ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนก รัตนะกนกชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสำรวจ คัดเลือก และจำแนกแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตที่ผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งดิบในกากมันสำปะหลังและคุณสมบัติของเอนไซม์ (ระยะที่ 2)
2 การตรวจพิสูจน์ตำแหน่ง secondary xylan-binding site ของไซลาเนสแฟมิลี่ 11 จากเชื้อ Bacillus firmus K-1 โดยวิธี site-directed mutagenesis
3 เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส ชนิดทนต่อน้ำตาลกลูโคสความเข้นข้นสูงและทนร้อน จากเชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum สายพันธุ์ NOI-1 และการนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำตาลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษากลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนในกระบวนการใช้แหล่งคาร์บอนทางเลือกและผลต่อการดื้อยาในยีสต์
5 การศึกษาความจำเพาะของเอนไซม์ปาเปนจากยางมะละกอ เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
6 การศึกษาไบโอแอคทีฟเพปไทด์จากไฮโดรไลซีสโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองโดยใช้เอนไซม์โปรติเนส
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุมพันธุกรรมและสารที่ออกฤทธ์ยับยั้งการเจริญของยีสต์ (ระยะที่ 1)
8 การโคลนและศึกษาลักษณะของเอนไซม์เชิงซ้อนจาก Paenibacillus curdlanolyticus B-6 (ระยะที่ 1)
9 การพัฒนาการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ระยะที่ 2)
10 ผลกระทบของแหล่งcarbon sources ต่อการแสดง ออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ metabolism และการติดเชื้อโรค ในยีสต์ Saccaromyces cerevisiae (ระยะที่ 2)
11 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำตาลร่วมกับการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ผสม
12 การผลิตสารมูลค่าสูงจากชีวมวลและการนำไปประยุกต์ใช้
13 การผลิตเอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากพืชพื้นบ้านไทย เพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหารหมัก
14 Effects of carbon sources on metabolic adaptation and virulence in the yeast saccharomyces cerevisiae
15 การผลิตน้ำตาลไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยเชื้อบาซิลลัสทนร้อนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนาการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ระยะที่ 1)
17 การผลิตน้ำตาลไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยเชื้อบาซิลลัสทนร้อนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2)
18 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์อะไมเลสย่อยแป้งมันสำปะหลังดิบจาก Clostridium sp. สายพันธุ์ CT4 ที่เจริญภายใต้สภาวะ mesophilic และไร้อากาศ
19 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ย่อยผนังเซลล์พืชที่ผลิตจากแบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน และชอบอุณหภูมิสูง Caldicellulosiruptor saccharolyticus EPPO2 และ EPPO5
20 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ ของเอนไซม์ปาเปนและเอนไซม์คาแทปซิน : ความเข้าใจการเกิดอันดรกิริยาบริเวณเร่งปฏิกิริยากับตัวยับยั้งของเอนไซม์และซับสเตรด โดยการทำแบบจำลองโมเลกุลและการศึกษาการคัดกรองเสมือนจริง
21 ไซลาโลไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อแบคทีเรียที่เจริญภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน ทนอุนหภูมิสูงและการนำไปประยุกต์ใช้
22 อะไมเลสเชิงซ้อนจากจุลินทรีย์ทนอุณหภูมิสูง Thermoanaerobacterium sp. NOI-1 ที่เจริญภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจนและการนำไปประยุกต์ใช้ย่อยกากมันสำปะหลัง
23 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีนในผลิตภัณฑ์อาหารหมักโดยวิธีคัลเลอริเมตริกเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
24 Homology modeling and molecular docking of xylan-binding xylanase from bacillus firmus K-1 and its application
ปี พ.ศ. 2552
25 Homology modeling และ molecular docking ของ xylan-binding xylanase จาก Bacillus firmus K-1 และการนำไปประยุกต์ใช้ (ระยะที่ 1)
26 ไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่เจริญภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน และการนำไปประยุกต์ใช้
27 ไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซม์จาก Bacillus sp. สายพันธุ์ TW-1 ภายใต้สภาวะออกซิเจนและปราศจากออกซิเจน และการนำไปประยุกต์ใช้ (ระยะที่2)
28 การผลิตน้ำตาลไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยเชื้อบาซิลลัสทนร้อนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (ระยะที่1)
29 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีนในผลิตภัณฑ์อาหารหมักโดยวิธีคัลเลอริเมตริกเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (ระยะที่ 1)
30 การศึกษาเอนไซม์อะไมเลสจากเชื้อ Thermoanaerobacterium sp. สายพันธุ์ NOI-1 และการนำไปประยุกต์ใช้
31 ไซลาโนไลติก และเซลลูโลไลติกเอนไซม์จาก Bacillus sp. สายพันธุ์ TW-1 ภายใต้สภาวะออกซิเจนและปราศจากออกซิเจน และการนำไปประยุกต์ใช้
32 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะจำเพาะของเอนไซม์ซีสเตอีน โปรติเนสจากผ้าและผลไม้บางชนิด
ปี พ.ศ. 2551
33 การกำจัด Cyanogenic Glycoside ในแป้งมันสำปะหลัง Cyanide Releasing Enzyme สำหรับนำไปใช้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศในรูปของเครื่องสำอาง (ระยะที่ 2 )
34 ไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซม์จาก Bacillus sp. สายพันธุ์ TW-1 ภายใต้สภาวะออกซิเจนและปราศจากออกซิเจน และการนำไปประยุกต์ใช้ (ระยะที่1)
35 การผลิตน้ำตาลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากแบคทีเรียที่เจริญภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2550
36 การกำจัด cyanogenic glycoside ในแป้งมันสำปะหลังด้วย cyanide releasing enzyme สำหรับนำไปใช้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศในรูปของเครื่องสำอาง (ระยะที่ 1)
37 การผลิตเอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากพืชพื้นบ้านไทยเพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหารหมัก (ระยะที่ 1)
38 การพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสโปรตีนไฮโดรไลเซสจากกากถั่วเขียวด้วยเอนไซม์โปรติเอส (ระยะที่ 2)
39 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของเซรีน โปรติเนส จากเชื้อ alkaliphilic Bacillus sp.RS1
ปี พ.ศ. 2549
40 การแยกให้บริสุทธิ์ และสมบัติของเอนไซม์โปรติเนส จากเชื้อ alkaliphilic Bacillus sp.
41 การพัฒนาการผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากสาหร่ายทะเลไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2547
42 การผลิตไซลาเนสทนด่างจาก alkaliphilic thermophilic Bacillus sp. สายพันธุ์ C-1 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
ปี พ.ศ. 2540
43 การเพิ่มการรักษาสภาพคงตัวและการเร่งปฏิกิริยาของโบรโมเปอร์ออกซิเดสโดยไอโอโดอะเซตาไมด์