ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 25
2 จิตปรีดา ปัญจนนท์ 5
3 มณฑาทิพย์ ทรัพย์มีกลิ่น 5
4 อุดม ตั้งล้ำเลิศ 2
5 ธิติวัฒน์ ภินันท์ธนวัชร์ 2
6 ดิศรณ์ ปนัดเศรณี 2
7 อติศักดิ์ สินทรัพย์ไพบูลย์ 2
8 พีรพล อนุมานศิริกุล 2
9 ณัฐวัชร์ จงกลนี 2
10 อรรฆย์ วิริยะกิจจานุรักษ์ 2
11 นฤเบศวร์ ทองแดง 2
12 อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว 2
13 ไม่มีข้อมูล 2
14 รมิสต์ฐากร ตันประวัติ 2
15 กฤษณา วิสมิตะนันทน์ 2
16 วรวุฒิ มาลา 2
17 สุพล ดุรงค์วัฒนา 2
18 ชาลิศา ตั้งตระกูล 2
19 หรรษา แสงมีน 2
20 ณัฐา โอวาททัศนีย์ 2
21 พจนา สินธุอุดม 2
22 ฐิศาลินีย์ บุญเลิศ 1
23 รุจินารี ถิรวัฒนกุล 1
24 ประสาน วินิจกำธร 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 อรรถพล เรืองกฤษ 1
27 จิรวรรณ ศรีสวัสดิ์สกุล 1
28 ศลิษา ภมรสถิตย์ 1
29 ชนนิกานต์ รุจีหิรัญญปกฤต 1
30 ธัชนันท์ โล่ห์สถาพรพิพิธ 1
31 มาโนช โลหเตปานนท์ 1
32 ปองภพ ศรีสวัสดิ์สกุล 1
33 สุรสา บุญทา 1
34 ปิยธิดา ตั้งตระกูลสมบัติ 1
35 ภัทรภณ เลาหนันทน์ 1
36 วศิน แย้มชื่นพงศ์ 1
37 วชิรวิทย์ นรอ่อน 1
38 จักร์กฤต กันวี 1
39 จิรศักดิ์ เนื่องจำนงค์ 1
40 ทวี วิริยฑูรย์ 1
41 อินทุอร พุ่มแจ้ 1
42 สิริอร เศรษฐมานิต 1
43 ชญารัฐ ศรีสงคราม 1
44 สุภารัตน์ บึงราษฎร์ 1
45 วิรยศ วชิรโภคา 1
46 วิศรุต คงอุทัยกุล 1
47 พิสุทธิ์ แดงเผือก 1
48 เอกพล ประไพทรัพย์สกุล 1
49 กนกพร หาญสุธีรากุล 1
50 จุฬา สุขมานพ 1
51 บัญญัติ คันธา 1
52 สุบรรณ ศรีจันทร์รัตน์ 1
53 สมเกียรติ สหประภา 1
54 เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ 1
55 หนึ่งนุช ปิยะอักษรศักดิ์ 1
56 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
57 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
58 บุญเอก เมธาวิศาล 1
59 สุทธิสันติ์ เมนะเศวต 1
60 อภัยพงษ์ กิตติศุภคุณ 1
61 พรทิพย์ ตั้งจิตเจริญพณิช 1
62 รุโณทัย มหัทธนานนท์ 1
63 วรชิต หอมโกศล 1
64 วิศิษฎ์วธู สุวรรณพันธ์มณี 1
65 สิวารี ศรีวิโรจน์ 1
66 โสภณัฐ ธนสมบูรณ์ 1
67 กายสิทธิ์ ราชคมน์ 1
68 วิสุมิตรา เอกปิยะกุล 1
69 วราภรณ์ จินตนาควิชัย 1
70 สุระ พราหมณ์รักษา 1
71 พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ 1
72 ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ 1
73 เจริญ วาริพันธน์ 1
74 พิเชษฐ์ ฉันท์เศรษฐ์ 1
75 เอมอร ใจเก่งกิจ 1
76 จันทร์รัตน์ อนุสรณ์พาณิชย์ 1
77 นิติวิตต์ จันทวีสุข 1
78 ศันสนีย์ ศิริธนากิจ 1
79 นภัสพร แสงพายัพ 1
80 พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี 1
81 ธงชัย เจริญสวัสดิ 1
82 วรพจน์ จันทร์เรือง 1
83 ดวงมณี โกมารทัต 1
84 วลัยพันธ์ เธียรไทย 1
85 เพลินพร วนิชยางกูรานนท์ 1
86 ครองขวัญ ชินรุ่งโรจน์ 1
87 ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 4
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 10
6 2553 5
7 2552 16
8 2551 19
9 2550 7
10 2549 5
11 2548 9
12 2547 1
13 2542 1
14 2526 1
15 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ต้นทุนและรูปแบบสัญญาของการขนส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์
2 การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิต : กรณีศึกษาการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
3 การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ายาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างความร่วมมือในโซ่อุปทานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
5 ความร่วมมือในการพัฒนาระบบโซ่อุปทานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
6 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำเรือขนส่งน้ำมัน : กรณีศึกษา บริษัท A
7 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการส่งออกสินค้าขนาดใหญ่ผ่านท่าเรือในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2557
8 การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ในการเลือกรูปแบบการขนส่ง : กรณีศึกษาผู้นำเข้าวัตถุดิบการผลิตเครื่องสำอาง
9 การศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในการให้บริการการส่งออกชิ้นไม้สับของท่าเรือ
10 แนวทางการตัดสินใจปรับปรุงการจัดการเรือสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดมลภาวะ
11 การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง พัทยา สู่การเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรของภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2556
12 การประเมินทางเลือกรูปแบบการขนส่งสำหรับกลุ่มสินค้าอะไหล่ยานยนต์
ปี พ.ศ. 2555
13 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรป
14 ปัจจัยทางด้านโลจิสติกส์ที่มีอิทธิพลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
15 การประเมินประสิทธิภาพสายโซ่อุปทานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
16 การรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดเล็กในประเทศไทย
17 การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
18 การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเที่ยวกลับ : รถกึ่งพ่วงหางเปลือย
19 การวิเคราะห์ต้นทุนปฏิบัติการอากาศยานลำเลียง กองทัพอากาศ
20 การพัฒนาขีดความสามารถของกรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ ในเชิงพาณิชย์
21 ปัจจัยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมน้ำตาล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค AHP
22 การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
23 การพยากรณ์ยอดขายของธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปนำเข้าขนาดเล็ก
24 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้ ประมวลการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ ISM Code : กรณีศึกษา กองเรือบรรทุกน้ำมันไทย
ปี พ.ศ. 2553
25 แนวทางการประยุกต์ใช้ การบริหารจัดการแบบกรีนโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
26 โซ่อุปทานการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกจากประเทศไทยไปญี่ปุ่น
27 ความสามารถของผู้ประกอบการในการจัดการสินค้าอันตรายผ่านท่าเรือ
28 การประเมินศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมกองเรือไทย
29 การศึกษามูลค่าของเวลากับค่าระวางเพื่อการตัดสินใจในการขนส่ง
ปี พ.ศ. 2552
30 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินในในการวางแผนขนส่งสินค้า กรณีศึกษา : ธุรกิจค้าปลีกระดับประเทศ
31 การบริการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสายเรือระหว่างประเทศ
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ผลิต เงื่อนไขการค้า และรูปแบบการซื้อขาย สำหรับวัตถุแต่งกลิ่นรสอาหาร
33 การพัฒนาเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
34 โครงการความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับผู้ประกอบการ
35 ศูนย์กระจายสินค้าไทยในต่างประเทศ
36 การเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศ ทางถนน ทางราง และชายฝั่ง
37 การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
38 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง
39 การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
40 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง
41 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนขนส่งสินค้า กรณีศึกษา : ธุรกิจค้าปลีกระดับประเทศ
42 ศูนย์กระจายสินค้าไทยในต่างประเทศ
43 โครงการความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับผู้ประกอบการ
44 การบริการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจสายเรือระหว่างประเทศ
45 การเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศทางถนน ทางราง และชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2551
46 โลจิสติกส์สำหรับร้านค้าปลอดอากรในเมือง
47 การศึกษาต้นทุนการบริหารการกระจายสินค้าเครื่องดื่มน้ำอัดลม
48 การศึกษาความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทตัวแทนผู้รับการจัดส่งสินค้าทางเรือ
49 กลยุทธ์การแข่งขันของสายเรือขนาดกลางภายหลังการควบรวมกิจการของสายเรือขนาดใหญ่
50 การบริหารอุปทานของอุตสาหกรรมเศษแก้ว เพื่อการรีไซเคิล
51 การพยากรณ์ยอดขาย และการลดต้นทุนสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมไม้พื้นสำเร็จรูปลามิเนต
52 การศึกษาต้นทุนปฏิบัติการสำหรับการออกปฏิบัติการในทะเลของเรือรบในราชการกองทัพเรือ
53 กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือ
54 การให้บริการทางเว็บของธุรกิจสายเรือในประเทศไทย
55 การบริหารอุปทานของอุตสาหกรรมเศษแก้วเพื่อการรีไซเคิล
56 การศึกษาต้นทุนการบริหารการกระจายสินค้าเครื่องดื่มน้ำอัดลม
57 ปัจจัยในการเข้าร่วมตลาดเช่าเหมาเรือของประเทศไทย
58 การให้บริการทางเว็บของธุรกิจสายเรือในประเทศไทย
59 กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือ
60 การศึกษาต้นทุนปฏิบัติการ สำหรับการออกปฏิบัติการในทะเล ของเรือรบในราชการกองทัพเรือ
61 การพยากรณ์ยอดขาย และการลดต้นทุนสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมไม้พื้นสำเร็จรูปลามิเนต
62 การศึกษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ของบริษัทตัวแทนผู้รับการจัดส่งสินค้าทางเรือ
63 การศึกษาต้นทุนและเวลาของการขนส่ง ด้วยสะพานเศรษฐกิจ
64 กลยุทธ์การแข่งขันของสายเรือขนาดกลาง ภายหลังการควบรวมกิจการของสายเรือขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2550
65 การปรับปรุงคุณภาพในบริการขนส่งสินค้าทางทะเล กรณีศึกษาสายเรือคอนเทนเนอร์ เส้นทางไทย-ญี่ปุ่น
66 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ
67 การศึกษาต้นทุนกิจกรรมการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกทางเรือของธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนส่ง
68 การเประเมินเชิงเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติการการขนส่งแบบเต็มคันชนิดปกติและชนิดการเดินรถต่อเนื่อง
69 ต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปส่งออก
70 แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
71 ต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปส่งออก
ปี พ.ศ. 2549
72 ศูนย์กระจายสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ : การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
73 ปัญหาการขนส่งสินค้าระบบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถไฟ : เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง-ท่าเรือแหลมฉบัง
74 การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า
75 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขนส่งตู้สินค้าด้วยเรือลำเลียง
76 การขนส่งสินค้าน้ำตาลถุงต่อเนื่องหลายรูปแบบจากประเทศไทยไปกัมพูชา
ปี พ.ศ. 2548
77 การประเมินระดับการให้บริการของสายเรือด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
78 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
79 ปัจจัยในการพิจารณาเลือกจดทะเบียนเรือไทย
80 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์กับความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
81 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างการขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้ากับการขนส่งตรง
82 ดัชนีวัดผลการดำเนินงานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอันตรายด้วยรถบรรทุก กรณีศึกษา สินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
83 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกองกำลังขนส่งเพื่อลดต้นทุน
84 การบริหารการจัดซื้อของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
85 การประเมินความสามารถในการให้บริการขนส่งทางบกของผู้รับจัดการขนส่งไทยและต่างชาติ
ปี พ.ศ. 2547
86 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ : กรณีการส่งออกข้าวบรรจุกระสอบ
ปี พ.ศ. 2542
87 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
88 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างองค์การของตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไทย