ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
4 Kanokwan Saengkiettiyut 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
6 สวลี เสนาพิทักษ์ 3
7 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
8 สุพิณ แสงสุข 2
9 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
10 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
11 ศรีไฉล ขุนทน 2
12 อรพินท์ พานทอง 2
13 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
16 Chonticha Srisawang 1
17 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 Jittima Chatchawansaisin 1
20 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 วินัย งามแสง 1
23 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
24 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
25 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
26 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
27 นภสร โกวรรธนะกุล 1
28 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
29 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
30 Waraporn Siriterm 1
31 สิทธิพร แอกทอง 1
32 Anawatch Mitpratan 1
33 Kasidit Nootong 1
34 Chayaporn Supachartwong 1
35 Chakkaphan Sutthirat 1
36 พรรณี กาญจนพลู 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
39 วิมล เหมะจันทร 1
40 สุมา เมืองใย 1
41 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
42 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
43 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
44 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
45 ประคอง ชอบเสียง 1
46 Yeshey Penjor 1
47 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
48 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
49 ชอุ่ม มลิลา 1
50 รุ่งราวี ทองกันยา 1
51 Chariya Uiyyasathian 1
52 ๋Janes, Gavin W. 1
53 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
54 สุมิตรา พูลทอง 1
55 กระมล ทองธรรมชาติ 1
56 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
57 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 ธีรพงษ์ หาญวิโรจน์กุล 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 Walaisiri Muangsiri 1
62 Varunee Padmasankh 1
63 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
64 Thanaporn Korad 1
65 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
66 Panyawat Wangyao 1
67 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
68 Pranee Rattanawaleedirojn 1
69 วาสนา เสียงดัง 1
70 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
71 Teerapong Harnwirojkun 1
72 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
73 ปัญญวัชร์ วังยาว 1
74 Rajalida Lipikorn 1
75 ประธาน ดาบเพชร 1
76 Pantharee Boonsatorn 1
77 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
78 ศุกันยา ห้วยผัด 1
79 สมชัย วัฒนการุณ 1
80 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
81 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
82 Acom Sornsute 1
83 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
84 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
85 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
86 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
87 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
88 อวย เกตุสิงห์ 1
89 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
90 สุวดี ยาป่าคาย 1
91 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
92 Thanathon Sesuk 1
93 Suchin Arunsawatwong 1
94 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
95 Ampa Luiengpirom 1
96 ปริญญา พวงนาค 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
98 คัคนางค์ มณีศรี 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
100 สรินทร ลิ่มปนาท 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
105 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
106 Somying Tumwasorn 1
107 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
108 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
112 วิไล ชินธเนศ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 เอกชัย อดุลยธรรม 1
120 Thada Jirajaras 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 กมลชนก ยวดยง 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
125 สิริพร สิวราวุฒิ 1
126 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
127 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
128 ธวัชชัย สันติสุข 1
129 สำเริง แย้มโสภี 1
130 วัลลภ แย้มเหมือน 1
131 สมพร พรมดี 1
132 Sawalee Saenapituk 1
133 สุวิชา ทองสิมา 1
134 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
135 Boonchai Sangpetngam 1
136 Sumphan Wongseripipatana 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 Garnpimol C. Ritthidej 1
139 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
140 Kittisak Likhitwitayawuid 1
141 Panee Boonthavi 1
142 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
145 Vimolmas Lipipun 1
146 Puttipongse Varavudhi 1
147 Sompol Sanguanrungsirikul 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
150 Naiyana Chaiyabutr 1
151 บรรจง คณะวรรณ 1
152 มยุรี ตันติสิระ 1
153 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
154 วัฒนชัย สมิทธากร 1
155 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
156 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
157 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
158 Vanida Chantarateptawan 1
159 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
160 Srilert Chotpantarat 1
161 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
162 Chalermpol Leevailoj 1
163 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
164 ศิริชัย ศิริกายะ 1
165 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
166 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
167 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
168 Wilai Anomasiri 1
169 Jaitip Paiboon 1
170 กาญจนา แก้วเทพ 1
171 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
172 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
173 Kitpramuk Tantayaporn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 5
5 2550 3
6 2548 1
7 2541 2
8 1086 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
3 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
4 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
5 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 List assignment problems
7 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2552
8 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
9 การศึกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
10 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน
11 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิก
12 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
14 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
15 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
ปี พ.ศ. 2548
16 การซ่อมคืนสภาพโครงสร้างทางจุลภาคของใบพัดกังหันก๊าซเกรด IN-738 โดยกระบวนการอบชุบทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
17 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์3.5% โดยน้ำหนัก
18 อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการผุกร่อนแบบรูพรุนของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด 304 และ 316L ในสารละลายมาตรฐาน NACE และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
20 อิทธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า