ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลชัย รัตนสกาววงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิญญา เลื่อนฉวี 7
2 พินิจ ทิพย์มณี 7
3 ธานี วรภัทร์ 7
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ 2
6 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 2
7 สมยศ จรรยาวิลาส 2
8 บุหลัน พิทักษ์ผล 2
9 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 2
10 ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 2
11 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 2
12 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 2
13 วัชรินทร์ จันทร์กอง 1
14 จุฬา จงสถิตย์ถาวร 1
15 สุรินทร์ ทองมา 1
16 สมชาย พฤกษ์ชัยกุล 1
17 เอกชัย สินธ์ภักดี 1
18 จิรนิติ หะวานนท์ 1
19 รุ่งนภา ธรรมมา 1
20 กิตติพัฒน์ สุวรรณนัจศิริ 1
21 มานิตย์ จุมปา 1
22 กันนิกา อธิศิวกุล 1
23 ปิ่น มาศรีนวล 1
24 อาภาพงศ์ กฤตเวทิน 1
25 ไพรัช ดีสุดจิต 1
26 ธนวัฒน์ รัชตากร 1
27 ประเสริฐ ไสยวงศ์ 1
28 ณเทพ วิจิตรทัศนา 1
29 ทรรศนีย์ มีทองคำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2553 1
3 2551 1
4 2547 2
5 2545 3
6 2540 1
7 2539 4
8 2538 2
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งของโดยองค์กรตุลาการ
2 ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :
3 สิทธิในการขอบังคับคดีโดยผู้ไม่ใช่คู่กรณีในคดีปกครอง
4 การเยียวยาความเสียหายแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ถูกลงโทษทางวินัยโดยคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2553
5 พัฒนาการ และแนวทางที่ควรจะเป็นของสัญญาทางปกครองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 พระราชกฤษฎีกา ที่ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง
ปี พ.ศ. 2547
7 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
8 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัย "สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2545
9 ปัญหาคุณสมบัติและกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
10 ปัญหาเขตอำนาจศาลปกครองในการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
11 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณา คำพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2540
12 การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
ปี พ.ศ. 2539
13 เจตนาย่อมเล็งเห็นผล : วิเคราะห์รูปแบบ ทฤษฎี และการปรับใช้
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้แพร่เชื้อเอดส์
15 ทรัพย์สินหายในกฎหมายอาญา
16 การลักทรัพย์ในร้านค้าที่ลูกค้าบริการตนเอง
ปี พ.ศ. 2538
17 คุรุสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเกี่ยวกับสถานะ การจัดองค์กรและความสัมพันธ์กับรัฐ
18 แนวคิดเรื่องการครอบครองในทางอาญาและทางแพ่ง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาไทย