ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลชนก ยวดยง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริชัย ศิริกายะ 2
2 สิริพร สิวราวุฒิ 1
3 สมพร พรมดี 1
4 สุวิชา ทองสิมา 1
5 สายฝน ควรผดุง 1
6 วาสนา เสียงดัง 1
7 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
8 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
9 วัลลภ แย้มเหมือน 1
10 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
11 สำเริง แย้มโสภี 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
16 ธวัชชัย สันติสุข 1
17 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
18 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
19 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
20 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
21 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
22 ประธาน ดาบเพชร 1
23 Thada Jirajaras 1
24 อวย เกตุสิงห์ 1
25 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
28 Rajalida Lipikorn 1
29 เอกชัย อดุลยธรรม 1
30 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
31 ไววิทย์ พุทธารี 1
32 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
33 Pornpimol Muanjai 1
34 Varunee Padmasankh 1
35 Walaisiri Muangsiri 1
36 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
37 คัคนางค์ มณีศรี 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
39 Vanida Chantarateptawan 1
40 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
41 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
42 กาญจนา แก้วเทพ 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
44 Chalermpol Leevailoj 1
45 Srilert Chotpantarat 1
46 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
47 Wilai Anomasiri 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
51 Sumphan Wongseripipatana 1
52 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
53 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
54 วัฒนชัย สมิทธากร 1
55 Jaitip Paiboon 1
56 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
57 Boonchai Sangpetngam 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
59 Somying Tumwasorn 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
61 อุทัย บุญประเสริฐ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
63 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
65 วิไล ชินธเนศ 1
66 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
68 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
69 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
70 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
72 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
73 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 สุมา เมืองใย 1
78 Chakkaphan Sutthirat 1
79 พรรณี กาญจนพลู 1
80 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
81 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
82 วิมล เหมะจันทร 1
83 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
84 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
85 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 สุมิตรา พูลทอง 1
88 รุ่งราวี ทองกันยา 1
89 กำจัด มงคลกุล 1
90 ๋Janes, Gavin W. 1
91 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
92 ชอุ่ม มลิลา 1
93 ประคอง ชอบเสียง 1
94 ละอองทิพย์ เหมะ 1
95 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
96 มยุรี ตันติสิระ 1
97 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
98 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 Vimolmas Lipipun 1
101 Panee Boonthavi 1
102 Garnpimol C. Ritthidej 1
103 Supa Chantharasakul 1
104 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
105 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
106 Naiyana Chaiyabutr 1
107 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
108 Puttipongse Varavudhi 1
109 Kitpramuk Tantayaporn 1
110 Ampa Luiengpirom 1
111 บรรจง คณะวรรณ 1
112 Sompol Sanguanrungsirikul 1
113 Yeshey Penjor 1
114 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
115 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
116 Acom Sornsute 1
117 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
118 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
119 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
120 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
121 Chariya Uiyyasathian 1
122 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 สมชัย วัฒนการุณ 1
125 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
126 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
127 Thanathon Sesuk 1
128 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
129 ศุกันยา ห้วยผัด 1
130 Pantharee Boonsatorn 1
131 กระมล ทองธรรมชาติ 1
132 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
133 Waraporn Siriterm 1
134 วินัย งามแสง 1
135 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
136 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
137 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
140 Phanphen Wattanaarsakit 1
141 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
142 Chonticha Srisawang 1
143 Kasidit Nootong 1
144 Anawatch Mitpratan 1
145 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
146 Chayaporn Supachartwong 1
147 สิทธิพร แอกทอง 1
148 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
149 Jittima Chatchawansaisin 1
150 สุวดี ยาป่าคาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2