ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข, 2511-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 1
8 2545 3
9 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิเคราะห์ความผิดปกติของลายนิ้วมือในเด็กออทิสติก:โอกาสในการใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการตรวจคัดกรอง
ปี พ.ศ. 2558
2 วิธีใหม่ในการบำบัดเด็กออทิสติกที่แม่มีส่วนร่วม - จักรยานบำบัด
ปี พ.ศ. 2555
3 นวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็กออทิสติกด้วยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
ปี พ.ศ. 2554
4 การตรวจหาของการปลอมปนในเครื่องสำอางชนิดโลชั่นและน้ำหอมอย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำโดยฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินปราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์
5 นวัตกรรมใหม่ในการสร้างมูลค่าและตราสินค้าของข้าวหอมมะลิโดยใช้ตัวดูดซับกลิ่นและใช้เป็นวัสดุตัวอย่างสำหรับช่วยตัดสินใจของผู้บริโภค ณ จุดขาย
ปี พ.ศ. 2553
6 การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์
ปี พ.ศ. 2552
7 การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์
ปี พ.ศ. 2551
8 การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอน สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
10 การศึกษาความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอนสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
11 การศึกษาความต้องการในการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอน สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์