ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลวรรณ ธรรมเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อานนท์ จินดาดวง 7
2 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 6
3 Sirapat Pratontep 6
4 Mongkol Sukwattanasinitt 4
5 Thanyarat Sawatsuk 3
6 ธัญญารัตน สวัสดิ์สุข 3
7 ชัยยุทธ แซ่กัง 3
8 Gamolwan Thumcharean 3
9 พัฐสุดา ดวงแก้ว 3
10 Pattasuda Duangkaew 3
11 Sumrit Wacharasindhu 3
12 Chaiwat Phollookin 2
13 Chaiyuth Sae-kung 2
14 Waraporn Wongsukkab 2
15 สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ 2
16 Suriyakamon Montha 2
17 บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ 2
18 Boosayarat Tomapatanaget 2
19 Thawatchai Tuntulani 2
20 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 2
21 H.C. Warad 1
22 Anon Chindadung 1
23 Sirinan Kulchat 1
24 Sunandan Baruah 1
25 Sanong Ekgasit 1
26 สนอง เอกสิทธิ์ 1
27 Anupat Potisatityuenyong 1
28 Kasinee Hemvichian 1
29 Narissara Yooprasert 1
30 เกศินี เหมวิเชียร 1
31 Jasuma Boonyiseng 1
32 อนุพทธ์ โพธิสถิตยืนยง 1
33 Anusak Chaicham 1
34 Joydeep Dutta 1
35 Krumsri, Akachai 1
36 Phiriyatorn Suwanmala 1
37 Niamnont, Nakorn 1
38 Rashatasakhon, Paitoon 1
39 Thayumanavan, S. 1
40 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 1
41 สายันต์ แสงสุวรรณ 1
42 Siripornnoppakhun, Warathip 1
43 สุริยกมล มณฑา 1
44 Thichamporn Eaidkong 1
45 Radeemada Mungkarndee 1
46 รดีมาดา มุ่งการดี 1
47 Viwat Vchirawongkwin 1
48 Ampornpun, Sasikarn 1
49 ศิรินันท์ กุลชาติ 1
50 Patsuda Duangkaew 1
51 คเณศ วงษ์ระวี 1
52 ศรกฤษณ์ มาบำรุง 1
53 ธวัชชัย ตัณฑุลานิ 1
54 Jiti Nukeaw 1
55 Udom Asawapirom 1
56 อุดม อัศวาภิรมย์ 1
57 Sornkrit Marbumrung 1
58 วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ 1
59 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 1
60 วินิช พรมอารักษ์ 1
61 ทินกร แก้วอินทร์ 1
62 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
63 Kanet Wongravee 1
64 จิติ หนูแก้ว 1
65 Phimwipha Piyakulawat 1
66 A. Chaicham 1
67 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
68 S. Kulchat 1
69 T. Tuntulani 1
70 Thirawudh Pongprayoon 1
71 B. Tomapatanaget 1
72 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
73 Rungtawee Piyananjaratsri 1
74 Kanjana Saeteaw 1
75 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 1
76 Gamolwan Tumcharem 1
77 Supanit Pomtheeraphat 1
78 Rungroj Maolanon 1
79 พิริยาธร สุวรรณมาลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 6
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 2
5 2551 5
6 2546 1
7 2541 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Discrimination of nucleotides by single fluorescence sensor under solvent-dependent recognition patterns
2 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
3 Self-assembled coordination nanoparticles from nucleotides and lanthanide ions with doped-boronic acid-fluorescein for detection of cyanide in the presence of Cu 2+ in water.
4 Polydiacetylene paper-based colorimetric sensor array for vapor phase detection and identification of volatile organic compounds
5 Odd–Even and Hydrophobicity Effects of Diacetylene Alkyl Chains on Thermochromic Reversibility of Symmetrical and Unsymmetrical Diyndiamide Polydiacetylenes
6 Inclusion Complexes between Amphiphilic Phenyleneethynylene Fluorophores and Cyclodextrins in Aqueous Media
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2553
8 Performance Improvement of Zinc Oxide Photoanode-Based Dye-Sensitized Solar Cells by Multi-Walled Carbon Nanotube
9 Efficiency and Stability Enhancement of Dye-Sensitized Solar Cell using PEO Polymer Gel and Imidazolium-Based Ionic Liquid Electrolyte
10 Synthesis, photophysical properties, and cyanide detection in aqueous solution of BF2-curcumin dyes
11 Radiation-induced admicellar polymerization of isoprene on silica: Effects of surfactant’s chain length
12 Tuning of Thermochromic Properties of Polydiacetylene toward Universal Temperature Sensing Materials through Amido Hydrogen Bonding
ปี พ.ศ. 2552
13 การใช้อนุภาคนาโนกึ่งตัวนำในการตรวจหาแบคทีเรียแบบรวดเร็ว
14 Structural, Optical and Photovoltaic Properties of ZnO-MWCNTs Electrodes
ปี พ.ศ. 2551
15 Studies on chitosan stabilised ZnS:Mn2+ nanoparticles
16 Dye-sensitized solar cells based on TiO2–MWCNTs composite electrodes: Performance improvement and their mechanisms
17 Electron microscopy and optical spectroscopy analyses of carbon nanotube composite electrodes for dye-sentisized solar cells
18 Electrochemical Analysis of TiO2-Carbon Nanotube Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells.
19 การก่อเกิดฟิล์มนาโนของพอลิไอโซพรีน บนผิวซิลิกา โดยใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนำให้เกิดแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน
ปี พ.ศ. 2546
20 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการจับของอนุพันธ์คาลิกซ์[4]เอรีนที่มีหมู่ไทโอยูเรีย
ปี พ.ศ. 2541
21 อันตรกิริยาระหว่างอนุพันธ์ของสารประกอบคาลิก [4] ซารีนกับแอนไอออนและโมเลกุลอินทรีย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 Chitosan Clad Manganese Doped Zinc Suiphide Nanoparticles as Biological Labels
23 Chitosan clad manganese doped zing sulphide nanocrystallites for biolabeling
24 Role of gold on catalytic platinum layer of dye-sensitized solar cell
25 Composite polymer electrolyte for dye-sensitized solar cells: Role of multi-walled carbon nanotubes
26 Dye-sensitized solar cells based on TiO2-MWCNTs composite electrodes: Performance improvement and their mechanisms