ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมล เลิศรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 4
4 2554 5
5 2553 8
6 2552 6
7 2551 9
8 2550 6
9 2549 3
10 2548 3
11 2546 1
12 2545 4
13 2542 4
14 2541 3
15 2540 2
16 2539 3
17 2538 2
18 2537 1
19 2534 1
20 2533 1
21 2531 2
22 1086 1
23 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการการจัดการเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดหวาน และการพัฒนานาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียนสีม่วง
ปี พ.ศ. 2556
2 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยืน
3 การพัฒนาระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มสารพฤษเคมีในไหม
ปี พ.ศ. 2555
5 สัมมนาวิชาการนานาชาติ The 12th SABRO Congress on Plant Breeding towards 2025 : Challenges in a Rapidly Changing World an Internation Conference to Celebrate His Majesty King Bhumibol's 84th (7 Cycle Birthday Anniversary)
6 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
7 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดีเอ็นเอและปริมาณสารสำคัญในฟักข้าว
8 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวาน
ปี พ.ศ. 2554
9 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดีเอ็นเอและปริมาณสารสำคัญในฟักข้าว II
10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มสารพฤษเคมีในไหม II
11 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
12 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นายพรชัย หาระโคตร เป็นผู้ได้รับทุน
13 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี นายดนุพล เกษไธสง เป็นคปก.
ปี พ.ศ. 2553
14 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มสารพฤษเคมีในไหม
15 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดีเอ็นเอและปริมาณสารสำคัญในฟักข้าว
16 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
17 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
18 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (อัญจนา จันทร์ประทิว)
19 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
20 การตอนสนองโดยตรงและตอบสนองร่วมต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์เพื่อเพิ่มลักษณะฝักดกในประชากรข้าวโพดเทียนขอนแก่นคอมโพสิต
21 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักคู่ในข้าวโพดหวานพิเศษ
ปี พ.ศ. 2552
22 การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
23 การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การวิจัย และพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ
24 การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้
25 การประมวลสถานภาพงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ของไทย
26 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
27 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
ปี พ.ศ. 2551
28 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
29 การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผักสดในจังหวัดนครปฐม
30 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ
31 การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพด้านการผลิตการแปรรูป การค้า การวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ
32 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ และแบบวงจรพื้นฐานในข้าวโพดข้าวเหนียว
33 การจัดการโซ่อุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม
34 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในข้าวโพดเทียน
35 การจัดการโซ่อุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม
36 การถ่ายทอดลักษณะการแสดงออกของฝักและเมล็ดในข้าวโพดข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2550
37 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ
38 จัดตั้งหน่วยจัดการเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ
39 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
40 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ ปีที่2
41 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ
42 การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
43 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อการอุตสาหกรรม
44 หน่วยจัดการเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ
45 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
46 การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้
47 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
48 การเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2546
49 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขยายผลสู่เกษตรกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2545
50 การเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
51 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การตรวจสอบคุณภาพความหอม และความเผ็ดของพริกขี้หนูหอมพันธุ์ลูกผสม
52 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อการอุตสาหกรรม
53 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
54 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การตรวจสอบคุณภาพความหอม และความเผ็ดของพริกขี้หนูหอมพันธุ์ลูกผสม
55 การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดสารพิษ
56 การปรับปรุงพันธุ์ผักเศรษฐกิจสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมและพริกขี้หนูหอมเพื่อบริโภคสด
57 โครงการการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่-คะน้า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่ คะน้า
ปี พ.ศ. 2541
58 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อการอุตสาหกรรม
59 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อการอุตสาหกรรม
60 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
61 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดฝักอ่อน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบร็อคโคลีคะน้าสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
63 การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดสารพิษ
64 การปรับปรุงพันธุ์ผักเศรษฐกิจสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมและพริกขี้หนูหอมเพื่อบริโภคสด
65 โครงการการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่-คะน้า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่ คะน้า
ปี พ.ศ. 2538
66 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดฝักอ่อน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดฝักอ่อน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
68 การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบร็อคโคลีคะน้าสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2534
69 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดอกเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2533
70 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดองเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2531
71 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดอกเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดอกเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
73 ข้าวโพด
74 การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ที่มีขนาดฝักที่แตกต่างกัน
75 การเปรียบเทียบความสามารถของพันธุ์ทดสอบ 4 พันธุ์ ในการประเมินสายพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียว
76 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักคู่ในข้าวโพดหวานพิเศษ
77 อิทธิพลของการผสมตัวเองต่อผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรในข้าวโพดข้าวเหนียว
78 การตอบสนองโดยตรงและตอบสนองร่วมต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์เพื่อเพิ่มลักษณะฝักดกในประชากรข้าวโพดเทียนขอนแก่นคอมโพสิต
79 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดเทียน โดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง
80 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดหวาน จำแนกโดยลักษณะสัณฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง
81 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียว โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง
82 การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
83 การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การวิจัย และพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ
84 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว