ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฐิน ศรีมงคล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กฐิน ศรีมงคล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่
2 ความยั่งยืนด้านระบบนิเวศเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
3 การจัดการเหมืองฝายในลุ่มน้ำแม่สารอย่างมีส่วนร่วม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องผักพื้นบ้านจากบ้านแมดไปสู่บ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
5 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
6 การยอมรับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
7 เงื่อนไขเชิงซ้อนที่มีผลต่อการปฏิบัติเกษตรกรรมอินทรีย์ : กรณีศึกษา หมู่บ้านเมืองวะ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
8 ศักยภาพการดำเนินกิจกรรม ของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2547
9 สภาพการผลิตและการตลาดสุกรของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2542
10 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน
11 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่