ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลชัย รัตนสกาววงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิญญา เลื่อนฉวี 7
2 พินิจ ทิพย์มณี 7
3 ธานี วรภัทร์ 7
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 2
6 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 2
7 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 2
8 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 2
9 ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 2
10 ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ 2
11 สมยศ จรรยาวิลาส 2
12 บุหลัน พิทักษ์ผล 2
13 เอกชัย สินธ์ภักดี 1
14 สุรินทร์ ทองมา 1
15 รุ่งนภา ธรรมมา 1
16 กิตติพัฒน์ สุวรรณนัจศิริ 1
17 ปิ่น มาศรีนวล 1
18 วัชรินทร์ จันทร์กอง 1
19 มานิตย์ จุมปา 1
20 อาภาพงศ์ กฤตเวทิน 1
21 ธนวัฒน์ รัชตากร 1
22 ณเทพ วิจิตรทัศนา 1
23 ไพรัช ดีสุดจิต 1
24 กันนิกา อธิศิวกุล 1
25 ประเสริฐ ไสยวงศ์ 1
26 ทรรศนีย์ มีทองคำ 1
27 จุฬา จงสถิตย์ถาวร 1
28 จิรนิติ หะวานนท์ 1
29 สมชาย พฤกษ์ชัยกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2553 1
3 2551 1
4 2547 2
5 2545 3
6 2540 1
7 2539 4
8 2538 2
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งของโดยองค์กรตุลาการ
2 ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :
3 สิทธิในการขอบังคับคดีโดยผู้ไม่ใช่คู่กรณีในคดีปกครอง
4 การเยียวยาความเสียหายแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ถูกลงโทษทางวินัยโดยคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2553
5 พัฒนาการ และแนวทางที่ควรจะเป็นของสัญญาทางปกครองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 พระราชกฤษฎีกา ที่ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง
ปี พ.ศ. 2547
7 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
8 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัย "สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2545
9 ปัญหาคุณสมบัติและกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
10 ปัญหาเขตอำนาจศาลปกครองในการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
11 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณา คำพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2540
12 การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
ปี พ.ศ. 2539
13 เจตนาย่อมเล็งเห็นผล : วิเคราะห์รูปแบบ ทฤษฎี และการปรับใช้
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้แพร่เชื้อเอดส์
15 ทรัพย์สินหายในกฎหมายอาญา
16 การลักทรัพย์ในร้านค้าที่ลูกค้าบริการตนเอง
ปี พ.ศ. 2538
17 คุรุสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเกี่ยวกับสถานะ การจัดองค์กรและความสัมพันธ์กับรัฐ
18 แนวคิดเรื่องการครอบครองในทางอาญาและทางแพ่ง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาไทย