ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรม ภายหลังการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2550
3 การฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ Tsunami ศึกษากรณีจังหวัดพังงา
4 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับบทบาทที่เกี่ยวข้องต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตย
ปี พ.ศ. 2549
5 ดัชนีการเมือง
6 พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในเขตภาคใต้
7 ข้อจำกัดของการจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2545
8 ข้อจำกัดของการจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2544
9 ดัชนีการเมือง
10 พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในเขตภาคใต้