ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
6 Kanokwan Saengkiettiyut 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
17 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
18 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
19 สุมา เมืองใย 1
20 Kitpramuk Tantayaporn 1
21 Sompol Sanguanrungsirikul 1
22 ละอองทิพย์ เหมะ 1
23 วิมล เหมะจันทร 1
24 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
25 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 Puttipongse Varavudhi 1
28 รุ่งราวี ทองกันยา 1
29 Chakkaphan Sutthirat 1
30 ประคอง ชอบเสียง 1
31 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
32 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
33 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
34 พรรณี กาญจนพลู 1
35 Garnpimol C. Ritthidej 1
36 Supa Chantharasakul 1
37 Kittisak Likhitwitayawuid 1
38 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
39 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
40 Panee Boonthavi 1
41 Wilai Anomasiri 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 วัฒนชัย สมิทธากร 1
44 Sumphan Wongseripipatana 1
45 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
46 Ampa Luiengpirom 1
47 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
48 Naiyana Chaiyabutr 1
49 มยุรี ตันติสิระ 1
50 บรรจง คณะวรรณ 1
51 ชอุ่ม มลิลา 1
52 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
53 Vimolmas Lipipun 1
54 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
55 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
56 Acom Sornsute 1
57 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
58 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
59 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
60 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
61 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
62 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
63 Chariya Uiyyasathian 1
64 สมชัย วัฒนการุณ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 Thada Jirajaras 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 กระมล ทองธรรมชาติ 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
75 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
76 วินัย งามแสง 1
77 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
78 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
79 กำจัด มงคลกุล 1
80 นภสร โกวรรธนะกุล 1
81 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
82 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
83 สุมิตรา พูลทอง 1
84 Phanphen Wattanaarsakit 1
85 Chonticha Srisawang 1
86 Anawatch Mitpratan 1
87 Kasidit Nootong 1
88 Waraporn Siriterm 1
89 สิทธิพร แอกทอง 1
90 Chayaporn Supachartwong 1
91 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
92 Jittima Chatchawansaisin 1
93 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
94 Yeshey Penjor 1
95 Vanida Chantarateptawan 1
96 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
97 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
98 วาสนา เสียงดัง 1
99 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
100 Teerapong Harnwirojkun 1
101 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
102 Thanaporn Korad 1
103 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
104 Panyawat Wangyao 1
105 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
106 Sawalee Saenapituk 1
107 สุวิชา ทองสิมา 1
108 วัลลภ แย้มเหมือน 1
109 สมพร พรมดี 1
110 สิริพร สิวราวุฒิ 1
111 Pranee Rattanawaleedirojn 1
112 สายฝน ควรผดุง 1
113 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
114 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
115 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
116 Suchin Arunsawatwong 1
117 สุวดี ยาป่าคาย 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 Thanathon Sesuk 1
120 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
121 ศุกันยา ห้วยผัด 1
122 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
123 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
126 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
127 ไววิทย์ พุทธารี 1
128 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
129 Varunee Padmasankh 1
130 Walaisiri Muangsiri 1
131 อวย เกตุสิงห์ 1
132 ประธาน ดาบเพชร 1
133 Rajalida Lipikorn 1
134 สำเริง แย้มโสภี 1
135 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
136 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
137 Chalermpol Leevailoj 1
138 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
139 Boonchai Sangpetngam 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 Somying Tumwasorn 1
142 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
143 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 กาญจนา แก้วเทพ 1
148 Jaitip Paiboon 1
149 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
150 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
151 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
152 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
153 ศิริชัย ศิริกายะ 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
155 อุทัย บุญประเสริฐ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
158 สรินทร ลิ่มปนาท 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
161 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
162 ธวัชชัย สันติสุข 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
165 ปริญญา พวงนาค 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
167 วิไล ชินธเนศ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
169 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
170 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
172 คัคนางค์ มณีศรี 1
173 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 5
5 2550 3
6 2548 1
7 2541 2
8 1086 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
3 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
4 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
5 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 List assignment problems
7 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2552
8 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
9 การศึกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
10 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน
11 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิก
12 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
14 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
15 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
ปี พ.ศ. 2548
16 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
17 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
18 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
20 อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า