ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนิษฐา ไทยกล้า
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉายสุรีย์ ศุภวิไล 5
2 สุวิทย์ โชตินันท์ 5
3 จิรประภา วิภาษา 5
4 ไม่มีข้อมูล 2
5 เฉลิม ลิ่วศรีสกุล 2
6 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 2
7 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
8 อริสรา สิทธิ 1
9 เนตรนภา เก่งสูงเนิน 1
10 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
11 สุภวัฒน์ บุญมา 1
12 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
13 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
14 วิชัย เอกพลากร 1
15 เทิดศักดิ์ ญาโน 1
16 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
17 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1
20 อริยา สิงหประเสริฐ 1
21 สุวิชัย โรจนเสถียร 1
22 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 5
3 2551 2
4 2550 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
3 น้ำเหลืองวิทยาโรคระบาดของเชื้อไวรัส H5N1 ในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่ที่มีการระบาดซ้ำเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษานำร่องแบบแผนการใช้และอันตรายที่ได้รับจากการใช้สารเสพติด : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวพื้นที่ อ.ปาย
5 โครงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดในสถานบันเทิง พื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
6 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
7 พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่
8 อิทธิพลทางการตลาดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการดื่มของเยาวชน : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
9 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อแบบไม่ปรากฏอาการในผู้สัมผัสสัตว์ติดโรคอย่างใกล้ชิด และการติดเชื้อไข้หวัดนกในคน
10 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อ แบบไม่ปรากฏอาการในผู้สัมผัสสัตว์ติดโรคอย่างใกล้ชิด และการติดเชื้อไข้หวัดนกในคน
ปี พ.ศ. 2550
11 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อแบบไม่ปรากฏอาการในผู้สัมผัสสัตว์ติดโรคอย่างใกล้ชิด และการติดเชื้อไข้หวัดนกในคน
12 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อ แบบไม่ปรากฏอาการในผู้สัมผัสสัตว์ติดโรคอย่างใกล้ชิด และการติดเชื้อไข้หวัดนกในคน
13 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค
14 MAPPING อุปทาน : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือ