ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนก คติการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การศึกษาผลกระทบของมาตรการเปิดเสรีสินค้าเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก ที่มีต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลไทย
ปี พ.ศ. 2542
2 การปรับกระบวนทัศน์พัฒนาสหกรณ์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2539
3 การปรับกระบวนทัศน์พัฒนาสหกรณ์การเกษตร
4 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการผลิตข้าวนาปีและการผลิตข้าวนาปรัง ของประเทศไทย : การศึกษาต้นทุนทรัพยากรภายในประเทศ
5 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปีการผลิต 2538
6 การวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและการส่งออกของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญของไทย
7 การวิเคราะห์ดุลยภาพบางส่วนในตลาดข้าวของโลก
ปี พ.ศ. 2538
8 การผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายของเกษตรกรผู้ยากไร้ : กรณีศึกษา อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร
9 การวางแผนจัดสรรการใช้พื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและพืชไร่ที่สำคัญและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ : ศึกษาโดยใช้นอนลีเนียร์โปรแกรมมิ่งและแบบจำลองเศรษฐมิติมหภาค
10 การวิเคราะห์ความต้องการข้าวโพด และการใช้ข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2537
11 การศึกษาแบบแผนการผลิตทางเกษตรที่เหมาะสมบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครื่องจักร ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชของชาวนาไท
13 การศึกษาพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรในการผลิตข้าว ข้าวโพดและถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2535
14 ผลกระทบของสินเชื่อการเกษตรต่อการวางแผนการผลิต เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมภายใต้เป้าหมายการทำรายได้สูงสุด ของเกษตรกร : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2528
15 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนการลงทุนทำไร่กระเทียมขนาดใหญ่ ระหว่างเอกชนและสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย