ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
6 Kanokwan Saengkiettiyut 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
17 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
18 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
19 ประคอง ชอบเสียง 1
20 วิมล เหมะจันทร 1
21 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
22 สุมา เมืองใย 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 สุมิตรา พูลทอง 1
26 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 นภสร โกวรรธนะกุล 1
29 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
30 Yeshey Penjor 1
31 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
32 รุ่งราวี ทองกันยา 1
33 ชอุ่ม มลิลา 1
34 ๋Janes, Gavin W. 1
35 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
36 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
37 Vimolmas Lipipun 1
38 บรรจง คณะวรรณ 1
39 Garnpimol C. Ritthidej 1
40 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
41 Kittisak Likhitwitayawuid 1
42 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 มยุรี ตันติสิระ 1
45 Ampa Luiengpirom 1
46 ละอองทิพย์ เหมะ 1
47 Kitpramuk Tantayaporn 1
48 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
49 Sompol Sanguanrungsirikul 1
50 Puttipongse Varavudhi 1
51 กำจัด มงคลกุล 1
52 Naiyana Chaiyabutr 1
53 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
54 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
55 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
56 ศุกันยา ห้วยผัด 1
57 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
58 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
59 กระมล ทองธรรมชาติ 1
60 Pantharee Boonsatorn 1
61 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 สมชัย วัฒนการุณ 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 Thanathon Sesuk 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 Thada Jirajaras 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 Acom Sornsute 1
75 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
76 Jittima Chatchawansaisin 1
77 Supa Chantharasakul 1
78 Chayaporn Supachartwong 1
79 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
80 Chonticha Srisawang 1
81 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
82 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 สิทธิพร แอกทอง 1
85 Anawatch Mitpratan 1
86 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
87 Chariya Uiyyasathian 1
88 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
89 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
90 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
91 Kasidit Nootong 1
92 Waraporn Siriterm 1
93 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
94 วินัย งามแสง 1
95 Jaitip Paiboon 1
96 สายฝน ควรผดุง 1
97 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
98 สิริพร สิวราวุฒิ 1
99 Pranee Rattanawaleedirojn 1
100 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
101 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
102 วาสนา เสียงดัง 1
103 Panyawat Wangyao 1
104 สมพร พรมดี 1
105 Sawalee Saenapituk 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
109 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 สุวิชา ทองสิมา 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
115 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
116 ประธาน ดาบเพชร 1
117 Rajalida Lipikorn 1
118 Walaisiri Muangsiri 1
119 อวย เกตุสิงห์ 1
120 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
121 สุวดี ยาป่าคาย 1
122 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
126 Thanaporn Korad 1
127 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
128 Teerapong Harnwirojkun 1
129 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
130 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
131 ไววิทย์ พุทธารี 1
132 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
133 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
136 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 ศิริชัย ศิริกายะ 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
141 Chalermpol Leevailoj 1
142 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
143 Srilert Chotpantarat 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
146 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
147 วัฒนชัย สมิทธากร 1
148 Panee Boonthavi 1
149 Wilai Anomasiri 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
152 กาญจนา แก้วเทพ 1
153 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
154 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
155 Boonchai Sangpetngam 1
156 คัคนางค์ มณีศรี 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
158 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
160 ปริญญา พวงนาค 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
162 สรินทร ลิ่มปนาท 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
165 วิไล ชินธเนศ 1
166 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
167 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
168 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
169 Somying Tumwasorn 1
170 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
172 อุทัย บุญประเสริฐ 1
173 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2541 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
10 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก