ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 4
3 Ratsida Saithong 2
4 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
5 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
6 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
8 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
9 รัตน์สีดา สายทอง 2
10 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
11 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
12 ขนิษฐา กู้ศรีสกุล 1
13 Kanjanawadee Prasittisa 1
14 Khanitta Kusreesakul 1
15 ไม่มีข้อมูล 1
16 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
17 กาญจนาวดี ประสิทธิสา 1
18 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
19 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
20 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
21 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
22 Det Kedcham 1
23 Tanunya Koopitakkajorn 1
24 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 1
25 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
26 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
27 Kasetsart University. Faculty of Science 1
28 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
29 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 1
30 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
31 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
32 Siriphan Sasat 1
33 Watanee Jenchitr 1
34 Kamontip Maiwongtamrong 1
35 บุณฑริกา ทองสุข 1
36 จักร์วิดา อมรวิสัยสรเดช 1
37 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
38 Health Insurance System Research Office 1
39 Kwanjai Amnatsatsue 1
40 Chakvida Amornvisaisoradej 1
41 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
42 กมลทิพย์ ใหม่วงศ์ธำรง 1
43 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
44 อุบล หลิมสกุล 1
45 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
46 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
47 Patsri Srisuwan 1
48 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
49 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
50 Yawarat Porapakkham 1
51 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
52 Yot Teerawattananon 1
53 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
54 ชูจิตร นาชีวะ 1
55 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 1
56 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 1
57 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
58 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
60 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
61 ภูษิต ประคองสาย 1
62 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 1
63 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 1
64 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
65 International Health Policy Program, Thailand 1
66 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
68 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
69 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
70 สุพรรณ ศรีธรรมมา 1
71 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
72 หทัยชนก สุมาลี 1
73 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
74 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
75 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
76 ศิตาพร ยังคง 1
77 Sripen Tantivess 1
78 Pritaporn Kingkaew 1
79 เดช เกตุฉ่ำ 1
80 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
81 Lily Ingsrisawang 1
82 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
83 Sitaporn Youngkong 1
84 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
85 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 1
86 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
87 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
88 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 1
89 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 1
90 นิพรรณพร วรมงคล 1
91 สุทธิษา สมนา 1
92 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 2
8 2550 2
9 2547 1
10 2545 1
11 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 The Association between Duration of Breastfeeding and Atopic Dermatitis and Asthma in Children
ปี พ.ศ. 2557
2 A review of the prevalence of visual loss indicated by prevalence of blindness and low vision in Thailand.
3 การตายที่หลีกเลี่ยงได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2556
4 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
6 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
ปี พ.ศ. 2554
7 การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
8 การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวสำหรับประเทศไทย
9 การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
10 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
11 รูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
12 คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550
13 บุหรี่และสุรา : ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
14 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2545
15 ภาระโรค
ปี พ.ศ. 2544
16 ดัชนีสถานะสุขภาพเชิงลบ