ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมล รอดคล้าย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน ศึกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
2 การลงทุนในเด็ก : รัฐชุมชนและครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2546
3 การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กถูกละเมิดสิทธิ : แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
4 การใช้ที่ดินวัด เพื่อพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2544
5 การใช้ที่ดินวัด เพื่อพัฒนาการศึกษา
6 การใช้ที่ดินวัดเพื่อพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
7 การลงทุนในเด็ก : รัฐชุมชนและครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2541
8 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ปี พ.ศ. 2540
9 การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กถูกละเมิดสิทธิ : แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2539
10 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ปี พ.ศ. 2537
11 การวิเคราะห์ระบบการจัดการประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
12 การวิเคราะห์ระบบการจัดการประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
13 การวิเคราะห์ระบบการจัดการประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
14 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของครูภาษาไทย ในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน ศึกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา