ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 4
3 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
4 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
5 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
7 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
8 รัตน์สีดา สายทอง 2
9 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
10 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 2
11 Ratsida Saithong 2
12 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
13 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
14 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
15 ภูษิต ประคองสาย 1
16 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
17 ชูจิตร นาชีวะ 1
18 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
19 หทัยชนก สุมาลี 1
20 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
21 สุพรรณ ศรีธรรมมา 1
22 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
23 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
25 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
26 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
27 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 1
28 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 1
29 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 1
30 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 1
31 นิพรรณพร วรมงคล 1
32 Pritaporn Kingkaew 1
33 Sripen Tantivess 1
34 Yot Teerawattananon 1
35 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
36 Lily Ingsrisawang 1
37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
38 Patsri Srisuwan 1
39 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 1
40 เดช เกตุฉ่ำ 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
42 ศิตาพร ยังคง 1
43 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 1
44 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
45 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
46 สุทธิษา สมนา 1
47 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
48 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
49 Sitaporn Youngkong 1
50 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 1
51 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 1
52 จักร์วิดา อมรวิสัยสรเดช 1
53 ไม่มีข้อมูล 1
54 Kanjanawadee Prasittisa 1
55 Khanitta Kusreesakul 1
56 ขนิษฐา กู้ศรีสกุล 1
57 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
58 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
59 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
60 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
61 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
62 กาญจนาวดี ประสิทธิสา 1
63 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
64 Det Kedcham 1
65 Tanunya Koopitakkajorn 1
66 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 1
67 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
68 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
69 Kasetsart University. Faculty of Science 1
70 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
71 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 1
72 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
73 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
74 Siriphan Sasat 1
75 Watanee Jenchitr 1
76 Kamontip Maiwongtamrong 1
77 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
78 Chakvida Amornvisaisoradej 1
79 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
80 Health Insurance System Research Office 1
81 Kwanjai Amnatsatsue 1
82 บุณฑริกา ทองสุข 1
83 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
84 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
85 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
86 อุบล หลิมสกุล 1
87 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
88 Yawarat Porapakkham 1
89 กมลทิพย์ ใหม่วงศ์ธำรง 1
90 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
91 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
92 International Health Policy Program, Thailand 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 2
5 2553 1
6 2552 2
7 2550 2
8 2547 1
9 2545 1
10 2544 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 The Association between Duration of Breastfeeding and Atopic Dermatitis and Asthma in Children
ปี พ.ศ. 2557
2 A review of the prevalence of visual loss indicated by prevalence of blindness and low vision in Thailand.
3 การตายที่หลีกเลี่ยงได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2556
4 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
6 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
ปี พ.ศ. 2553
7 การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
9 รูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
10 คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550
11 บุหรี่และสุรา : ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
12 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2545
13 ภาระโรค
ปี พ.ศ. 2544
14 ดัชนีสถานะสุขภาพเชิงลบ