ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปี 2542-2552
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิจัยประเมินผลการดำเนินงาน ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
3 ความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2549
4 การรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
5 ความคิดเห็นของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะคลอด ที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2541
6 การรับรู้ภาวะสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน