ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 12
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 5
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
6 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
7 สุพิณ แสงสุข 2
8 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
9 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
10 ศรีไฉล ขุนทน 2
11 Kanokwan Saengkiettiyut 2
12 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
13 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
14 อรพินท์ พานทอง 2
15 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
21 สรินทร ลิ่มปนาท 1
22 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
23 ธวัชชัย สันติสุข 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 วิไล ชินธเนศ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
27 สำเริง แย้มโสภี 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
29 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
31 ปริญญา พวงนาค 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
33 คัคนางค์ มณีศรี 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
35 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
36 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
37 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
38 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
39 Teerapong Harnwirojkun 1
40 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
41 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
42 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
43 Thanaporn Korad 1
44 วาสนา เสียงดัง 1
45 Panyawat Wangyao 1
46 สมพร พรมดี 1
47 Sawalee Saenapituk 1
48 สุวิชา ทองสิมา 1
49 สิริพร สิวราวุฒิ 1
50 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
51 อุทัย บุญประเสริฐ 1
52 Pranee Rattanawaleedirojn 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 วัลลภ แย้มเหมือน 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
57 Supa Chantharasakul 1
58 Kittisak Likhitwitayawuid 1
59 Panee Boonthavi 1
60 วัฒนชัย สมิทธากร 1
61 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
62 Wilai Anomasiri 1
63 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
64 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
65 Sumphan Wongseripipatana 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 Thada Jirajaras 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
75 Jaitip Paiboon 1
76 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
77 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
78 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
79 Boonchai Sangpetngam 1
80 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
81 Somying Tumwasorn 1
82 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
83 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
84 Srilert Chotpantarat 1
85 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
86 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
87 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
88 กาญจนา แก้วเทพ 1
89 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
90 ศิริชัย ศิริกายะ 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
93 Vanida Chantarateptawan 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 อวย เกตุสิงห์ 1
96 ๋Janes, Gavin W. 1
97 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
98 รุ่งราวี ทองกันยา 1
99 Chakkaphan Sutthirat 1
100 ประคอง ชอบเสียง 1
101 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
102 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
103 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
104 ชอุ่ม มลิลา 1
105 Yeshey Penjor 1
106 วินัย งามแสง 1
107 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
108 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
109 กำจัด มงคลกุล 1
110 นภสร โกวรรธนะกุล 1
111 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
112 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
113 สุมิตรา พูลทอง 1
114 พรรณี กาญจนพลู 1
115 วิมล เหมะจันทร 1
116 Ampa Luiengpirom 1
117 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
118 Naiyana Chaiyabutr 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 Garnpimol C. Ritthidej 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
125 Puttipongse Varavudhi 1
126 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
127 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
130 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
131 Sompol Sanguanrungsirikul 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 Kitpramuk Tantayaporn 1
134 Phanphen Wattanaarsakit 1
135 Chonticha Srisawang 1
136 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
137 Thanathon Sesuk 1
138 Suchin Arunsawatwong 1
139 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
140 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
141 Pantharee Boonsatorn 1
142 กระมล ทองธรรมชาติ 1
143 ศุกันยา ห้วยผัด 1
144 สุวดี ยาป่าคาย 1
145 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
146 Varunee Padmasankh 1
147 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
148 ไววิทย์ พุทธารี 1
149 Walaisiri Muangsiri 1
150 Rajalida Lipikorn 1
151 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
152 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
153 ประธาน ดาบเพชร 1
154 สมชัย วัฒนการุณ 1
155 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
156 Anawatch Mitpratan 1
157 Kasidit Nootong 1
158 Waraporn Siriterm 1
159 สิทธิพร แอกทอง 1
160 Chayaporn Supachartwong 1
161 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
162 Jittima Chatchawansaisin 1
163 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
164 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
165 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
166 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
167 Acom Sornsute 1
168 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
169 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
170 Chariya Uiyyasathian 1
171 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
172 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
173 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 5
5 2550 3
6 2548 1
7 2541 1
8 1086 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
3 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
4 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
5 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
7 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
8 การศึกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
9 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน
10 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิก
11 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
12 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
13 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
14 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
ปี พ.ศ. 2548
15 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
16 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
18 อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า