ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลชัย รัตนสกาวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิญญา เลื่อนฉวี 7
2 พินิจ ทิพย์มณี 7
3 ธานี วรภัทร์ 7
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 สมยศ จรรยาวิลาส 2
6 ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ 2
7 ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 2
8 บุหลัน พิทักษ์ผล 2
9 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 2
10 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 2
11 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 2
12 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 2
13 เอกชัย สินธ์ภักดี 1
14 กิตติพัฒน์ สุวรรณนัจศิริ 1
15 สุรินทร์ ทองมา 1
16 ปิยะสร พวงบุบผา 1
17 อาภาพงศ์ กฤตเวทิน 1
18 มานิตย์ จุมปา 1
19 ปิ่น มาศรีนวล 1
20 วัชรินทร์ จันทร์กอง 1
21 รุ่งนภา ธรรมมา 1
22 ธนวัฒน์ รัชตากร 1
23 ณเทพ วิจิตรทัศนา 1
24 ไพรัช ดีสุดจิต 1
25 กันนิกา อธิศิวกุล 1
26 ประเสริฐ ไสยวงศ์ 1
27 ทรรศนีย์ มีทองคำ 1
28 จุฬา จงสถิตย์ถาวร 1
29 จิรนิติ หะวานนท์ 1
30 สมชาย พฤกษ์ชัยกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2553 1
3 2551 1
4 2548 1
5 2547 3
6 2545 3
7 2540 4
8 2539 5
9 2538 2
10 2533 1
11 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งของโดยองค์กรตุลาการ
2 ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ :
3 สิทธิในการขอบังคับคดีโดยผู้ไม่ใช่คู่กรณีในคดีปกครอง
4 การเยียวยาความเสียหายแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ถูกลงโทษทางวินัยโดยคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2553
5 พัฒนาการ และแนวทางที่ควรจะเป็นของสัญญาทางปกครองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 พระราชกฤษฎีกา ที่ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง
ปี พ.ศ. 2548
7 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2547
8 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
9 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
10 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัย "สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2545
11 ปัญหาคุณสมบัติและกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
12 ปัญหาเขตอำนาจศาลปกครองในการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
13 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณา คำพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2540
14 การยกเลิกและเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง
15 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
16 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
17 แนวทางในการยกร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2539
18 แนวทางในการยกร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
19 เจตนาย่อมเล็งเห็นผล : วิเคราะห์รูปแบบ ทฤษฎี และการปรับใช้
20 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้แพร่เชื้อเอดส์
21 ทรัพย์สินหายในกฎหมายอาญา
22 การลักทรัพย์ในร้านค้าที่ลูกค้าบริการตนเอง
ปี พ.ศ. 2538
23 คุรุสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเกี่ยวกับสถานะ การจัดองค์กรและความสัมพันธ์กับรัฐ
24 แนวคิดเรื่องการครอบครองในทางอาญาและทางแพ่ง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาไทย
ปี พ.ศ. 2533
25 การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย