ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 Kanokwan Saengkiettiyut 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
6 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 วินัย งามแสง 1
17 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
18 กำจัด มงคลกุล 1
19 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
20 สุมิตรา พูลทอง 1
21 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
22 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
23 Phanphen Wattanaarsakit 1
24 นภสร โกวรรธนะกุล 1
25 Kasidit Nootong 1
26 Anawatch Mitpratan 1
27 Yeshey Penjor 1
28 Waraporn Siriterm 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 Chayaporn Supachartwong 1
31 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
32 Jittima Chatchawansaisin 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 Chonticha Srisawang 1
35 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
36 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
37 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
38 สุมา เมืองใย 1
39 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
40 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
41 Sompol Sanguanrungsirikul 1
42 ละอองทิพย์ เหมะ 1
43 Kitpramuk Tantayaporn 1
44 วิมล เหมะจันทร 1
45 พรรณี กาญจนพลู 1
46 ๋Janes, Gavin W. 1
47 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
48 รุ่งราวี ทองกันยา 1
49 Chakkaphan Sutthirat 1
50 ประคอง ชอบเสียง 1
51 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
52 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
53 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
54 ชอุ่ม มลิลา 1
55 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
58 ไววิทย์ พุทธารี 1
59 Walaisiri Muangsiri 1
60 Rajalida Lipikorn 1
61 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
62 อวย เกตุสิงห์ 1
63 ประธาน ดาบเพชร 1
64 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
65 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
66 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
67 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 Teerapong Harnwirojkun 1
70 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
71 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
72 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
73 Thanaporn Korad 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 Acom Sornsute 1
77 Puttipongse Varavudhi 1
78 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
79 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
80 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
81 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
82 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
83 Chariya Uiyyasathian 1
84 สมชัย วัฒนการุณ 1
85 Pantharee Boonsatorn 1
86 Thanathon Sesuk 1
87 Suchin Arunsawatwong 1
88 สุวดี ยาป่าคาย 1
89 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
90 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
91 กระมล ทองธรรมชาติ 1
92 ศุกันยา ห้วยผัด 1
93 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
94 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
95 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
98 สรินทร ลิ่มปนาท 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
101 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
105 ปริญญา พวงนาค 1
106 วิไล ชินธเนศ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
110 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
114 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
115 สำเริง แย้มโสภี 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 วาสนา เสียงดัง 1
119 เอกชัย อดุลยธรรม 1
120 Thada Jirajaras 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 กมลชนก ยวดยง 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 Panyawat Wangyao 1
125 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
126 Sawalee Saenapituk 1
127 สุวิชา ทองสิมา 1
128 วัลลภ แย้มเหมือน 1
129 สมพร พรมดี 1
130 สิริพร สิวราวุฒิ 1
131 Pranee Rattanawaleedirojn 1
132 สายฝน ควรผดุง 1
133 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
135 Somying Tumwasorn 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 Supa Chantharasakul 1
138 Kittisak Likhitwitayawuid 1
139 Panee Boonthavi 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
142 Wilai Anomasiri 1
143 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
144 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 Ampa Luiengpirom 1
147 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
148 Naiyana Chaiyabutr 1
149 มยุรี ตันติสิระ 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
152 Garnpimol C. Ritthidej 1
153 Vimolmas Lipipun 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 Jaitip Paiboon 1
156 Chalermpol Leevailoj 1
157 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
158 Srilert Chotpantarat 1
159 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
160 Boonchai Sangpetngam 1
161 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
162 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
163 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
164 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
165 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
166 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
167 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
168 กาญจนา แก้วเทพ 1
169 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
170 ศิริชัย ศิริกายะ 1
171 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
172 Vanida Chantarateptawan 1
173 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 5
5 2550 3
6 2548 1
7 2541 2
8 1086 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
3 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
4 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
5 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 List assignment problems
7 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2552
8 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
9 การศึกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
10 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน
11 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิก
12 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
14 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
15 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
ปี พ.ศ. 2548
16 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
17 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
18 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
20 อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า