ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 6
3 สุชัญญา อังกุลานนท์ 4
4 รัตน์สีดา สายทอง 3
5 Ratsida Saithong 3
6 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
8 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
9 Chakvida Amornvisaisoradej 2
10 จักร์วิดา อมรวิสัยสรเดช 2
11 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
12 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
13 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
14 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
15 ชูจิตร นาชีวะ 2
16 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ 2
17 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
18 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
19 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
20 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
21 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
22 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
23 หทัยชนก สุมาลี 2
24 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
25 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
26 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
27 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
28 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
29 Yawarat Porapakkham 2
30 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
31 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
32 นิพรรณพร วรมงคล 2
33 สุทธิษา สมนา 2
34 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
35 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
36 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
37 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
38 บุณฑริกา ทองสุข 1
39 กมลทิพย์ ใหม่วงศ์ธำรง 1
40 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
41 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
42 Kamontip Maiwongtamrong 1
43 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
44 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
45 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
46 อุบล หลิมสกุล 1
47 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
48 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
49 รัตน์สีดา ผลเจริญ 1
50 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
51 International Health Policy Program, Thailand 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
53 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
54 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
55 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
56 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
57 Ratsida Phoncharoen 1
58 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
59 Siriphan Sasat 1
60 บรรจบ ศรีภา 1
61 Banchob Sripa 1
62 Health Insurance System Research Office 1
63 Kwanjai Amnatsatsue 1
64 Watanee Jenchitr 1
65 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
66 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
68 Yot Teerawattananon 1
69 Sripen Tantivess 1
70 Lily Ingsrisawang 1
71 Pritaporn Kingkaew 1
72 ศิตาพร ยังคง 1
73 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
74 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
75 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
76 ภูษิต ประคองสาย 1
77 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
78 Sitaporn Youngkong 1
79 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
80 เดช เกตุฉ่ำ 1
81 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 1
82 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
83 Kasetsart University. Faculty of Science 1
84 กาญจนาวดี ประสิทธิสา 1
85 ขนิษฐา กู้ศรีสกุล 1
86 Kanjanawadee Prasittisa 1
87 Khanitta Kusreesakul 1
88 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
89 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 1
90 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 1
91 Patsri Srisuwan 1
92 Tanunya Koopitakkajorn 1
93 Det Kedcham 1
94 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
95 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
96 ไม่มีข้อมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2555 2
4 2550 1
5 2547 1
6 2544 1
7 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ภาระของโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับนมแม่กับการเกิดโรคผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดในเด็ก
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
4 ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
ปี พ.ศ. 2550
5 คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2547
6 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2544
7 ดัชนีสถานะสุขภาพเชิงลบ