ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
6 Kanokwan Saengkiettiyut 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 สรินทร ลิ่มปนาท 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 ปริญญา พวงนาค 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
26 อุทัย บุญประเสริฐ 1
27 ธวัชชัย สันติสุข 1
28 Somying Tumwasorn 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
30 วิไล ชินธเนศ 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
32 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
34 คัคนางค์ มณีศรี 1
35 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
36 วาสนา เสียงดัง 1
37 Panyawat Wangyao 1
38 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
39 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
40 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 Teerapong Harnwirojkun 1
43 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
44 Pranee Rattanawaleedirojn 1
45 สายฝน ควรผดุง 1
46 วัลลภ แย้มเหมือน 1
47 สำเริง แย้มโสภี 1
48 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
49 สุวิชา ทองสิมา 1
50 Sawalee Saenapituk 1
51 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 สมพร พรมดี 1
54 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
55 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
56 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
57 Sumphan Wongseripipatana 1
58 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
59 Kittisak Likhitwitayawuid 1
60 Supa Chantharasakul 1
61 วัฒนชัย สมิทธากร 1
62 Panee Boonthavi 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 Garnpimol C. Ritthidej 1
65 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 Thada Jirajaras 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 Vimolmas Lipipun 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
75 Wilai Anomasiri 1
76 Srilert Chotpantarat 1
77 Thanaporn Korad 1
78 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
79 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
80 Chalermpol Leevailoj 1
81 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
82 Boonchai Sangpetngam 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
85 Vanida Chantarateptawan 1
86 Jaitip Paiboon 1
87 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
88 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
89 กาญจนา แก้วเทพ 1
90 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
93 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 Walaisiri Muangsiri 1
96 ชอุ่ม มลิลา 1
97 Yeshey Penjor 1
98 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
99 รุ่งราวี ทองกันยา 1
100 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
101 ประคอง ชอบเสียง 1
102 Chakkaphan Sutthirat 1
103 ๋Janes, Gavin W. 1
104 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
105 สุมิตรา พูลทอง 1
106 Phanphen Wattanaarsakit 1
107 Chonticha Srisawang 1
108 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
109 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
110 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
111 นภสร โกวรรธนะกุล 1
112 กำจัด มงคลกุล 1
113 วินัย งามแสง 1
114 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
115 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
116 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
117 Puttipongse Varavudhi 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 บรรจง คณะวรรณ 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 ละอองทิพย์ เหมะ 1
125 Kitpramuk Tantayaporn 1
126 วิมล เหมะจันทร 1
127 พรรณี กาญจนพลู 1
128 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
133 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
134 Jittima Chatchawansaisin 1
135 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
138 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
139 Suchin Arunsawatwong 1
140 Thanathon Sesuk 1
141 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
142 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
143 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
144 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
145 อวย เกตุสิงห์ 1
146 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
147 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
148 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
149 ไววิทย์ พุทธารี 1
150 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
151 ประธาน ดาบเพชร 1
152 Rajalida Lipikorn 1
153 Varunee Padmasankh 1
154 ศุกันยา ห้วยผัด 1
155 กระมล ทองธรรมชาติ 1
156 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
157 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
158 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
159 Waraporn Siriterm 1
160 Kasidit Nootong 1
161 Chayaporn Supachartwong 1
162 สิทธิพร แอกทอง 1
163 Anawatch Mitpratan 1
164 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
165 Chariya Uiyyasathian 1
166 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
167 สมชัย วัฒนการุณ 1
168 Pantharee Boonsatorn 1
169 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
170 Acom Sornsute 1
171 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
172 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
173 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 5
5 2550 3
6 2548 1
7 2541 2
8 1086 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
3 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
4 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
5 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 List assignment problems
7 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2552
8 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
9 การศึกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
10 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน
11 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิก
12 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
14 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
15 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
ปี พ.ศ. 2548
16 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
17 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
18 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
20 อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า