ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ จารุกำจร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 3
3 2557 8
4 2556 12
5 2555 7
6 2554 6
7 2553 6
8 2552 10
9 2551 3
10 2550 2
11 2546 1
12 2541 1
13 2540 2
14 2538 1
15 2536 2
16 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเสริมฤทธิ์ของไมโรเอสทรอลในสารสกัดกวาวเครือขาวจากอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเต้านมและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านม
2 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
3 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงหม่อนต่อการต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองและการปกป้องตับของหนูไมซ์ที่ได้รับยาพาราเซตามอล
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงหม่อนต่อการต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองและการปกป้องตับของหนูไมซ์ที่ได้รับยาพาราเซตามอล
5 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
6 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับวิถีเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเมาส์เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2557
7 ศักยภาพของสีพันธ์ไทยในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการต้านอักเสบในหนูไมซ์ (น.ส. วิลัดดา สินทร)
8 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับวิถีเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเมาส์เพศเมีย
9 ศักยภาพของข้าวสีพันธ์ไทยในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการต้นอักเสบในหนูไมซ์
10 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
11 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับวิถีเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเมาส์เพศเมีย
12 ศักยภาพการเป็นฮอร์โมนทดแทนในการแพทย์ทางเลือกของไมโรเอสทรอลในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่และความคงตัวของไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในสารสกัดจากรากกวาวเครือขาว
13 การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางค์ตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ
14 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเกิดมะเร็ง ที่สัมพันธ์กับวิถีเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเมาส์เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2556
15 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
16 ศักยภาพในการแปลงรูปทางชีวภาพของสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ทางยาสมุนไพร
17 ศักยภาพของสมุนไพรแห้มต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่นและวิถีชีวสังเคราะห์ของฮอร์โมนเพศในหนูไมซ์
18 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อการแปลงรูปทางชีวภาพผ่านเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ที่มีวิถีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสารก่อมะเร็ง ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ
19 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
20 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ เป็นผู้รับทุน
21 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับนางสาวณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ ระดับปริญญาเอกในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
22 การทดสอบการระคายเคืองและความไวต่อสารรวมถึงความเป็นพิษต่อผิวหนังระยะเฉียบพลันของเจลไมโรเอสทรอลในสัตว์ทดลอง ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ
23 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
24 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
25 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
26 ศักยภาพของไมโรเอสทรอบในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2555
27 ศักยภาพของไมโรเอทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
28 ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
29 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง II
30 การผลิตไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลจากแคลลัสและเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว Pueraria candollei var. mirifica และศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อฤทธิ์ทางประสาทวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในแบบจำลองหนูเมาส์
31 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
32 ศักยภาพของไมโรเอทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
33 ศักยภาพของไมโรเอทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2554
34 ศักยภาพของไมโรเอทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง
35 ศักยภาพของสมุนไพรแห้งต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่นและวิถีชีวสังเคราะห์ของฮอร์โมนเพศในหนูไมซ์
36 ไมโรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว Pueraria candollei var. mirifica และศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพและสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 และ P-glycoprotein
37 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
38 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
39 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
ปี พ.ศ. 2553
40 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
41 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 Alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
42 การวิจัยนำร่องของการใช้สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กเป็นแบบจำลองในการศึกษาการตกไข่ การตั้งท้อง และการแสดงออกของจีน
43 ผลของไอโซฟลาโวนอยด์ในรากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 1A1 และ 1A2
44 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
45 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2552
46 การวิจัยนำร่องของการใช้สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กเป็นแบบจำลองในการศึกษาการตกไข่ การตั้งท้อง และการแสดงออกของจีน
47 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
48 ผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
49 ผลของสารสกัดจากอัณฑะวัวต่อการแสดงออกของยีน COX-1, COX-2 และ ที่ระดับทรานสคริปชั่นในอัณฑะและตับหนูไมซ์เพศผู้
50 ผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
51 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
52 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
53 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
54 ผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการแสดงออกของเอนไซม์โซโตโครมพี 450
55 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
56 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
57 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 Alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
58 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2550
59 การแสดงออกของจีน VEGF และ HIF-1 alpha ในช่วงการตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
60 ผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
ปี พ.ศ. 2546
61 การศึกษาผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อปริมาณเอนไซม์ พี 450
ปี พ.ศ. 2541
62 การหาปริมาณและชนิดแอลกอฮอล์ในยาธาตุน้ำแดงและยาขับลมโดยวิธีแกสโครมาโทกราฟฟี่ร่วมกับแมสสเปคโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2540
63 การหาปริมาณและชนิดแอลกอฮอล์ในยาธาตุน้ำแดงและยาขับลมโดยวิธีแกสโครมาโทกราฟฟี่ร่วมกับแมสสเปคโตรเมตรี
64 การเปรียบเทียบคุณภาพสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐาน GMP และโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน GMP
ปี พ.ศ. 2538
65 การเปรียบเทียบคุณภาพสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐาน GMP และโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน GMP
ปี พ.ศ. 2536
66 กระสวนการวิเคราะห์ตัวอย่างพลาสมาของยากลุ่มกรดที่มีค่าการจับกับพลาสมาโปรตีนสูง โดยหลักการแยกพลาสมาโปรตีน
67 กระสวนวิเคราะห์ตัวอย่างพลาสมาของยากลุ่มกรด ที่มีค่าการจับกับพลาสมาโปรตีนสูง โดยหลักการแยกพลาสมาโปรตีน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 การรับรู้และพฤติกรรมการควบคุมภาวะอ้วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร
69 การสร้างสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว และผลของสารดีออกซี่ไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซมโซโตโครมพี450 ที่เกี่ยวข้อง
70 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการเสริมฤทธิ์การเหนี่ยวนำเอนไซม์ไซโครมพี 450 1 เอ 1