ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลหทัย แวงวาสิต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 จำนวนโครโมโซมของพืชสกุล Fimbristylis Vahl (วงศ์กก) บางชนิดในประเทศไทย
2 กายวิภาคศาสตร์และจุลสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบเพื่ออนุกรมวิธานของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก ในบริเวณภูเขาหินปูน พื้นที่วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2555
3 ผิวของใบพืชวงศ์หญ้างวงช้าง (Boraginaceae) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 ความหลากชนิดของพืชวงศ์กก ในนาข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2553
5 ความหลากหลายของพืชวงศ์กกในนาข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2552
6 สัณฐานวิทยาและจุลสัณฐานวิทยาของพืชวงศ์กก
ปี พ.ศ. 2550
7 -