ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมล สุดประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2544
2 ผลของการใช้แนวคิดการทำงานแบบร่วมมือ ในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2540
3 การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์การศึกษาในอนาคต
ปี พ.ศ. 2535
4 การวิเคราะห์โครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2494-2502
ปี พ.ศ. 2519
5 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2518
6 ความสอดคล้องระหว่างความมุ่งหมายกับเนื้อหาวิชาในหมวดสังคมศึกษา ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมแบบประสม
ปี พ.ศ. 2516
7 การประเมินผลหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี
8 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาททางด้านวิชาการ ของศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาประจำจังหวัด