ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลชนก ยวดยง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริชัย ศิริกายะ 2
2 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
3 สุมา เมืองใย 1
4 Chakkaphan Sutthirat 1
5 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
6 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
7 ละอองทิพย์ เหมะ 1
8 วิมล เหมะจันทร 1
9 พรรณี กาญจนพลู 1
10 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
11 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
12 ๋Janes, Gavin W. 1
13 สุมิตรา พูลทอง 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
16 ประคอง ชอบเสียง 1
17 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
18 ชอุ่ม มลิลา 1
19 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
20 Puttipongse Varavudhi 1
21 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
22 มยุรี ตันติสิระ 1
23 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
24 Vimolmas Lipipun 1
25 Supa Chantharasakul 1
26 Panee Boonthavi 1
27 Garnpimol C. Ritthidej 1
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
29 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
30 Kitpramuk Tantayaporn 1
31 Naiyana Chaiyabutr 1
32 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
33 Ampa Luiengpirom 1
34 Sompol Sanguanrungsirikul 1
35 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
36 บรรจง คณะวรรณ 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 Yeshey Penjor 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 Acom Sornsute 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
43 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
44 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
45 Chariya Uiyyasathian 1
46 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
47 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
48 สมชัย วัฒนการุณ 1
49 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
50 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
51 Thanathon Sesuk 1
52 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
53 ศุกันยา ห้วยผัด 1
54 Pantharee Boonsatorn 1
55 กระมล ทองธรรมชาติ 1
56 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
57 Waraporn Siriterm 1
58 วินัย งามแสง 1
59 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
60 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
61 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
62 นภสร โกวรรธนะกุล 1
63 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
64 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
65 Phanphen Wattanaarsakit 1
66 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
67 Chonticha Srisawang 1
68 Kasidit Nootong 1
69 Anawatch Mitpratan 1
70 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
71 Chayaporn Supachartwong 1
72 สิทธิพร แอกทอง 1
73 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
74 Jittima Chatchawansaisin 1
75 Sumphan Wongseripipatana 1
76 Kittisak Likhitwitayawuid 1
77 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
78 สายฝน ควรผดุง 1
79 สิริพร สิวราวุฒิ 1
80 วาสนา เสียงดัง 1
81 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
82 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
85 สมพร พรมดี 1
86 สุวิชา ทองสิมา 1
87 ธวัชชัย สันติสุข 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
90 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
91 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
92 วัลลภ แย้มเหมือน 1
93 สำเริง แย้มโสภี 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 ไววิทย์ พุทธารี 1
96 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
97 อวย เกตุสิงห์ 1
98 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
99 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
100 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
101 Suchin Arunsawatwong 1
102 สุวดี ยาป่าคาย 1
103 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
104 ประธาน ดาบเพชร 1
105 Thada Jirajaras 1
106 Varunee Padmasankh 1
107 Pornpimol Muanjai 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
110 Walaisiri Muangsiri 1
111 Rajalida Lipikorn 1
112 เอกชัย อดุลยธรรม 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 กาญจนา แก้วเทพ 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 Chalermpol Leevailoj 1
120 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
121 Boonchai Sangpetngam 1
122 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
123 Vanida Chantarateptawan 1
124 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 วัฒนชัย สมิทธากร 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
131 Wilai Anomasiri 1
132 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
133 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
134 วิไล ชินธเนศ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
136 อุทัย บุญประเสริฐ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
138 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
139 คัคนางค์ มณีศรี 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
142 Somying Tumwasorn 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
144 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
146 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
149 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2