ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกพร แสนแก้ว
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กนกพร สุคำวัง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงฤดี ลาศุขะ 16
2 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 15
3 ลินจง โปธิบาล 4
4 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 4
5 พิกุล บุญช่วง 3
6 ทัศนา มหานุภาพ 2
7 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
8 ทศพร คำผลศิริ 2
9 นันทา เล็กสวัสดิ์ 2
10 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
11 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 2
12 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2
13 สุชาวี เหล่ารักษ์พงษ์ 2
14 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล 2
15 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
16 สมศรี ธัมทะมาลา 2
17 จรัสศรี จันทร์สายทอง 2
18 นิภาวรรณ ชามทอง 1
19 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร 1
20 สุชาดา บุญนายืน 1
21 ปาริชาต กางร่มกลาง 1
22 กัตติกา พิงคะสัน 1
23 พรรณงาม พิมพ์ชู 1
24 รัชนี ศรเจียงคำ 1
25 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ 1
26 สุมาลี ขัดอุโมงค์ 1
27 สมบัติ ไชยวัณณ์ 1
28 พัชรินทร์ มาลีหวล 1
29 ศุภาพร รัตนสิริ 1
30 เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ 1
31 นวลอนงค์ หล่อดี 1
32 สันติ์ สุขวัจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 3
3 2553 1
4 2552 5
5 2551 4
6 2550 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2543 1
10 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2557
2 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกความจำในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในคลินิกความจำ โรงพยาบาลลำปาง
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
4 ประสิทธิผลของการใช้ชุดการดูแลในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หอผู้ป่วยพิเศษ 10 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
5 การประเมินติดตามผลผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ, 2555
ปี พ.ศ. 2552
6 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค ในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ของสตรีวัยเจริญพันธุ์
7 การพัฒนางานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสถานีตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8
8 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
9 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการผูกยึดร่างกายผู้ป่วยสูงอายุ ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
10 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการสวนหัวใจ โดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
11 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายของการฟื้นสภาพหลังผ่าตัด ของผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก
12 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย ตามปัจจัยสิ่งเร้า และการเสริมสร้างทักษะการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการปรับตัวของผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง
13 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ
14 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
15 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
16 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
17 ปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
20 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
21 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
22 ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัด: ก้าวต่อไปของจิตเวชศาสตร์ในระบบสุขภาพไทย
23 การออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางกับผู้สูงอายุ
24 Impact of the Volunteer-Based Home Care Program for Thai Older People
25 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบรืโภคอาหารในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน