ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pakasit Somsiri 6
2 ประพนธ์ จิตรกรียาน 6
3 ปกาศิต สมศิริ 6
4 Niyom Nulek 5
5 Seubsuang Kachapornkul 5
6 Prapon Jitkreeyarn 5
7 นิยม หนูเล็ก 5
8 สืบสรวง คชาภรณ์กุล 5
9 กิตติพงศ์ เอกไชย 4
10 ฤเชาว์ ภู่ประดับศิลป์ 3
11 Ruchao Pupadubsin 3
12 อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ 3
13 ณัฐพล ชโยพิทักษ์ 3
14 จิรายุส ผลทิพย์ 3
15 Nattapon Chayopitak 3
16 Kittipong Ekkachai 3
17 Apicit Tantaworrasilp 3
18 ณัชพงศ์ หัตถิ 3
19 มงคล กงศ์หิรัญ 2
20 Tadashi Fukao 2
21 Mongkol Konghirun 2
22 ธีรเดช พิญญพงษ์ 2
23 วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล 2
24 Kensaku Nakamura 2
25 อุดม โกมินทร์ 2
26 Itthisek Nilkhamhang 2
27 Hiroaki Hayashi 2
28 ประสิทธิ์ จำปา 2
29 Wuttikorn Chaopramualkul 2
30 Akira Chiba 2
31 Waree Kongprawechnon 2
32 Thanarat Sirijuntanan 1
33 Pathompong Jaiwat 1
34 Toshiaki Kondo 1
35 Sumeth Yuenyong 1
36 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
37 Akinori Nishihara 1
38 สุปราณี ธีระวัฒนสุข 1
39 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
40 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
41 Watcharakon Noothong 1
42 Itti Rittaporn 1
43 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
44 Adisorn Tuantranont 1
45 Suthee Phoojaruenchanachai 1
46 Prasit Champa 1
47 M. Azizur Rahman 1
48 Weerasak Chaichan 1
49 นันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ 1
50 Nuntawat Thitichaiworakorn 1
51 วุฒิภัทร คอวนิช 1
52 วัชรากร หนูทอง 1
53 ธีรพงศ์ ฟองจันทร์ 1
54 สิทธิชัย มังกรฤทธิ์ 1
55 Sittichai Munggonrit 1
56 Mitsunobu Yoshida 1
57 Shinya Ito 1
58 David Dorrell 1
59 Natchpong Hatti 1
60 Jirayut Phontip 1
61 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
62 ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ 1
63 สันติพงศ์ ครุกานันต์ 1
64 อุดม ลิ่วลมไพศาล 1
65 วัลยา เหลืองนฤทัย 1
66 คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ 1
67 ณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์ 1
68 อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล 1
69 ทรงกรด ธิราชัย 1
70 กนกวรรณ ตันไถง 1
71 Udom Komin 1
72 Wutthiphat Covanich 1
73 Theerapong Fongjun 1
74 Sirichai Nithi-Uthai 1
75 Kamonwan Tanta-ngai 1
76 สิริชัย นิธิอุทัย 1
77 ประกอบ โกเมศวรากุล 1
78 Udom Lewlomphaisarl 1
79 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
80 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 1
81 กำธร ไกรรักษ์ 1
82 ถนัด เหลืองนฤทัย 1
83 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
84 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 1
85 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
86 ชลลดา ธีระวร 1
87 เจษฎา ขัดทองงาม 1
88 Wanlaya Laungnarutai 1
89 Santipong Karukanan 1
90 ภานุพันธ์ ขวัญสุด 1
91 พงศกร สีขาว 1
92 ชลดา วามสิงห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 5
3 2552 5
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 4
7 2547 1
8 2546 1
9 2544 1
10 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Modeling of a magneto-rheological damper using modified FNN without force sensor input
2 A control of MR damper using feed-forward neural network without force sensor
3 A framework for automatic heart sound analysis without segmentation
4 Instantaneous Torque Control of Microstepping Bipolar PWM Drive of Two-Phase Stepping Motor
ปี พ.ศ. 2553
5 ระบบควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ ระยะที่ 2
6 ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน (DAM)
7 Image enhancement techniques for tele-slit lamp microscopy
8 Total Sliding Mode Position Control of a Linear Variable Reluctance Motor
9 Implementation of Speed Controlled Permanent-Magnet Synchronous Motor Drive Using Low-Resolution Encoder for Low-Cost Applications
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
11 ระบบตรวจวัดการทำงานแผงเซลล์แสงอาทิตย์
12 โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด
13 Efficiency Improvements of Switched Reluctance Motors With High-Quality Iron Steel and Enhanced Conductor Slot Fill
14 กระบวนการหาค่าตัวแปรของลิเนียร์มอเตอร์แบบมีแม่เหล็กถาวรสำหรับ การควบคุมแรงอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2551
15 Test Result of an SRTest Result of an SRM made From a Layered Block of Heat Treated Amorphous AlloysM made From a Layered Block of Heat Treated Amorphous Alloys
16 การจำลองควบคุมมอเตอร์แบบสวิตซ์รีลัคแตนซ์ด้วยวิธีการควบคุมแรงบิดที่เกิดขึ้นโดยตรงแบบ 4 ควอดแรนท์
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนามอเตอร์และระบบขับเคลื่อนสำหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแบบสวิทช์รีลัคแตนซ์
ปี พ.ศ. 2548
18 รอบรู้ไอที เล่ม 4
19 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
20 เครื่องชารจ์แบตเตอรี่แบบรวดเร็ว
21 เครื่องชารจ์แบตเตอรี่แบบรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2547
22 เก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2546
23 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (บทเรียนจากเพื่อนบ้าน)
ปี พ.ศ. 2544
24 วงจร DC/DC converter สำหรับหลอด LED ในรถยนต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 Automatic heart sound analysis for tele-cardiac auscultation
26 Adaptive backstepping controller for triple rotary joint manipulator
27 Development of a nonlinear magnetic circuit model for linear variable reluctance motor
28 An improved adaptive sliding mode position control of a linear variable reluctance motor
29 Adaptive inverse dynamics control for triple rotary joint mainipulator
30 A PZT modeling for energy harvesting circuits
31 Cardiac auscultation analysis system with Neural Network and SVM technique
32 Childhood musical murmur classification with Support Vector Machine technique
33 Adaptive Integral Sliding-Mode Position Control of a Coupled-Phase Linear Variable Reluctance Motor for High-Precision Applications
34 Variable walking speed controller of MR damper prosthetic knee using neural network predictive control
35 Simple initial rotor position estimation method for three-phase star-connected switched reluctance machine
36 Efficiency Improvements of Switched Reluctance Motors With High-Quality Iron Steel and Enhanced Conductor Slot Fill
37 Design and implementation of the behaviour inspection system for Rajjaprabha Dam
38 Robotic slit-lamp for Tele-ophthalmology
39 Stereo based vision system for cardiac auscultation tele-diagnostic system
40 Eye tracking system for Ophthalmic Operating Microscope
41 Design and development of an open architecture CNC controller for milling machine retrofitting
42 Sensorless control of switched reluctance motor for three-phase full-bridge inverter drive
43 An adaptive low-ripple torque control of switched reluctance motor for small electric vehicle
44 A simple limit cycle suppression scheme for hysteresis current controlled PWM VSI with consideration of switching delay time
45 A direct measuring method of machine parameters for vector-controlled induction motor drives
46 A robust rotor time constant estimation method for vector control of induction motor under any operating conditions
47 Test results of a SRM made of layered block of heat-treated amorphous alloys
48 A design of 15 kW switched reluctance motor for electric vehicle applications
49 Simple predictive delta-modulation current regulator for switched reluctance motor drive
50 Direct measuring method of machine parameters for vector-controlled induction motor drives
51 Robust vector control of induction motor without using stator and rotor circuit time constants
52 A simplified variable speed switched reluctance motor drive without using encoder
53 Robust rotor time constant estimation method for vector control of induction motor under any operating conditions
54 Torque compensation for switched reluctance drives
55 Modular learning laboratory of AC servo drive
56 Test results of an SRM made from a layered block of heat-treated amorphous alloys
57 An initial rotor position estimation method for switched reluctance motor without using machine parameter
58 Position control of a linear variable reluctance motor with magnetically coupled phases
59 Implementation of speed controlled permanent-magnet synchronous motor drive using low-resolution encoder for low-cost applications
60 Speed closed-loop drive system of permanent magnet synchronous motor using low-count QEP
61 Friction feedforward compensation and position feedforward in CNC machines
62 A framework for automatic heart sound analysis without segmentation
63 Design of energy harvester circuit for a MFC piezoelectric based on electrical circuit modeling
64 A control of MR damper using feed-forward neural network without force sensor
65 Cardiac auscultation with hybrid GA/SVM
66 Design of a smart shoe for reliable gait analysis using fuzzy logic
67 Design of a smart shoe for reliable gait analysis using state transition theory
68 Modeling of a magneto-rheological damper using modified FNN without force sensor input
69 Force control of a magnetorheological damper using an elementary hysteresis model-based feedforward neural network
70 An analysis and a solution for inrush current elimination for three-phase PWM voltage source inverters