ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมล เลิศรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 4
4 2554 5
5 2553 7
6 2552 3
7 2551 9
8 2550 4
9 2549 2
10 2545 2
11 2541 2
12 2538 1
13 2533 1
14 2531 1
15 543 66
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการการจัดการเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดหวาน และการพัฒนานาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียนสีม่วง
ปี พ.ศ. 2556
2 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยืน
3 การพัฒนาระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มสารพฤษเคมีในไหม
ปี พ.ศ. 2555
5 สัมมนาวิชาการนานาชาติ The 12th SABRO Congress on Plant Breeding towards 2025 : Challenges in a Rapidly Changing World an Internation Conference to Celebrate His Majesty King Bhumibol's 84th (7 Cycle Birthday Anniversary)
6 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
7 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดีเอ็นเอและปริมาณสารสำคัญในฟักข้าว
8 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวาน
ปี พ.ศ. 2554
9 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดีเอ็นเอและปริมาณสารสำคัญในฟักข้าว II
10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มสารพฤษเคมีในไหม II
11 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
12 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นายพรชัย หาระโคตร เป็นผู้ได้รับทุน
13 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี นายดนุพล เกษไธสง เป็นคปก.
ปี พ.ศ. 2553
14 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มสารพฤษเคมีในไหม
15 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดีเอ็นเอและปริมาณสารสำคัญในฟักข้าว
16 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
17 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (อัญจนา จันทร์ประทิว)
18 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
19 การตอนสนองโดยตรงและตอบสนองร่วมต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์เพื่อเพิ่มลักษณะฝักดกในประชากรข้าวโพดเทียนขอนแก่นคอมโพสิต
20 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักคู่ในข้าวโพดหวานพิเศษ
ปี พ.ศ. 2552
21 การประมวลสถานภาพงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ของไทย
22 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
23 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
ปี พ.ศ. 2551
24 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
25 การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผักสดในจังหวัดนครปฐม
26 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ
27 การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพด้านการผลิตการแปรรูป การค้า การวิจัยและพัฒนาผักและผลไม้ของไทยกับต่างประเทศ
28 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ และแบบวงจรพื้นฐานในข้าวโพดข้าวเหนียว
29 การจัดการโซ่อุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม
30 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในข้าวโพดเทียน
31 การจัดการโซ่อุปทานผักสดในจังหวัดนครปฐม
32 การถ่ายทอดลักษณะการแสดงออกของฝักและเมล็ดในข้าวโพดข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2550
33 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ
34 จัดตั้งหน่วยจัดการเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ
35 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ
36 การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
37 หน่วยจัดการเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษ
38 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2545
39 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อการอุตสาหกรรม
40 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2541
41 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อการอุตสาหกรรม
42 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538
43 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดฝักอ่อน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2533
44 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดองเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2531
45 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดอกเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
46 การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ที่มีขนาดฝักที่แตกต่างกัน
47 การเปรียบเทียบความสามารถของพันธุ์ทดสอบ 4 พันธุ์ ในการประเมินสายพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียว
48 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักคู่ในข้าวโพดหวานพิเศษ
49 อิทธิพลของการผสมตัวเองต่อผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรในข้าวโพดข้าวเหนียว
50 การตอบสนองโดยตรงและตอบสนองร่วมต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์เพื่อเพิ่มลักษณะฝักดกในประชากรข้าวโพดเทียนขอนแก่นคอมโพสิต
51 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดเทียน โดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง
52 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดหวาน จำแนกโดยลักษณะสัณฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง
53 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียว โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการตอบสนองต่อโรคราน้ำค้าง