ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
6 Kanokwan Saengkiettiyut 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
17 สุมิตรา พูลทอง 1
18 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
19 นภสร โกวรรธนะกุล 1
20 ชอุ่ม มลิลา 1
21 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 กำจัด มงคลกุล 1
24 Yeshey Penjor 1
25 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
26 Jittima Chatchawansaisin 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 Chayaporn Supachartwong 1
29 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
30 Chonticha Srisawang 1
31 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 Phanphen Wattanaarsakit 1
34 วินัย งามแสง 1
35 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
36 ละอองทิพย์ เหมะ 1
37 Kitpramuk Tantayaporn 1
38 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 Puttipongse Varavudhi 1
41 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
42 Naiyana Chaiyabutr 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
45 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
46 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
47 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
48 ประคอง ชอบเสียง 1
49 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
50 พรรณี กาญจนพลู 1
51 สิทธิพร แอกทอง 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 วิมล เหมะจันทร 1
54 Chakkaphan Sutthirat 1
55 Chariya Uiyyasathian 1
56 อวย เกตุสิงห์ 1
57 ประธาน ดาบเพชร 1
58 Rajalida Lipikorn 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 สุวดี ยาป่าคาย 1
63 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 Varunee Padmasankh 1
66 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
67 Thanaporn Korad 1
68 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
69 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
70 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
71 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
72 ไววิทย์ พุทธารี 1
73 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
77 Ampa Luiengpirom 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
80 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
81 Kasidit Nootong 1
82 Waraporn Siriterm 1
83 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
84 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
85 Acom Sornsute 1
86 ศุกันยา ห้วยผัด 1
87 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
88 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
89 กระมล ทองธรรมชาติ 1
90 Pantharee Boonsatorn 1
91 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
92 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
93 สมชัย วัฒนการุณ 1
94 Anawatch Mitpratan 1
95 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
96 ธวัชชัย สันติสุข 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 ปริญญา พวงนาค 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 สรินทร ลิ่มปนาท 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 Sawalee Saenapituk 1
115 สมพร พรมดี 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 Teerapong Harnwirojkun 1
119 เอกชัย อดุลยธรรม 1
120 Thada Jirajaras 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 กมลชนก ยวดยง 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
125 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
126 สายฝน ควรผดุง 1
127 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
128 สิริพร สิวราวุฒิ 1
129 Pranee Rattanawaleedirojn 1
130 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
131 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
132 วาสนา เสียงดัง 1
133 Panyawat Wangyao 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
135 วิไล ชินธเนศ 1
136 Wilai Anomasiri 1
137 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
138 วัฒนชัย สมิทธากร 1
139 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 กาญจนา แก้วเทพ 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 Panee Boonthavi 1
145 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
146 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 บรรจง คณะวรรณ 1
149 Garnpimol C. Ritthidej 1
150 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Kittisak Likhitwitayawuid 1
153 Sumphan Wongseripipatana 1
154 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
155 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
156 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
157 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
158 Boonchai Sangpetngam 1
159 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
160 Somying Tumwasorn 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
162 อุทัย บุญประเสริฐ 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
164 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
165 Chalermpol Leevailoj 1
166 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
167 Vanida Chantarateptawan 1
168 ศิริชัย ศิริกายะ 1
169 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
170 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
171 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
172 Srilert Chotpantarat 1
173 มยุรี ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2541 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
10 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก