ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนิษฐา ไทยกล้า
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉายสุรีย์ ศุภวิไล 5
2 สุวิทย์ โชตินันท์ 5
3 จิรประภา วิภาษา 5
4 ไม่มีข้อมูล 2
5 เฉลิม ลิ่วศรีสกุล 2
6 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 2
7 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
8 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
9 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1
11 วิชัย เอกพลากร 1
12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
13 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
14 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
15 สุภวัฒน์ บุญมา 1
16 สุวิชัย โรจนเสถียร 1
17 เทิดศักดิ์ ญาโน 1
18 อริยา สิงหประเสริฐ 1
19 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 1
20 เนตรนภา เก่งสูงเนิน 1
21 อริสรา สิทธิ 1
22 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 2
3 543 10