ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกพร ปางสมบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์แลกโตแบซิลลัสจากช่องปาก
ปี พ.ศ. 2544
2 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของการใช้น้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน 0.12% น้ำหนัก/ปริมาตร และน้ำยาบ้วนปาก สเปเชียล (คลอโรซัยลีนอล 0.005% ปริมาตร/ปริมาตร)
3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคลอโรไซลินอลและคลอโรไซลินอลผสมกับซิงค์อิออนในการลดจำนวนของเชื้อเสตรบโตคอกคัสมิวแทนส์
4 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของการใช้น้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดิน 0.12 เปอร์เซ็น น้ำหนัก/ปริมาตร และน้ำยาบ้วนปากสเปเซียล (คลอโรซัยลีนอล 0.0005 เปอร์เซ็นต์)
ปี พ.ศ. 2543
5 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของการใช้น้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดิน 0.12 เปอร์เซ็น น้ำหนัก/ปริมาตร และน้ำยาบ้วนปากสเปเซียล
6 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของการใช้น้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดิน 0.12 เปอร์เซ็น น้ำหนัก/ปริมาตร และน้ำยาบ้วนปากสเปเซียล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การคัดเลือกสารที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ที่รับรังสีรักษาบริเวณศรีษะและลำคอ