ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนก วงษ์ตระหง่าน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 ผลประโยชน์และการใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเมืองของพรรคการเมือง กับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
2 การเปิดรับสื่อมวลชนและความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ ต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ไทย
3 บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีในการเมืองไทยปี 2531-2534
4 การกำหนดตัวรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2534
5 กระบวนการสื่อสารในการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
6 แบบเรียนสังคมศึกษากับการกล่อมเกลาทางการเมืองไทย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
7 การเมืองระหว่างองค์การของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีความขัดแย้ง ที่สำคัญระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ในสมัยปฏิรูป (พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2453)
8 ความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอุดมการณ์ของข้าราชการไทย
ปี พ.ศ. 2532
9 ปัญหาของการปฏิรูปกรมตำรวจ
ปี พ.ศ. 2530
10 กระบวนการกำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาชนบท
11 การเมืองในการริเริ่มนโยบายประกันสังคมของไทย
ปี พ.ศ. 2529
12 การปฏิบัตินโยบายสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2528
13 กระบวนการก่อเกิดกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทย : ศึกษากรณีสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
14 การดำเนินงานการกำหนดและรักษาระดับราคาข้าวเปลือกของรัฐบาล ฤดูการผลิตปี 2524/2525
ปี พ.ศ. 2526
15 การเมืองในการให้สินเชื่อการเกษตรของรัฐบาล พ.ศ. 2509-2524 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)