ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลหทัย แวงวาสิต
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 จำนวนโครโมโซมของพืชสกุล Fimbristylis Vahl (วงศ์กก) บางชนิดในประเทศไทย
2 กายวิภาคศาสตร์และจุลสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบเพื่ออนุกรมวิธานของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก ในบริเวณภูเขาหินปูน พื้นที่วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2556
3 ความหลากหลายของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย
4 ความหลากชนิด และความชุกชุมของพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในบริเวณภูเขาหินปูนพื้นที่วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2555
5 ผิวของใบพืชวงศ์หญ้างวงช้าง (Boraginaceae) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
6 ความหลากชนิดของพืชวงศ์กก ในนาข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2553
7 ความหลากหลายของพืชวงศ์กกในนาข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2552
8 สัณฐานวิทยาและจุลสัณฐานวิทยาของพืชวงศ์กก
ปี พ.ศ. 2550
9 -