ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมล สุดประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2545
2 การพัฒนาระบบสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ปี พ.ศ. 2544
3 ผลของการใช้แนวคิดการทำงานแบบร่วมมือ ในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2543
4 การพัฒนาระบบสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ปี พ.ศ. 2542
5 การสังเคราะห์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่าง ๆ และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการปฏิรูปการศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2540
6 การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์การศึกษาในอนาคต
7 การสังเคราะห์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่าง ๆ และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการปฏิรูปการศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2535
8 การวิเคราะห์โครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2494-2502
ปี พ.ศ. 2519
9 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2518
10 ความสอดคล้องระหว่างความมุ่งหมายกับเนื้อหาวิชาในหมวดสังคมศึกษา ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมแบบประสม
ปี พ.ศ. 2516
11 การประเมินผลหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี
12 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาททางด้านวิชาการ ของศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาประจำจังหวัด