ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนลา สุขพานิช-ขันธปราบ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2536
1 ทหารกับการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษากรณีบทบาทด้านกิจการพลเรือน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในพื้นที่จังหวัดน่าน
2 การเปิดรับข่าวสารหนังสือพิมพ์กับการเรียนรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2535
3 การรณรงค์ของกลุ่มอิทธิพลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการเรียกร้องขอคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
4 ความคิดทางการเมืองและการยอมรับระบอบประชาธิปไตยของนายทหาร ในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)
ปี พ.ศ. 2534
5 แบบแผนการลงคะแนนเสียงชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตชุมชนหนาแน่น เขต 2 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
6 ทัศนคติทางการเมืองของวุฒิสมาชิกสายทหารต่อพรรคการเมืองไทย
7 ขบวนการนักศึกษาไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตย
ปี พ.ศ. 2529
8 ภาวะผู้นำของสตรีในการปกครองท้องที่ของไทย
9 ผู้นำสตรีในการปกครองระดับท้องถิ่นของไทย : ศึกษาบทบาทความเป็นผู้นำของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านสตรี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2528
10 ศาลาประชาธิปไตยกับการเรียนรู้ทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2527
11 ปัญญาชนสตรี : ศึกษาทัศนคติทางการเมืองและสังคมของอาจารย์สตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตประสานมิตร) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี พ.ศ. 2526
12 บุคลิกภาพทางการเมืองของนักศึกษาครู : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
ปี พ.ศ. 2525
13 ความสำนึกทางการเมือง กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาวิเคราะห์เฉพาะกรณีเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
14 กระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรมทางการเมือง : การศึกษาผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กิ่งอำเภอพะโต๊ะ จ.ชุมพร