ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริง
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
6 ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริง
7 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
8 เครื่องไตเตรทอัตโนมัติโดยใช้ตัวตรวจวัดแสง
ปี พ.ศ. 2556
9 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
10 การตรวจวัดปริมาตรตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิควิธีการประมวลผลภาพ
11 ระเบียบวิธีการประมาณค่าการวัดระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียน
12 การออกแบบหน่วยประมวลผลเลขทศนิยมความเร็วสูง สำหรับระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความละเอียดสูง บน FPGAs
ปี พ.ศ. 2550
13 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD Cluster)
ปี พ.ศ. 2549
14 การออกแบบและพัฒนาตัวตรวจสอบการสวมใส่สารรัดข้อมือสำหรับกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์
15 ระบบเฝ้าระวังการสวมใส่สายรัดข้อมือที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์โดยอาศัยสัญญาณไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากตัวผู้สวมใส่
16 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD Cluster)
ปี พ.ศ. 2547
17 ประสิทธิภาพของการลดซีโอดี และสี ออกจากน้ำเสียด้วยระบบดูดติดผิว โดยใช้ถ่านกัมมันต์ชนิดเปลือกมะคาเดเมีย
ปี พ.ศ. 2540
18 การศึกษาเบื้องต้นของการลอกแบบแผ่นยาง
ปี พ.ศ. 2539
19 เทคนิคการออกแบบวงจรรวมอะซิงโครนัสสำหรับหน่วยประมวลผล
ปี พ.ศ. 2537
20 การออกแบบวงจรรวมสำหรับนิสิต นักศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
21 การออกแบบวงจรเชิงพาณิชย์สำหรับเครื่องตรวจสอบดิจิตอลอัตโนมัติแบบราคาถูก