ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ พุ่มพุทรา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง 49
2 แสงชัย เอกประทุมชัย 45
3 ไวรุจน์ เดชมหิทกุล 14
4 มาลิต้า มาลิต้า 11
5 Kanokwan Poomputsa 9
6 วันทนีย์ ทมมืด 5
7 Phenjun Mekvichitsaeng 4
8 Wairuj Dechmahitkul 3
9 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ 3
10 วีรชาย ปู่สูงเนิน 2
11 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ 2
12 วสันต์ ฤาชา 2
13 อนันต์ ทองทา 2
14 เมทนี ธนวินท์ 2
15 รัชนี อัตถิ 2
16 วันชัย ตีรถะวรวรรณ 2
17 Saengchai Akeprathumchai 2
18 ทับทอง บุญเติม 2
19 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
20 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
21 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
22 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
23 เจอร์เก้น บอร์ค 1
24 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
25 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
26 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
27 ประพนธ์ อางตระกูล 1
28 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
29 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
31 คมสิทธิ์ วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ 1
32 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
33 กชพร คุ้มวงษา 1
34 เยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม 1
35 อนวัช สุวรรณกุล 1
36 ธนวัฒน์ ถิรวศิน 1
37 ฐิติพงษ์ วิชิตนาค 1
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
39 Pattamaporn Petchprakob 1
40 ปัทมาพร เพชรประกอบ 1
41 Uthai Ketunuti 1
42 Yuwapin Dandusitapunth 1
43 อุทัย เกตุนุติ 1
44 Chungeera Youkong 1
45 จันทร์จีรา อยู่คง 1
46 ยุวพิน เลิศวีระวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 5
7 2551 8
8 2550 9
9 2549 1
10 2542 4
11 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนา Stable insect cell line ใช้สำหรับ เพื่อการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพแบคคิวโลไวรัสในการฆ่าแมลง
ปี พ.ศ. 2556
2 การทำบริสุทธิ์แบคคิวโลไวรัสเพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน
3 การพัฒนาวัคซีนสำหรับโรค Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome โดยใช้ MVA และ Adenovirus เป็นวัคซีนตัวนำ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2555
4 บทบาทของHtrA2
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกจาก Yeast Autolysate เพื่อการผลิต Bacteriocin โดย Bacillus subtilis ด้วยการออกแบบการทดลองทางสถิติ
6 การผลิต Virus like particle (VLP) เพื่อเป็นวัคซีนไข้หวัดนกโดยใช้ Baculovirus Expression Insect Cell System
7 การผลิต Immunoglobulin Y (IgY) ใช้ในอาหารกุ้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้ง
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณการผลิต Recombinant hemagglutinin protein จาก Baculovirus Expression Insect Cell System
9 การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาสูตรอาหารเหมาะสมสำหรับการผลิตกรดแลคติคของ Lactobacillus actis IO-1 โดยวิธีของ Plackett -Burman และ วิธีพื้นผิวตอบสนอง
11 การศึกษาการผลิตแบคเทอริโอซินโดย Bacillus subtilis
12 การคัดแยกขนาดโมเลกุลของซิริซินจากรังไหมเหลืองเพื่อใช้ในอาหารเลี้ยงเซลล์โดย Tangential Flow Ultrafiltration
13 การผลิต Recombinant influenza HA protein จาก Baculovirus Expression System สำหรับใช้เป็นวัคซีนไข้หวัด
14 การผลิต recombinant influenza HA protein จาก Baculovirus expression system สำหรับใช้เป็นวัคซีนไข้หวัด
ปี พ.ศ. 2551
15 การผลิต Immunoglobulin Y จากไข่ไก่เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อบิดในไก่ (ระยะที่ 2) : การผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดสอบผลิตภัณฑ์ (Field Trial)
16 การศึกษากระบวนการผลิต Lactic Acid Bacteria เพื่อใช้เป็น Probiotics สำหรับสัตว์ [48]
17 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากยีสต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ [50]
18 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
19 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเซลล์และแอสตาแซนทินของยีสต์ Phaffia Rhodozyma
20 การผลิตแอนติบอดีชนิด IgY ที่จำเพาะต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลสำหรับใช้ในชุดตรวจวัดความเครียดในสัตว์
21 การพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน influenza (H5N1)
22 การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพของแบคดิวโลไวรัสโดยการใช้เทคนิค RNA interference [RNAi]
ปี พ.ศ. 2550
23 การผลิต Immunoglobulin Y จากไข่ไก่เพื่อใช้เพิ่มภูมิคุ้มกันในสัตว์ [48]
24 การผลิตชุดตรวจวัดความเครียด (Stress test) ของสัตว์ก่อนการใช้วัดซีน [48]
25 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากยีสต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
26 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกาะตัว และการเจริญของเซลล์แมลง Spodoptera exigua บนเม็ดตัวกลางระดับไมโคร
27 การคัดเลือกสายพันธุ์ Phaffia rhodozyma ที่ทนอุณหภูมิสูง (Thermotolerant) และสามารถผลิต Astaxanthin ได้สูง
28 การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของแบคคิวโลไวรัสโดยการใช้เทคนิค RNA Interference (RNAi)
29 Improvement of Baculovirus NPV Production from Insect Cell in Bioreactor for Use as Insecticide
30 การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์
31 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
32 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบคคิวโลไวรัส NPV จากเซลล์แมลงในถังหมัก
ปี พ.ศ. 2542
33 Development of a Thai Rapid, Sensitive and Economical Test for Detection of Listeria in food
34 การผลิตโปรตีนของไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้ Baculovirus Expression Insect cell System
35 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบ การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ในอาหาร
36 การผลิตไวรัสจากเซลล์แมลง เพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช