ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
6 Kanokwan Saengkiettiyut 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
17 Sumphan Wongseripipatana 1
18 Kittisak Likhitwitayawuid 1
19 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
20 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
21 วัฒนชัย สมิทธากร 1
22 Panee Boonthavi 1
23 Garnpimol C. Ritthidej 1
24 Supa Chantharasakul 1
25 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
26 Naiyana Chaiyabutr 1
27 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
28 Puttipongse Varavudhi 1
29 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
30 Ampa Luiengpirom 1
31 Vimolmas Lipipun 1
32 บรรจง คณะวรรณ 1
33 มยุรี ตันติสิระ 1
34 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
35 ศิริชัย ศิริกายะ 1
36 Srilert Chotpantarat 1
37 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
38 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
39 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
40 Chalermpol Leevailoj 1
41 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
42 Boonchai Sangpetngam 1
43 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
44 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
45 Vanida Chantarateptawan 1
46 Jaitip Paiboon 1
47 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
48 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
49 กาญจนา แก้วเทพ 1
50 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
51 Sompol Sanguanrungsirikul 1
52 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
53 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
54 Wilai Anomasiri 1
55 วิมล เหมะจันทร 1
56 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
57 Phanphen Wattanaarsakit 1
58 Chonticha Srisawang 1
59 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
60 วินัย งามแสง 1
61 สุมิตรา พูลทอง 1
62 นภสร โกวรรธนะกุล 1
63 กำจัด มงคลกุล 1
64 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
65 Jittima Chatchawansaisin 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 Thada Jirajaras 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
75 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
76 สุมา เมืองใย 1
77 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
78 พรรณี กาญจนพลู 1
79 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
80 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
81 Kitpramuk Tantayaporn 1
82 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
83 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
84 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
85 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 ชอุ่ม มลิลา 1
88 Yeshey Penjor 1
89 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
90 ๋Janes, Gavin W. 1
91 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 ละอองทิพย์ เหมะ 1
95 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
96 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
97 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
98 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
99 สุวดี ยาป่าคาย 1
100 Suchin Arunsawatwong 1
101 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 Thanathon Sesuk 1
104 อวย เกตุสิงห์ 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
107 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
108 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
109 ไววิทย์ พุทธารี 1
110 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
111 Rajalida Lipikorn 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 Varunee Padmasankh 1
114 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
115 ศุกันยา ห้วยผัด 1
116 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
117 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
118 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
119 Waraporn Siriterm 1
120 Kasidit Nootong 1
121 Chayaporn Supachartwong 1
122 สิทธิพร แอกทอง 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
125 Chariya Uiyyasathian 1
126 สมชัย วัฒนการุณ 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 กระมล ทองธรรมชาติ 1
129 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
130 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
133 Acom Sornsute 1
134 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
135 Thanaporn Korad 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
137 สรินทร ลิ่มปนาท 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
141 ธวัชชัย สันติสุข 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
144 ปริญญา พวงนาค 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
146 อุทัย บุญประเสริฐ 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
150 วิไล ชินธเนศ 1
151 คัคนางค์ มณีศรี 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
154 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
155 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
156 วาสนา เสียงดัง 1
157 Panyawat Wangyao 1
158 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
159 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
160 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
161 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
162 Teerapong Harnwirojkun 1
163 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
164 Pranee Rattanawaleedirojn 1
165 สายฝน ควรผดุง 1
166 สุวิชา ทองสิมา 1
167 วัลลภ แย้มเหมือน 1
168 สำเริง แย้มโสภี 1
169 Sawalee Saenapituk 1
170 สมพร พรมดี 1
171 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
172 สิริพร สิวราวุฒิ 1
173 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2541 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
10 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก