ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 6
3 สุชัญญา อังกุลานนท์ 4
4 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
5 รัตน์สีดา สายทอง 3
6 Ratsida Saithong 3
7 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
8 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
9 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
10 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
11 หทัยชนก สุมาลี 2
12 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
13 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
14 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
15 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
16 ชูจิตร นาชีวะ 2
17 นิพรรณพร วรมงคล 2
18 สุทธิษา สมนา 2
19 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
20 Yawarat Porapakkham 2
21 จักร์วิดา อมรวิสัยสรเดช 2
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
23 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 2
24 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
25 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
26 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
27 Chakvida Amornvisaisoradej 2
28 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
29 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
30 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
31 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
32 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
33 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
34 ขนิษฐา กู้ศรีสกุล 1
35 กาญจนาวดี ประสิทธิสา 1
36 Kanjanawadee Prasittisa 1
37 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 Khanitta Kusreesakul 1
40 Tanunya Koopitakkajorn 1
41 Det Kedcham 1
42 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
43 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 1
44 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
45 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
46 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
47 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 1
48 Kasetsart University. Faculty of Science 1
49 อุบล หลิมสกุล 1
50 กมลทิพย์ ใหม่วงศ์ธำรง 1
51 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
52 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
53 บุณฑริกา ทองสุข 1
54 Patsri Srisuwan 1
55 Kamontip Maiwongtamrong 1
56 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
58 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
59 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
60 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
61 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
62 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
63 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
64 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
65 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
66 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
67 Ratsida Phoncharoen 1
68 International Health Policy Program, Thailand 1
69 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
70 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
71 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
72 Health Insurance System Research Office 1
73 รัตน์สีดา ผลเจริญ 1
74 Siriphan Sasat 1
75 Watanee Jenchitr 1
76 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
77 บรรจบ ศรีภา 1
78 Kwanjai Amnatsatsue 1
79 Banchob Sripa 1
80 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
81 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
82 Sripen Tantivess 1
83 Yot Teerawattananon 1
84 Pritaporn Kingkaew 1
85 Lily Ingsrisawang 1
86 เดช เกตุฉ่ำ 1
87 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
88 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
90 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
91 ภูษิต ประคองสาย 1
92 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
93 Sitaporn Youngkong 1
94 ศิตาพร ยังคง 1
95 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
96 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2555 2
4 2550 1
5 2547 1
6 2544 1
7 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ภาระของโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับนมแม่กับการเกิดโรคผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดในเด็ก
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
4 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
ปี พ.ศ. 2550
5 คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2547
6 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2544
7 ดัชนีสถานะสุขภาพเชิงลบ