ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลินทร์ พินิจภูวดล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กมลินทร์ พินิจภูวดล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฑา มนัสไพบูลย์ 4
2 ปัทมาภัณฑ์ ทองมาก 2
3 ปรีชา ช้างขวัญยืน 2
4 ชื่นสุมน นิวาทวงษ์ 2
5 ปภาวดี ธโนดมเดช 2
6 ศิริพร เอี่ยมธงชัย 2
7 สมภาร พรมทา 2
8 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 2
9 กิตติ ลิ่มสกุล 2
10 สาวิกา อุณหนันท์ 2
11 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
12 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 2
13 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
14 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 2
15 โชติกา วิทยาวรากุล 2
16 สุรเกียรติ เสถียรไทย 2
17 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
18 พันธ์รบ ราชพงศา 2
19 สรจักร เกษมสุวรรณ 2
20 สามารถ เจียสกุล 2
21 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
22 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
23 สุษม ศุภนิตย์ 2
24 กิตติภูมิ เนียมหอม 2
25 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 2
26 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 2
27 น้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล 2
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
29 วัฒนา ส.จั่นเจริญ 2
30 อานุภาพ นันทพันธ์ 1
31 รัชนี อุทยานันท์, 2510- 1
32 มงคล กัลยกฤต 1
33 ศักดา ธนิตกุล 1
34 ปิยารัตน์ ส่งเสริมรัตนกุล 1
35 มานิต วิทยาเต็ม 1
36 วันชัย อิสระเสนารักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2554 1
3 2550 2
4 2548 1
5 2546 2
6 2539 2
7 2538 1
8 2537 1
9 2536 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2 แรงงานข้ามชาติ (Quick Research ในประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียน)
3 ความมั่นคงทางทะเล(Quick Research ในประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียน)
4 การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Quick Research ในประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียน)
ปี พ.ศ. 2554
5 มาตรการเวนคืนทางอ้อม (Indirect expropriation) : ศึกษาแนวทางการตีความของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในข้อพิพาททางการลงทุน
ปี พ.ศ. 2550
6 คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
7 แนวทางการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเปิดรับการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
8 แนวทางการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเปิดรับการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
9 ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ขององค์การการค้าโลก กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 : กรณ
10 คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
ปี พ.ศ. 2539
11 ผลกระทบต่อการค้าบริการจากการเปิดเสรี ภายหลังจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย
12 กรรมสิทธิ์ในแร่ตามกฎหมายไทย
ปี พ.ศ. 2538
13 ความรับผิดเกี่ยวกับอากรขาเข้าของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ปี พ.ศ. 2537
14 สัญญาระหว่างรัฐและเอกชนต่างประเทศ (state contract) ในกฎหมายระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาสัญญาสำรวจและแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
15 ผลกระทบต่อการค้าบริการจากการเปิดเสรี ภายหลังจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย