ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
5 Kanokwan Saengkiettiyut 3
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
17 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
18 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
19 Thanathon Sesuk 1
20 กระมล ทองธรรมชาติ 1
21 สมชัย วัฒนการุณ 1
22 Pantharee Boonsatorn 1
23 Suchin Arunsawatwong 1
24 ศุกันยา ห้วยผัด 1
25 Walaisiri Muangsiri 1
26 Rajalida Lipikorn 1
27 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
28 Varunee Padmasankh 1
29 ประธาน ดาบเพชร 1
30 อวย เกตุสิงห์ 1
31 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
32 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
33 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
34 สุวดี ยาป่าคาย 1
35 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
36 Chayaporn Supachartwong 1
37 สิทธิพร แอกทอง 1
38 Anawatch Mitpratan 1
39 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
40 Jittima Chatchawansaisin 1
41 Phanphen Wattanaarsakit 1
42 Chonticha Srisawang 1
43 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
44 Kasidit Nootong 1
45 Waraporn Siriterm 1
46 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
47 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
48 Acom Sornsute 1
49 Chariya Uiyyasathian 1
50 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
51 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
52 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
53 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
54 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
55 Teerapong Harnwirojkun 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
59 ธวัชชัย สันติสุข 1
60 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
61 วัลลภ แย้มเหมือน 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
67 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
69 คัคนางค์ มณีศรี 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
71 สรินทร ลิ่มปนาท 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
73 ปริญญา พวงนาค 1
74 สุวิชา ทองสิมา 1
75 Sawalee Saenapituk 1
76 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
77 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
78 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
79 Thanaporn Korad 1
80 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
81 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
82 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
83 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
84 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
85 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
86 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
87 สิริพร สิวราวุฒิ 1
88 สมพร พรมดี 1
89 สายฝน ควรผดุง 1
90 Pranee Rattanawaleedirojn 1
91 วาสนา เสียงดัง 1
92 Panyawat Wangyao 1
93 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
94 ไววิทย์ พุทธารี 1
95 Yeshey Penjor 1
96 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
97 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
98 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
99 ศิริชัย ศิริกายะ 1
100 Vanida Chantarateptawan 1
101 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 Jaitip Paiboon 1
106 Panee Boonthavi 1
107 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
108 Supa Chantharasakul 1
109 วัฒนชัย สมิทธากร 1
110 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
111 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
112 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
113 Wilai Anomasiri 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 วิไล ชินธเนศ 1
119 เอกชัย อดุลยธรรม 1
120 Thada Jirajaras 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 กมลชนก ยวดยง 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
125 อุทัย บุญประเสริฐ 1
126 Boonchai Sangpetngam 1
127 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
128 Chalermpol Leevailoj 1
129 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
130 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
132 Somying Tumwasorn 1
133 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
134 Kittisak Likhitwitayawuid 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 Chakkaphan Sutthirat 1
139 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
140 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
141 สุมา เมืองใย 1
142 วิมล เหมะจันทร 1
143 พรรณี กาญจนพลู 1
144 ๋Janes, Gavin W. 1
145 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
146 นภสร โกวรรธนะกุล 1
147 กำจัด มงคลกุล 1
148 วินัย งามแสง 1
149 สุมิตรา พูลทอง 1
150 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
151 รุ่งราวี ทองกันยา 1
152 ชอุ่ม มลิลา 1
153 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
154 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
155 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
156 บรรจง คณะวรรณ 1
157 มยุรี ตันติสิระ 1
158 Ampa Luiengpirom 1
159 Vimolmas Lipipun 1
160 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
161 Sumphan Wongseripipatana 1
162 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
163 Garnpimol C. Ritthidej 1
164 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
165 Naiyana Chaiyabutr 1
166 Kitpramuk Tantayaporn 1
167 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
168 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
169 ละอองทิพย์ เหมะ 1
170 Sompol Sanguanrungsirikul 1
171 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
172 Puttipongse Varavudhi 1
173 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2541 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
10 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก