ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
4 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 3
5 วันทนา เหรียญมงคล 3
6 ชลิตพล ณ นคร 3
7 นฤบดี ผดุงสมบัติ 3
8 อำนาจ ชัยประเสริฐ 2
9 พิชญา นวลได้ศรี 2
10 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 2
11 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2
12 วีรชัย ไชยจามร 2
13 อานุไร จิตต์สุรงค์ 2
14 อุษณีย์ วนรรฆมณี 2
15 พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา 2
16 กรกมล รุกขพันธ์ 1
17 วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล 1
18 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
19 งบประมาณแผ่นดิน 1
20 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
21 วันทนี พนาวรางกูร 1
22 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
24 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
25 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1
26 ธนภร อำนวยกิจ 1
27 เฉลิมเกียรติ สงคราม 1
28 จันทน์ผา ตันธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2559 1
4 2558 1
5 2557 1
6 2556 2
7 2555 1
8 2553 2
9 2552 3
10 2551 1
11 2550 2
12 2549 2
13 2535 2
14 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสำรวจทัศนคติ ความเข้าใจ ต่อการได้รับวัคซีน HPV ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย: การศึกษาเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาและประเมินระบบเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์แบบอิ่มตัวยวดยิ่งเพื่อนำส่งเคอคูมินสำหรับรับประทาน
3 การสารวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และทัศนคติในการได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Human Papillomavirus Vaccination)
ปี พ.ศ. 2559
4 การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และทัศนคติในการได้รับ Human Papillomavirus (HPV) Vaccine
ปี พ.ศ. 2558
5 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา Valproic acid ในประชากรเด็กโดย Population pharmacokinetics
ปี พ.ศ. 2556
7 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
8 การสำรวจการสั่งใช้ Alendronate ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2555
9 การขจัดยา vancomycin ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ continuous venovenous hemofiltration
ปี พ.ศ. 2553
10 การสำรวจการสั่งใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
11 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยวิธีแยกสารประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2552
12 เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
13 การสำรวจพฤติกรรมในเรื่องโภชนาการและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกภายหลังได้รับการรักษา
14 การสำรวจผลจากการใช้ยากลุ่มยับยั้งการดูดกลับของเซโรโทนินแบบเฉพาะเจาะจงร่วมกับยากลุ่มอื่นทางจิตเวช
ปี พ.ศ. 2551
15 การสำรวจความชุกของการเกิดสภาวะไขมันผิดปกติในผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2550
16 ผลการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพัทลุง
17 การสำรวจความชุก ลักษณะและชนิดยาที่เกิดอันตรกิริยากับยากลุ่มยับยั้งการดูดกลับของเซโรโทนินแบบเฉพาะเจาะจง ในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชสงขลาราชนครินทร์
ปี พ.ศ. 2549
18 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
19 การสำรวจการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
ปี พ.ศ. 2535
20 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในเฟติฟีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิตโครมาโทรกราฟิ
21 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนเฟดิพีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิคโครมาโทกราฟี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การสำรวจการสั่งใช้ Alendronate ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์