ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 4
6 2552 5
7 2551 3
8 2550 2
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและผลของอุณหภูมิการคั้นต่อคุณภาพน้ำคั้นใบย่านาง
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโปตัสเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม : สมบัติทางเคมีกายภาพ จุลชีววิทยาและลักษณะทางประสาทสัมผัส
4 ผลของการประยุกต์ใช้น้ำแข็งดัดแปลงต่ออายุการเก็บรักษาปลาน้ำจืด
5 การปรับปรุงคุณภาพปลาน้ำจืดแช่แข็งด้วยสารละลายทดแทนฟอสเฟต
6 โครงการผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโปแตสเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม :
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาและยกระดับการผลิตปลาช่อนเค็มแห้งเพื่อการส่งออก
8 การผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3080 จากปลายข้าว
9 ผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโปแตสเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม :
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการวิจัย "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ"
11 การพัฒนากระบวนการผลิต และการยืดอายุการเก็บรักษาปลาส้มด้วยไมโครเวฟ
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดชุบแป้งและขนมปังแช่เยือกแข็ง
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดชุบแป้งและขนมปังแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนากระบวนการผลิต และการยืดอายุการเก็บรักษาปลาส้มด้วยไมโครเวฟ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวกล้องเสริมโปรไบติก
16 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย
17 การพัฒนาและยกระดับการผลิตปลาช่อนเค็มแห้งเพื่อการส่งออก
18 การผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3080 จากปลายข้าว
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย
20 ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ
21 การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาปลาส้มด้วยไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2550
22 โครงการวิจัย "ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ"
23 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดชุบแป้งและขนมปังแช่เยือกแข็ง