ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกอร สมปราชญ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กนกอร สมปราชญ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
2 การพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
3 โปรแกรมพัฒนาครูเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนและที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
5 ระบบการสร้างเครือข่ายการจัดการสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
6 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
7 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
8 สภาพปัจจุบันและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
9 วัฒนธรรมโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
ปี พ.ศ. 2549
10 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
12 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2548
14 การพัฒนากระบวนการบริหารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
15 การพัฒนากระบวนการบริหารงานในสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
16 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมการจัดการเรียนรู้
17 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
18 การพัฒนากระบวนการบริหารงานในสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
19 การพัฒนากระบวนการบริหารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
20 การแยกเชื้อและลักษณะของแบคทีเรียจากดินปลวกและดินบริเวณใกล้เคียง ที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของงา
21 การรับรู้ในบทบาทหน้าที่และความต้องการในการพัฒนาตนเอง ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
22 การพัฒนากระบวนการบริหารงานในรูปคณะกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
23 การศึกษาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา