ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับประสบการณ์จริงในการคลอดบุตรของผู้หญิงไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลมารดาและทารก โดยใช้ห้องเรียนชุมชน และการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
3 คุณลักษณะของบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 8
4 บทเรียนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอศูนย์ประสานงาน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2558
5 การพัฒนารูปแบบ เสี่ยวโมเดล ในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ (On Top Payment)
6 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
7 บทเรียนการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอศูนย์ประสานงาน จังหวัดสกลนคร
8 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
9 คุณลักษณะ และ กลยุทธ์การทำงาน ของบุคคลต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ เขต 8
ปี พ.ศ. 2557
10 การพัฒนารูปแบบเสียวโมเดลในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ On top payment
11 คุณลักษณะของบุคคลอันทรงคุณค่าในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขต 8
ปี พ.ศ. 2555
12 การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ (On top payment) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2555
ปี พ.ศ. 2539
13 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล ชุมชน เขต 6
14 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง