ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
6 Kanokwan Saengkiettiyut 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
17 Naiyana Chaiyabutr 1
18 Ampa Luiengpirom 1
19 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
20 บรรจง คณะวรรณ 1
21 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
22 Vimolmas Lipipun 1
23 Puttipongse Varavudhi 1
24 มยุรี ตันติสิระ 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
27 Garnpimol C. Ritthidej 1
28 วิมล เหมะจันทร 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
31 ละอองทิพย์ เหมะ 1
32 Kitpramuk Tantayaporn 1
33 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
34 Sompol Sanguanrungsirikul 1
35 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
36 กาญจนา แก้วเทพ 1
37 Jaitip Paiboon 1
38 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
39 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 Vanida Chantarateptawan 1
42 ศิริชัย ศิริกายะ 1
43 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
44 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
45 Wilai Anomasiri 1
46 Kittisak Likhitwitayawuid 1
47 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
48 Sumphan Wongseripipatana 1
49 Supa Chantharasakul 1
50 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
51 พรรณี กาญจนพลู 1
52 วัฒนชัย สมิทธากร 1
53 Panee Boonthavi 1
54 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
55 รุ่งราวี ทองกันยา 1
56 Kasidit Nootong 1
57 Waraporn Siriterm 1
58 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
59 Anawatch Mitpratan 1
60 สิทธิพร แอกทอง 1
61 Jittima Chatchawansaisin 1
62 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
63 Chayaporn Supachartwong 1
64 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 Thada Jirajaras 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
75 Chonticha Srisawang 1
76 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
77 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
78 ชอุ่ม มลิลา 1
79 ๋Janes, Gavin W. 1
80 Chakkaphan Sutthirat 1
81 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
82 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 Yeshey Penjor 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
88 Phanphen Wattanaarsakit 1
89 วินัย งามแสง 1
90 กำจัด มงคลกุล 1
91 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
92 สุมิตรา พูลทอง 1
93 นภสร โกวรรธนะกุล 1
94 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 ไววิทย์ พุทธารี 1
97 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
98 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
99 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
100 Varunee Padmasankh 1
101 ประธาน ดาบเพชร 1
102 Rajalida Lipikorn 1
103 Walaisiri Muangsiri 1
104 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
105 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 Panyawat Wangyao 1
109 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
110 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
111 Thanaporn Korad 1
112 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
113 Teerapong Harnwirojkun 1
114 อวย เกตุสิงห์ 1
115 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
116 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
117 สมชัย วัฒนการุณ 1
118 Pantharee Boonsatorn 1
119 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
120 Acom Sornsute 1
121 Chariya Uiyyasathian 1
122 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
123 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
124 กระมล ทองธรรมชาติ 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 สุวดี ยาป่าคาย 1
127 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
128 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
129 Suchin Arunsawatwong 1
130 Thanathon Sesuk 1
131 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
132 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
133 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
134 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
135 Pranee Rattanawaleedirojn 1
136 วิไล ชินธเนศ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
138 อุทัย บุญประเสริฐ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
140 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
142 คัคนางค์ มณีศรี 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 Somying Tumwasorn 1
146 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
151 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
152 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
153 Boonchai Sangpetngam 1
154 ปริญญา พวงนาค 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
156 สุวิชา ทองสิมา 1
157 วัลลภ แย้มเหมือน 1
158 สำเริง แย้มโสภี 1
159 Sawalee Saenapituk 1
160 สมพร พรมดี 1
161 สายฝน ควรผดุง 1
162 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
163 สิริพร สิวราวุฒิ 1
164 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
165 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
167 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
168 สรินทร ลิ่มปนาท 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
171 ธวัชชัย สันติสุข 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
173 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2541 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
10 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก