ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
2 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 4
3 วันทนา เหรียญมงคล 4
4 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
6 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
7 นฤบดี ผดุงสมบัติ 3
8 ชลิตพล ณ นคร 3
9 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 2
10 พิชญา นวลได้ศรี 2
11 วีรชัย ไชยจามร 2
12 อำนาจ ชัยประเสริฐ 2
13 พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา 2
14 อานุไร จิตต์สุรงค์ 2
15 อุษณีย์ วนรรฆมณี 2
16 กรกมล รุกขพันธ์ 1
17 วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล 1
18 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
19 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
20 งบประมาณแผ่นดิน 1
21 วันทนี พนาวรางกูร 1
22 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
24 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
25 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1
26 ธนภร อำนวยกิจ 1
27 เฉลิมเกียรติ สงคราม 1
28 จันทน์ผา ตันธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 2
10 2535 2
11 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาและประเมินระบบเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์แบบอิ่มตัวยวดยิ่งเพื่อนำส่งเคอคูมินสำหรับรับประทาน
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2555
4 การขจัดยา vancomycin ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ continuous venovenous hemofiltration
ปี พ.ศ. 2553
5 การสำรวจการสั่งใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
6 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาอะเลนโดรเนตในพลาสมาและปัสสาวะจากผู้ป่วยโดยวิธีแยกสารประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2552
7 เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
8 การสำรวจพฤติกรรมในเรื่องโภชนาการและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกภายหลังได้รับการรักษา
9 การสำรวจผลจากการใช้ยากลุ่มยับยั้งการดูดกลับของเซโรโทนินแบบเฉพาะเจาะจงร่วมกับยากลุ่มอื่นทางจิตเวช
ปี พ.ศ. 2551
10 การสำรวจความชุกของการเกิดสภาวะไขมันผิดปกติในผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2550
11 ผลการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพัทลุง
12 การสำรวจความชุก ลักษณะและชนิดยาที่เกิดอันตรกิริยากับยากลุ่มยับยั้งการดูดกลับของเซโรโทนินแบบเฉพาะเจาะจง ในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเวชสงขลาราชนครินทร์
ปี พ.ศ. 2549
13 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
14 การสำรวจการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์
ปี พ.ศ. 2535
15 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในเฟติฟีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิตโครมาโทรกราฟิ
16 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนเฟดิพีนในพลาสมา โดยเทคนิคทางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิคโครมาโทกราฟี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การสำรวจการสั่งใช้ Alendronate ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์