ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
4 ชลิตพล ณ นคร 3
5 นฤบดี ผดุงสมบัติ 3
6 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 3
7 วันทนา เหรียญมงคล 3
8 อุษณีย์ วนรรฆมณี 2
9 วีรชัย ไชยจามร 2
10 อานุไร จิตต์สุรงค์ 2
11 พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา 2
12 พิชญา นวลได้ศรี 2
13 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 2
14 อำนาจ ชัยประเสริฐ 2
15 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 2
16 วันทนี พนาวรางกูร 1
17 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
19 วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล 1
20 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
21 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
22 จันทน์ผา ตันธนา 1
23 ธนภร อำนวยกิจ 1
24 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1
25 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 1
26 เฉลิมเกียรติ สงคราม 1
27 งบประมาณแผ่นดิน 1
28 กรกมล รุกขพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2559 1
4 2558 1
5 2557 1
6 2556 2
7 2555 1
8 2553 2
9 2552 3
10 2551 1
11 2550 8
12 2549 2
13 2535 2
14 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสำรวจทัศนคติ ความเข้าใจ ต่อการได้รับวัคซีน HPV ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย: การศึกษาเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาและประเมินระบบเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์แบบอิ่มตัวยวดยิ่งเพื่อนำส่งเคอคูมินสำหรับรับประทาน
3 การสารวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และทัศนคติในการได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Human Papillomavirus Vaccination)
ปี พ.ศ. 2559
4 การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และทัศนคติในการได้รับ Human Papillomavirus (HPV) Vaccine
ปี พ.ศ. 2558
5 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา Valproic acid ในประชากรเด็กโดย Population pharmacokinetics
ปี พ.ศ. 2556
7 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
8 การสำรวจการสั่งใช้ Alendronate ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2555
9 การขจัดยา vancomycin ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ continuous venovenous hemofiltration
ปี พ.ศ. 2553
10 การสำรวจการสั่งใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
11 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยวิธีแยกสารประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2552
12 เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
13 การสำรวจพฤติกรรมในเรื่องโภชนาการและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกภายหลังได้รับการรักษา
14 การสำรวจผลจากการใช้ยากลุ่มยับยั้งการดูดกลับของเซโรโทนินแบบเฉพาะเจาะจงร่วมกับยากลุ่มอื่นทางจิตเวช
ปี พ.ศ. 2551
15 การสำรวจความชุกของการเกิดสภาวะไขมันผิดปกติในผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2550
16 ผลการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพัทลุง
17 การสำรวจความชุก ลักษณะและชนิดยาที่เกิดอันตรกิริยากับยากลุ่มยับยั้งการดูดกลับของเซโรโทนินแบบเฉพาะเจาะจง ในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชสงขลาราชนครินทร์
18 การสังเคราะห์การศึกษาความคงตัวและการซึมผ่านของ Pyridoxine my cophenolate.
19 การสำรวจความชุกของการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา Fluoxetine กับยากลุ่มอื่นในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลราชนครินทร์
20 ผลของอาหารโปรตีนสูงต่อค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาชีโอฟิลลีนในอาสาสมัครสุขภาพดี
21 การจำลองเชิงสุ่มเพ่อทำนายเภสัชพลศาสตร์ของยาเมโรพีเนมในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานใดบกพร่องซึ่งได้รับยาโดยวิธีให้ยางทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงและในระยะสั้น ๆ 30 นาที
22 ผลของอาหารโปรตีนสูงต่อค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาชีโอฟิลลีนในอาสาสมัครสุขภาพดี
23 ผลของอาหารโปรตีนสูงต่อค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาธีโอฟิลลีนในอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2549
24 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
25 การสำรวจการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
ปี พ.ศ. 2535
26 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในเฟติฟีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิตโครมาโทรกราฟิ
27 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนเฟดิพีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิคโครมาโทกราฟี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การสำรวจการสั่งใช้ Alendronate ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์