ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนิสิตครูสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์
3 การศึกษาสภาพและความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
4 การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตภาควิชาครุศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาความพร้อมของโรงเรียนในการเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
6 การพัฒนารูปแบบการดูแลให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาการสอนคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
7 การติดตามผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP
8 การศึกษาแนวทางและสภาพปัญหาในการดำเนินการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
10 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ศึกษาของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์: กรณีศึกษารายวิชาเรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2551
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
12 การศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงานความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเส้นขนาน โดยการสอนแบบใช้สื่อประสม